Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Návšteva našich hostí z ETF UK Praha máj 2014

Partnerská návšteva

Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovy

konanej v dňoch  12. - 13. mája 2014

na

Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK

 

 

 

            V dňoch 12. – 13. mája 2014 sa na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala partnerská návšteva s hosťami Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

 

            Za ETF v Prahe sa návštevy zúčastnili:

 

            doc. Jiří Mrázek, Th.D. – prodekan pre vedu a postgr. štúd., Katedra Nového zákona,

            ktorý bol zároveň aj vedúcim skupiny,

             Ján Roskovec, Th.D. – prodekan pre zahran. a ekum. vzťahy, Katedra Nového zákona,

             Ladislav Beneš, Dr. – prodekan pre študijné záležitosti, Katedra praktickej teológie,

             Dr. Pieter  Morée – Katedra cirkevných dejín,

             Tabita Landová, Th.D. – Katedra praktickej teológie,

             Mgr. Věra Fritzová – zahraničné oddelenie,

             Mgr. Pavel Moskala – pracovnik v knižnici.

 

            Po privítaní hostí a spoločnom obede sa v poobedňajších hodinách konalo v zasadačke fakulty pracovné stretnutie hostí z Prahy s pedagógmi, doktorandmi a ostatnými pracovníkmi EBF UK. V rámci stretnutia s partnerskými kolegami došlo k vzájomnej výmene skúseností v pedagogickej práci a v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Dr. Batka, dekan fakulty a Dr. D. Benka, prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné styky fakulty, rereferovali o  živote na fakulte, najmä o dôležitých udalostiach za ostatný rok. Aj ostatní prítomní pedagógovia z EBF UK prezentovali svoju prácu. Pražskí kolegovia referovali o svojich grantových projektoch, ktoré práve riešia. Hovorilo sa aj o spoločných plánoch ako i výhľadoch do budúcnosti. Nasledovala prehliadka mesta a spoločný večerný program.

 

Nasledujúci deň v rámci rozvrhu EBF UK odzneli prednášky kolegov z Prahy nasledovne:

 

Tabita Landová, Th.D (Praktická teológia):

„Teologické motivy v eucharistické liturgii Jednoty bratské“

 

n Roskovec, Th.D (Katedra Nového zákona):

„Ježišuv rozhovor s Nikodémem“(J 3,1-21)

 

Dr. Pieter Morée (Katedra cirkevných dejín):

„Pohledy českých evangelikú na Cyrila a Metoděje“

 

Po skončení prednášok sa uskutočnil v menze fakulty  spoločný obed s hosťami z Prahy, s poďakovaním za návštevu a s výhl’adom na ďalšiu vzájomnú partnerskú spoluprácu.

 

V Bratislave 16. 5. 2014                                                 doc. Ľubomír Batka, Dr. teol.

                                                                                                 dekan EBF UK