Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAA Sinti und Roma unter uns in Europa / Július Filo [et al.]
  Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015
 2. ADF Analýza vplyvu stáží Slovak Zion Synod „Summer Trainee Program & Continuing Education Studies“ na Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku v rokoch 1989 – 2014 / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2014), s.155-168 [online]
 3. AEC Auf dem Weg der Mission und Pastoralarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei die Suche nach einem pastoralen Modell für das 21. Jahrhundert / Milan Jurík
  In: Sinti und Roma unter uns in Europa. - ISBN 978-385253-534-0. - Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015. - S. 62- 81
 4. AED Študent evanjelickej teológie a jeho duchovné formovanie z pohľadu spirituála / Milan Jurík
  In: Pomáhajúce povolania v meniacom sa svete. [elektronický dokument]. - ISBN 80-88866-41-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2006. - S. 39-44
 5. AED Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom / Milan Kováč, Milan Jurík
  In: Čačipen pal o Roma. - ISBN 80-88935-41-5. - Bratislava : IVO, 2002. - S. 127-143
 6. AED Špecifickosť náboženskej motivácie v sociálnej práci v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Milan Jurík
  In: Kresťanské posolstvo - motivácia k sociálnej práci. - ISBN 978-80-561-0183-4. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 75-79
 7. AED Vplyv učenia o ospravedlnení na kresťanskú dobročinnosť v teológii Martina Luthera / Milan Jurík
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 219-226
 8. AFC Historické pozadie a možnosti zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Milan Jurík, UKOEBPT
  In: Potřebujeme misiologii?. - ISBN 978-80-903986-0-3. - Praha : Středoevropské centrum misijních studií, 2007. - S. 50-56
 9. AFC Kontextualizácia biblického myslenia v misijnej práci s Rómami: pokus o biblický pohľad na sociálne vylúčenie / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 14 s.]
 10. AFC Niekoľko poznámok k službe duchovných správcov (spirituálov) pôsobiacich v evanjelických cirkevných školách po roku 1989 / Milan Jurík
  In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008. - ISBN 978-80-7368-642-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 99-103
 11. AFD O prenasledovaní, migrácii a exile v piesňovej tvorbe česko-moravských exulantov / Milan Jurík
  In: Súčasné aspekty vedy a vzdelávania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-188-0. - Komárno : Univerzita J. Seleyho, 2016. - S. 162-171 [CD-ROM]
 12. AFD Sociálne vylúčenie v pohľade vybraných biblických textov / Milan Jurík
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2 : chudoba [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-459-2. - Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 194-203
 13. AFD Lutherove katechizmove piesne a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch piesne na Desať prikázaní / Milan Jurík
  In: Luther: včera - dnes. - ISBN 978-80-223-4831-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 277-296
 14. AFD Ordinované ženy ako katechétky v evanjelických cirkevných školách / Milan Jurík
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 215-220
 15. AFD Katechizmové piesne Martina Luthera a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch pieseň na modlibu pánovu - otče náš / Milan Jurík
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Theological Sections. - ISBN 978-80-8122-332-7. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 43-67 [online]
 16. AFD Cestou misie a pastorálnej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k napomáhaniu sociálnej inklúzie Rómov hľadanie pastorálneho modelu pre 21. storočie / Milan Jurík
  In: Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život. - ISBN 978-80-970147-7-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 89-106
 17. AFD Novozmluvné modely charitatívnej pomoci kresťanom v núdzi - model a inšpirácia pre kresťanskú pomoc núdznym v 21. storočí / Milan Jurík
  In: Spoločnosť, kríza, rodina. - ISBN 978-80-8084-610-7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 257-263
 18. AFD Kresťanská misia - nástroj sociálnej inklúzie Rómov? / Milan Jurík
  In: Misiologické info. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. 14-25
 19. BBB Ciele a štandardy pre školské vzdelávacie programy z náboženskej výchovy evanjelického náboženstva na štátnych, súkromných a cirkevných školách ISCED 0 Predprimárne vzdelávanie - materské školy / Milan Jurík, Karolína Konopeusová
  In: Učebné osnovy a štandardy pre školské vzdelávacie programy z náboženskej výchovy evanjelické náboženstvo na štátnych a súkromných školách. - [Bratislava] : Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 2009. - S. 1-20
 20. BDE Holy Baptism as a Source of Christian Identity / Milan Jurík
  In: Central European Missiological Forum. - Roč. 2012, č. 1 (2012), s. 31-36
 21. BDE Krst svätý ako zdroj identity kresťana / Milan Jurík
  In: Misiologické info. - Roč. 5, č. 4 (2012), s. 11-15
 22. BDF Nedeľa po Novom roku Jk 4, 13 - 17 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletický časopis ECAV na Slovensku. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 5-8
 23. BDF 13. nedeľa po Svätej Trojici / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 12-15
 24. BDF Učebnice dosahujú štandard dnešnej doby / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 37 (2013), s. 7
 25. BDF Prečo kresťania slávia nedeľu? / Jurík Milan
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 46 (2007), s. 12
 26. BDF 4. pôstna nedeľa / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 43-47
 27. BDF 15. nedeľa po Svätej Trojici / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 41-45
 28. BDF Philipp Jakob Spener - reformátor kresťanského života / Milan Jurík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 4 (2015), s. 13-19
 29. BDF Cirkev v pohľade 7. článku Ausburského vyznania / Milan Jurík
  In: Cestou svetla. - Roč. 25, č. 10 (2014), s. 2-3
 30. BDF Po stopách sviatkov Veľkej noci / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 14-15 (2009), s. 5
 31. BDF Ad.: Vrchol liturgického roka neprepasme túto príležitosť / Milan Jurík
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 30, č. 2 (2009), s. 22-24
 32. BDF Počiatky evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 43 - 44 (2019), s. 11-11
 33. BDF Zrod a počiatky Slovenskej evanjelickej a.v. theologickej akadémie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 47 - 48 (2019), s. 20-20
 34. BDF Podstata a vývoj služieb Božích Viva vox Dei - Evanjelium nie je mŕtve slovo, ale živý Boží hlas / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 94, č. 9 (2004), s. 8-9
 35. BDF Či som ja strážcom svojho brata? (1M 4,9) / Milan Jurík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 2-4
 36. BDF 12. nedeľa po Svätej Trojici – Boží dar reči Sk 3,1–10 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 59, č. 3 (2012), s. 12-16
 37. BDF Slávnosť Svätej Trojice Izaiáš 6,1-13 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 58, č. 2 (2011), s. 30-34
 38. DAI Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách obyvateľstva; : slovenská perspektíva. / Milan Jurík ; školiteľ Július Filo
  Bratislava : [s.n.], 2010
 39. EDI Ľubomír Batka : Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 158-160 [online]
 40. EDI Jsme žebráci; Martin Luther - o umírání a smrti / Milan Jurík
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 4 (2009/10), s. 11
 41. FAI V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. / zostavili Milan Jurík, Jozef Benka
  Bratislava : Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2010
 42. GAI Žijú dnes študenti evanjelickej teológie zo zvesti evanjelia? / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 3 s.]
 43. GHG Jednota viery a skutkov v službe lásky prvých kresťanov [elektronický zdroj] : . / Milan Jurík
  Bratislava : ECAV, 2013
 44. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 39 (2005), s. 11
 45. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 38 (2005), s. 11
 46. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 37 (2005), s. 11
 47. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 36 (2005), s. 11
 48. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 35 (2005), s. 11
 49. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 34 (2005), s. 11
 50. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 33 (2005), s. 11
 51. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 32 (2005), s. 11
 52. GII Boh oslovuje človeka / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 31 (2005), s. 11
 53. GII Boh oslovuje človeka / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 29-30 (2005), s. 19
 54. GII Kedy cirkev rastie? / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 17 (2005), s. 1,10
 55. GII Spojili sa v modlitbe za mier / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 15 (2005), s. 3
 56. GII Nový rok, Lukáš 2,21-24 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 1-5
 57. GII Dilema dátumu svätenia Veľkej noci. Vy sa pýtate - my odpovedáme. / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 11-12 (2008), s. 21
 58. GII Posuň sa - od obáv k radosti! / Milan Jurík
  In: Evanjelický východ. - Roč. 3, č. 7 (2012), s. 2
 59. GII Svoje miesto tu majú aj pochybnosti / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 35 (2011), s. 7
 60. GII Modlitba otcovské povinnosti / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 26 (2010), s. 2