Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dejiny spolku

Vznik Spolku Jozefa Miloslava Hurbana sa datuje do roku 1919. Jeho dlhoročný člen a predseda Karol Gábriš o vzniku spolku povedal: ,,Jozef Miloslav Hurban nadviazal na starú tradíciu teológov už z minulého storočia, ktorí videli, že je potrebné, aby okrem toho, čo dostávajú od profesorov a celého života, aj sami sa vzdelávali a napredovali.“ Tu môžeme zacítiť zmysel a cieľ spolku, ktorých sa pridŕžali naši bývalí a zaiste pracovití členovia spolku. Veľkým prínosom pri vzniku spolku bol S. Š. Osuský, evanjelický biskup, ktorý poukázal na odkazy Jozefa Miloslava Hurbana.   

Spolok Jozefa Miloslava Hurbana organizoval rôzne spoločenské podujatia, čo bolo aj jeho hlavným cieľom. Bolo zrejmé, že je potrebné, aby sa študenti združovali niekde, kde by sa mohli venovať aj mimoškolským aktivitám. Išlo o snahu nejakým spôsobom organizovať študentom voľný čas, rozvíjať ich, vytvárať spoločenstvo a skvalitniť vzťah študentov s pracovníkmi fakulty. Boli to podujatia ako napríklad teologické akadémie, literárne večierky, stretnutia medzi študentmi a iné. Stal sa ťažiskom a hýbateľom všetkých študentských podujatí na fakulte. Ako taký, niesol na sebe veľkú zodpovednosť. V roku 1948 na čele spolku stáli dvaja evanjelickí kňazi, Ján Dubíny a Emanuel Varga. V tomto období spolok na určitý čas prerušil svoju činnosť. Tá sa opäť obnovila v roku 1990 a to na valnom zhromaždení. Predsedom spolku sa stal Jaroslav Majer.

Spolok pokračoval v práci a snažil sa o vytváranie nových aktivít. Pridŕžal sa osvedčených metód a spôsobov práce. Aktivity, na ktoré sa spolok zameral napredovali a získali si nových členov, vznikali i nové názory a myšlienky. Podieľali sa na tvorbe študentského časopisu Evanjelický teológ, ktorý sa stal obrovským prínosom pre spolok. Tento časopis má dlhú existenčnú tradíciu. Jeho predchodcom bol časopis ,,Medzi nami“, ktorý sa taktiež osvedčil medzi študentmi. Prvé číslo vyšlo v študijnom roku 1938/39. Časopis bol vždy vydávaný ako časopis Spolku Jozefa Miloslava Hurbana. Jeho činnosť bola konaná na báze dobrovoľnosti. Na tejto práci sa podielalo mnoho šikovných študentov, čím sa vyvýjal vzrast a postupná činnosť spolku. Na tejto ceste im bola nápomocná cirkev, fakulta a teologický domov.

Spolok zažil svoju renesanciu v druhej polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia a začiatkom minulej dekády. Spolkový časopis sa v množstve výtlačkov distribuoval do veľkého množstva cirkevných zborov, organizovali sa športové turnaje, besedy a spanilé jazdy. Spolok zabezpečoval pre všetkých študentov fakulty tlačiarenské a IT služby a zháňal teologickú literatúru za dostupné ceny. Významnými iniciátormi týchto snažení boli vtedajší predsedovia Ľubomír Turčan a Zdenko Širka.

Ďalšie znovuzrodenie pocítil spolok v roku 2010. Vtedy prirástol k srdcu veľmi šikovnému predsedovi, a to Radimovi Pačmárovi a jeho pomocníčke Daniele Stuchlej. V rokoch 2013/2014 si spolok vzala do rúk Danica Fojtíková, ktorá ho obohatila svojimi kreatívnymi nápadmi. Spolu sme zažili rok plný smiechu, radosti a zábavy.