Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAB Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu / Martin Turčan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 2. ABB Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 63-118 [3,02 AH]
 3. ABD Interdisciplinarita problematiky poznania, výkladu a argumentácie v práve / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 132-151 [1,05 AH]
 4. ABD K eristickej argumentácii v práve / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 152-170 [1,01 AH]
 5. ABD Metódy právnej interpretácie zamerané na literu / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 29-62
 6. ACB Teória práva / Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2019
 7. ACB Teória práva / Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2017
 8. ADF Prirodzenoprávne východiská Ústavy SR / Martin Turčan
  In: Historia et theoria iuris. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 19-28
 9. ADF Odporovateľnosť právnych úkonov - obsolentný inštitút? / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 1 (2016), s. 105-114
 10. ADF Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? / František Gahér, Michal Mrva, Marek Števček, Martin Turčan
  In: Filozofia. - Roč. 75, č. 4 (2020), s. 309-323
 11. ADF Slobodná vôľa ako ľudský atribút? / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 31, č. 1 (2012), s. 195-203
 12. ADF Pseudoprávo / Martin Turčan
  In: Právny obzor. - Roč. 99, č. 2 (2016), s. 138-144
 13. ADF Kelsenovská a americká koncepcia ústavného súdnictva / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 33, č. 1 (2014), s. 89-99
 14. ADF Vplyv pietizmu a puritanizmu na novovekú a súčasnú spoločnosť / Martin Turčan
  In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 101-112
 15. ADF Vplyv judeo-kresťanskej tradície na štát a právo z pohľadu dneška / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 1 (2017), s. 147-158
 16. AED Porovnanie právneho postavenia katolíckeho a protestantského kresťanstva na Slovensku / Martin Turčan
  In: O práve, cirkvi a spoločnosti : (vybrané aspekty). - ISBN 978-80-8168-466-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 95-114 [1,37 AH]
 17. AED Objektivistický a relativistický prístup k morálnym hodnotám / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 30/2012. - ISBN 978-80-223-3282-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 113-122
 18. AED K právnym princípom / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 11-18
 19. AED K problematike štruktúry a rozsahu právnej normy / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - ISBN 978-80-223-2918-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 395-402
 20. AED Výkladové ciele / Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 19-28
 21. AFC Argumentácia ako prostriedok výučby na právnickej fakulte / Martin Turčan
  In: Den právní teorie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7369-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 39-47 [online]
 22. AFC K myšlienkam Ústavného súdu SR o právnom formalizme / Martin Turčan
  In: Právní formalismus [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87382-57-8. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014. - S. 75-83 [online]
 23. AFC K otázke (ne)vypovedateľnosti Základnej zmluvy so Svätou stolicou / Martin Turčan
  In: Církev a stát 2014 : sborník z konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7499-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 23-35 [online]
 24. AFC K niektorým otázkam kultúrneho vývoja / Martin Turčan
  In: Cofola 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5529-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 733-743 [online]
 25. AFC Využiteľnosť jednotlivých metód interpretácie pri výklade kultúrne podfarbených noriem / Martin Turčan
  In: Dny práva - 2010 - Days of Law [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5305-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 3005-3011 [online]
 26. AFC Dobré mravy a judeo-kresťanská tradícia / Martin Turčan
  In: Cofola 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5582-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 244-254 [online]
 27. AFC K pravidlu "nejasné vo svetle jasného" / Martin Turčan
  In: Dny práva 2013 - Days of law 2013 : Aktuální otázky právní metodologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6808-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 147-153 [online]
 28. AFC Osoba sudcu v spravodlivom procese / Nadežda Vaculíková, Martin Turčan
  In: Dny práva 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5919-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 286-294 [CD-ROM]
 29. AFC K hodnotiacim zákonom / Martin Turčan
  In: Kreativita v právu 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7534-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 45-57 [CD-ROM]
 30. AFC Niekoľko myšlienok o rozdielnom zaobchádzaní (konfesná identita vs. akademická sloboda) / Martin Turčan
  In: Dny práva 2012 - Days of law [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6319-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 237-242 [online]
 31. AFC Slovo "rovnosť" v ústave dnes, predtým a potom / Martin Turčan
  In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Rovnost v právu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8194-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 145-160 [online]
 32. AFC K argumentu e silentio a argumentu ex dicto / Martin Turčan
  In: Weyrovy dny právní teorie 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8364-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 81-89 [online]
 33. AFC Ochrana slabšej strany v nájomných vzťahoch podľa slovenského práva / Martin Turčan
  In: Cofola 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5151-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 763-774 [CD-ROM]
 34. AFD Demokratický deficit a legitimita v EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy / Martin Turčan
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. - ISBN 978-80-7160-271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 351-355
 35. AFD Morálka Ústavy SR / Martin Turčan
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - ISBN 978-80-7160-308-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011. - S. 361-370
 36. AFD Vzťah a porovnanie postavenia správnych a cirkevných súdov / Martin Turčan
  In: Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. - ISBN 978-80-970760-0-9. - Bratislava : Eurounion, 2011. - S. 334-341
 37. AFD Percepcia sociálnej spravodlivosti v súčasnom kresťanskom myslení / Martin Turčan
  In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1935-1942 [CD-ROM]
 38. AFD Sú výrazy ako "precedens", "judikát" a im podobné vlastné judikatúre slovenských súdov? / Martin Turčan
  In: Postavenie precedensu v našom právnom prostredí. - ISBN 978-80-7160-360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 123-128
 39. AFD Ústava a spoločenská zmluva / Martin Turčan
  In: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky : právne reflexie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-379-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 5-12 [CD-ROM]
 40. AFD Hodnota teoretických predmetov v právnickom vzdelávaní / Martin Turčan
  In: Budúcnosť výučby teórie práva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-367-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 57-61 [CD-ROM]
 41. AFD Poznámka k filozofickým súvislostiam materiálnej a formálnej pravdy / Martin Turčan
  In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-411-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 860-868 [CD-ROM]
 42. AFD Freedom of conscience and Judeo-Christian tradition / Martin Turčan
  In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - ISBN 978-80-7160-345-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 56-61
 43. AFD Zločin a trest v starovekom Izraeli / Martin Turčan
  In: Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve. - ISBN 978-80-87576-98-4. - Praha : Leges, 2013. - S. 49-76
 44. AFD Sloboda slova v kontexte libertarianizmu / Martin Turčan
  In: Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. - ISBN 978-80-7160-524-9. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 47-69
 45. AFD Zákon, pokrm a modly / Martin Turčan
  In: In Pluribus Unitas 4. : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-223-4647-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 356-371
 46. AFD Ponímanie vzťahu práva a morálky, zákonnosti a koncepcie právneho štátu u nás v období minulého režimu / Martin Turčan
  In: Vývoj práva a právnej vedy na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-7160-294-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - S. 96-111
 47. AFD Legisvakancia v právnom poriadku Slovenskej republiky / Michal Mrva ... [et al.]
  In: Normatívna analýza inštitútu legisvakancie. - ISBN 978-80-7160-292-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - S. 5-19
 48. AFD Komparácia právnej úpravy a uplatňovania inštitútu legisvakancie vo vybraných štátoch EÚ (Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Slovensko) / Michal Mrva, Martin Turčan
  In: Normatívna analýza inštitútu legisvakancie. - ISBN 978-80-7160-292-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - S. 30-38
 49. AFD Legisvakancia a znalosť práva / Martin Turčan
  In: Normatívna analýza inštitútu legisvakancie. - ISBN 978-80-7160-292-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009. - S. 70-76
 50. AFD EU and time of work rest / Martin Turčan
  In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-305-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2010. - S. 248-252 [CD-ROM]
 51. AFD Teoreticky o praktickom vzdelávaní právnikov / Martin Turčan
  In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - ISBN 978-80-7160-400-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 80-89
 52. AFD Postavenie občianskych právnych poradní a ich význam pre marginalizované skupiny / Martin Turčan, Nadežda Vaculíková
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-737-1. - Ružomerok : KU, 2011. - S. 745-750 [CD-ROM]
 53. AFD Poznámka o terapeutickej jurisprudencii (a správnom trestaní) / Martin Turčan
  In: Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-430-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 236-243 [CD-ROM]
 54. AFD Monizmus práva v SR = Legal monism in the Slovak Republic / Martin Turčan
  In: Hodnotový základ práva. - ISBN 978-80-7160-314-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011. - S. 269-273
 55. AFD Etika a autorita v Lutherovom chápaní Sk 15 / Martin Turčan
  In: Luther: včera - dnes. - ISBN 978-80-223-4831-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 169-183
 56. BCB Právo na každý deň - základy práva pre stredoškolákov / Vladislav Mičátek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013
 57. BCI Praktikum z teórie práva / Michal Mrva, Martin Turčan, Nadežda Vaculíková
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 58. BCI Právo a judeo-kresťanská tradícia / Martin Turčan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
 59. BDF Tieseň a nápadne nevýhodné podmienky - odstúpenie od zmluvy alebo neplatnosť právneho úkonu? / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 4, 26. október (2015), nestr. [4 s.] [online]
 60. BDF Niekoľko viet o rozmeroch náboženskej slobody / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 2, 8. august (2013), nestr. [9 s.] [online]
 61. BDF O mravnom dobre a Bohu (k morálnemu argumentu vo filozofii náboženstva) / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 4, 3. jún (2015), nestr. [7 s.] [online]
 62. BDF Argumentum a rubrica / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 17. marec (2014), nestr. [5 s.] [online]
 63. BDF Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú 2. / Martin Turčan
  In: Právny obzor. - Roč. 97, č. 2 (2014), s. 190-193
 64. BDF Stopy prirodzeného práva vo vybraných právnych dokumentoch s ohľadom na dobové myslenie v priebehu dejín / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 12. máj (2014), nestr. [12 s.] [online]
 65. BDF Právo na odpor a použitie násilia / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 17. jún (2014), nestr. [6 s.] [online]
 66. BDF Krátko o dworkinovskom liberalizme / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 4, 29. apríl (2015), nestr. [3 s.] [online]
 67. BDF Poznámka k interdisciplinarite práva / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 4, 29. apríl (2015), nestr. [3 s.] [online]
 68. BDF Právo a láska / Martin Turčan
  In: Comenius [elektronický dokument]. - Roč. 1, 19. september (2016), nestr. [3 s.] [online]
 69. BDF Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú / Martin Turčan
  In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 2 (2010), s. 171-179
 70. BDF Poznámka o slove "právo" v prológu Jánovho evanjelia / Martin Turčan
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 5, 28. jún (2016), nestr. [5 s.] [online]
 71. BDF K Hartovej kritike právneho vynucovania konvenčnej morálky / Martin Turčan
  In: Comenius [elektronický dokument]. - č. máj (2020), s. [1-17] [online]
 72. BED Legitímnosť ozbrojených intervencií na ochranu ľudských práv v dnešnom svete / Martin Turčan
  In: Akademické akcenty 2011. - ISBN 978-80-89447-90-9. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012. - S.159-163
 73. BED Symboly ako finálne alebo inštrumentálne hodnoty? / Martin Turčan
  In: Akademické akcenty. - ISBN 978-80-89447-39-8. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. - S. 63-68
 74. BEF Akademické prostredie a morálka právnika / Martin Turčan
  In: Univerzita - miesto hľadania vzorov a kreovania osobností. - ISBN 978-80-971255-0-9. - Bratislava : Kanet, 2012. - S. 24-31
 75. BEF Niekoľko poznámok k významu súdneho precedentu / Martin Turčan
  In: Akademické akcenty 2012. - ISBN 978-80-8155-018-8. - Žilina : Eurokódex, 2013. - S. 179-182
 76. EDI Večeřa, M. - Hurdík, J. - Hapla, M.: Nové trendy v soudcovské tvorbě práva / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 1 (2016), s. 159
 77. EDI Machalová, T. - Večeřa, M. - Harvánek, J. - Hlouch, L. - Sobotka, M. - Sobek, T.: Aktuální otázky metodologie právního myšlení / Martin Turčan
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 34, č. 1 (2015), s. 135-136
 78. EDJ Záver / Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 171-184
 79. FAI Postavenie precedensu v našom právnom prostredí : zborník z konferencie konanej dňa 19.9.2013 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. / zostavil Martin Turčan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013
 80. FAI Budúcnosť výučby teórie práva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo stretnutia českých a slovenských katedier teórie práva konaného v dňoch 16. a 17. 2. 2012 v Modre-Harmónii. / zostavovateľ Martin Turčan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
 81. FAI Historické právne systémy a integrácia Európy: sekcia právne dejiny, slovenská časť. Hodnotový základ práva: sekcia teórie a filozofie práva, slovenská časť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. / zostavovatelia Ján Puchovský... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011
 82. GII Úvod / Martin Turčan
  In: Interpretácia a argumentácia v práve. - ISBN 978-80-8168-390-9. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 8-10