Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archeologická zbierka dr. Rainera Stahla

 

Biblická archeológia opisujúca pestrosť kultúr Levanty dodáva starozmluvným a novozmluvným udalostiam určitý dejinný rámec, aj keď jej vedecké smerovanie ustúpilo od pôvodnej Albrightovej metódy a v súčasnosti nespočíva v dokazovaní historicity Biblie, ale skôr napomáha k historicko-kritickému posúdeniu biblických textov.

Za účelom vytvorenia učebnej pomôcky, prehĺbenia poznatkov a osobného kontaktu s históriou bola na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave dňa 27. septembra 2017 po úvodných akademických službách Božích slávnostne otvorená „Zbierka Dr. Rainera Stahla“ (*1951), ktorý sa podieľal na archeologických vykopávkach v krajinách Blízkeho východu. Za historicky najvýznamnejšiu súčasť zbierky sa dá považovať časť neolitického nástroja (5000-4500 pred Kr.) z lokality Tell Ramad. Povšimnutiahodná je časť ucha nádoby z ranej doby bronzovej (3000-2000 pred Kr.) z Baalovho chrámu v Pelle. Podľa historika Eusebia z Caesarey našli jeruzalemskí kresťania útočisko v Pelle počas Židovskej vojny (70 po Kr.), keď bol Chrám v Jeruzaleme definitívne zničený rímskym vojskom. Zbierku obohacuje aj keramika zo skalného mesta Petry z neskorej doby bronzovej (1600-1200 pred Kr.), obdobia Nabatejcov (40-100 po Kr.) a z byzantskej éry (330-641 po Kr.). Zmieniť treba napokon aj črepiny z rímskych čias (63 pred Kr.-330 po Kr.) z Ain Dary, kde boli nájdené pozostatky sýrsko-chetitského chrámu (ca. 1300 pred Kr.), u ktorého sa predpokladajú sakrálno-architektonické podobnosti s chrámom kráľa Šalamúna.

„Zbierka Dr. Rainera Stahla“ bola po odbornej stránke realizovaná vedúcim Katedry Starej zmluvy pánom prof. ThDr. Jurajom Bándym, ktorý v rámci oficiálneho otvorenia výstavy prítomným predstavil geografické prepojenie vzácnych archeologických predmetov s biblickými udalosťami. Zbierka bola po technickej stránke spracovaná Marošom Nicákom. Srdečne pozývame celú akademickú obec ku „črepinám“ dejín ľudstva.

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Inštitút kontextuálnej teológie

EBF UK