Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odhalenie pamätnej dosky a prezentácia kníh Daniela Veselého vo Švábovciach (15.10.2017)

Odhalenie pamätnej dosky Danielovi Veselému

Pri vzácnej príležitosti jubilejného 50. výročia ordinácie a príchodu farára Daniela Veselého do CZ Švábovce sa 15. októbra 2017 práve tu v roku reformácie uskutočnili slávnostné Služby Božie aj s pamiatkou na tohto významného teológa a historika. Doc. ThDr. Daniel Veselý okrem svojej dlhoročnej životnej dráhy evanjelického farára pôsobil aj na katedre cirkevných dejín Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, kde sa neskôr aj habilitoval na docenta prácou o Eliášovi Lánim v roku 1996. Počas svojho života si najmä v období komunizmu prešiel výrazne zložitým obdobím útrap, keď bol za svoje presvedčenie prenasledovaný režimom, a už ako študent vylúčený z univerzity a odsúdený vtedajšou justíciou na 3 roky odňatia slobody za nepriateľstvo proti republike. Aj preto a za všetky jeho záslužné činy mu bola odhalená pamätná tabuľa, ktorú vyrobili z miestneho gánovského travertínu na jeho počesť.

Na bohoslužobnej slávnosti, ktorú zorganizoval miestny zborový farár Martin Zaťko so sestrou farárkou Vierkou Zaťkovou, poslúžil službou slova emeritný biskup Július Filo a všetkých prítomných potešila najmä hojnosť celého spoločenstva, ktoré sa tu zišlo. Sprievodnou akciou bolo aj zasadenie stromu reformácie v záhrade pri evanjelickom kostole ako aj bohatá prezentácia obrazovej dokumentácie a vybraných knižných diel od Daniela Veselého z fondu fakulty. Jeho významné diela, ako napríklad Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku, dodnes využívajú študenti EBF UK najmä pri štúdiu cirkevných dejín ako nevyhnutnú súčasť výučby pri svojom štúdiu evanjelickej teológie.