Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAB Kumránske zvitky : tajomstvá ukryté v Judskej púšti. / Sidonia Horňanová
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2009
 2. AAB Židovská apokalyptika : úvod do pseudoepigrafických, kumránskych a merkavotických textov. / Sidonia Horňanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 3. AAB Piesne o trpiacom Hospodinovom služobníkovi / Sidonia Horňanová
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2018
 4. AAB Apokalypsa Daniel / Sidonia Horňanová
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2018
 5. AAB Tieň reformácie po 500 rokoch / Sidonia Horňanová, Zbyněk Tarant, Věra Tydlitálová
  Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017
 6. AAB Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu : pešere, mesiašske a mystické texty. / Sidonia Horňanová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 7. AAB Synagógy : Kontinuita medzi synagógé a ekklésia. / Sidonia Horňanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 8. ABC Fenomén apokalyptiky od židovství po křesťanství / Sidónia Horňanová
  In: Proroctví a apokalypsy 3 : novozákonní apokryfy. - ISBN 978-80-7021-814-3. - Praha : Vyšehrad, 2007. - S. 27-70
 9. ACB Exegéza Starej zmluvy : 2 : prorok Eliáš. / Sidonia Horňanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 10. ADE Riešenie otázky pôvodu hriechu v judaizme / Sidonia Horňanová
  In: Revue SKŽ. - Č. 67 (2012), s. 8-12
 11. ADE Jewish apocalypticism / Sidonia Horňanová
  In: Slovo. - Vol. 6, Fall (2007), s. 27-37
 12. ADE Riešenie otázky pôvodu zla v období medzi Starou a Novou zmluvou / Sidonia Horňanová
  In: Studia theologica. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 56-66
 13. ADE Genéza apokalyptiky a stav jej výskumu v posledných desaťročiach / Sidónia Horňanová
  In: Teologická reflexe. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 144-159
 14. ADE Lutherove chápanie konca sveta na pozadí Danielovej apokalypsy / Sidonia Horňanová
  In: Teologický časopis. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 7-54
 15. ADE Apokalyptická tradice "Merkava" a její implikace pro ranou christologii / Sidonia Horňanová
  In: Teologická reflexe. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 181-193
 16. ADF Kumránsky mesianizmus / Sidonia Horňanová
  In: Teologický časopis. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 5-37
 17. ADF Kumránske texty v kontexte židovskej apokalyptiky a židovského mysticizmu / Sidonia Horňanová
  In: Teologický časopis. - Roč. 10, č. 2 (2012), s. 5-25
 18. ADF Interpretácie hriechu v židovskej literatúre v intertestamentárnom období / Sidonia Horňanová
  In: Ostium. - Roč. 4, č. 1 (2008)
 19. ADF Mojžišova príhovorná modlitba v Ex 32 / Sidonia Horňanová
  In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 1-16
 20. AED Odhaľovanie Božích tajomstiev v židovskej apokalyptickej tradícii / Sidonia Horňanová
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 198-204
 21. AED Niekoľko poznámok ku kumránskemu mesianizmu / Horňanová Sidonia
  In: V službe evanjelia : vedecký zborník vydaný pri príležitosti päťdesiatych narodenín PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.. - ISBN 978-80-7140-424-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013. - S. 99-107
 22. AED Synagóga a cirkev podľa Novej zmluvy / Sidonia Horňanová
  In: Acta Judaica Slovaca, 11. - ISBN 80-8060-173-9. - Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 2005. - S. 85-99
 23. AED Zdroje židovskej apokalyptiky so zreteľom na múdroslovnú látku v apokalypsách / Sidónia Horňanová
  In: Apokaradokia. - ISBN 80-88827-28-0. - Bratislava : EBF UK, 2003. - S. 31-40
 24. AEE The history and current situation of ordained women in Slovakia / Sidonia Horňanová
  In: Doing theology in a global context. - ISBN 81-7086-510-7. - Bangalore : Asian Trading Corporation, 2009. - S. 95-101
 25. AEF Antagonistický postoj niektorých apokalyptických skupín v ranom židovstve / Sidónia Horňanová
  In: Vzťahy k odlišným spoločenstvám z hľadiska teologickej etiky. - ISBN 80-8070-469-4. - Bratislava : EBF UK, 2005. - S. 11-25
 26. AEF Židovská apokalyptika / Sidónia Horňanová
  In: Metanoia. - ISBN 80-88827-09-4. - Bratislava : EBF UK, 1998. - S. 68-82
 27. AFC Kumránske zvitky / Sidonia Horňanová
  In: Orientalia antiqua nova 8. - ISBN 978-80-87094-13-6. - Plzeň : Adela, 2008. - S. 107-126
 28. AFD Henoch - Metatron (obdoba Logosa) v židovskej pseudoepigrafickej a mystickej literatúre / Sidonia Horňanová
  In: Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. - ISBN 978-80-223-2541-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 18-29
 29. AFD Vyhodnotenie ankety o ordinovaných ženách v ECAV na Slovensku ordinovanými zo všetkých seniorátov / Sidonia Horňanová
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 163-177
 30. AFD Ordinovaná žena a materstvo. Cirkevný zákon o materskej dovolenke / Sidonia Horňanová
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 184-199
 31. AFD Aktuálna homiletická literárna tvorba a diskusia o kázaní v ECAV na Slovensku / Sidonia Horňanová
  In: Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. - ISBN 978-80-8083-716-7. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 87-102
 32. AFD Biblický kontext Dekalógu a možnosti jeho členenia / Sidónia Horňanová
  In: Dekalóg na prahu 21. storočia. - ISBN 80-88827-19-1. - Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2001. - S. 101-110
 33. AFD Lajčiakova dizertácia o Ezechielovi / Sidonia Horňanová
  In: Sláva šlachetným III : znalci vzdialeného Orientu a strážkyňe národného ohniska : slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena. - ISBN 978-80-7140-460-6. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 41-50
 34. AFD Židovská apokalyptika ako zdroj mysticizmu v kumránskych textoch / Sidonia Horňanová
  In: Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu : recenzovaný zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. - ISBN 978-80-88827-45-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012. - S. 109-125
 35. AFD Kumránske Piesne sobotnej obete (4Q400-407, 11Q17 a Mas1k) v kontexte židovského mysticizmu / Sidonia Horňanová
  In: Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu : recenzovaný zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. - ISBN 978-80-88827-45-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012. - S. 127-148
 36. AFD Osobnosť a vedecký prínos Jána Lajčiaka slovenského intelektuála európskeho formátu / Sidonia Horňanová
  In: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-145-3. - Komárno : Univerzita J. Seleyho, 2015. - S. 49-60 [CD-ROM]
 37. AFD Manželstvo vo svetle prvej a druhej správy o stvorení v 1 M 1- 2 / Sidonia Horňanová
  In: Reformácia a politika. Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny. - ISBN 978-80-7140-495-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S. 123-129
 38. AFD Biblické žalmy v slovenskej literatúre / Sidonia Horňanová
  In: Modlitba v umení. - ISBN 80-8083-179-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 30-35
 39. AFD Žena v kumránskom spoločenstve / Sidonia Horňanová
  In: Žena v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-712-5. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2007. - S. 29-41
 40. AFD Problematika prekladu Písma Starej zmluvy do slovenčiny / Sidonia Horňanová
  In: Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. - ISBN 978-80-8083-455-5. - Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. - S. 43-49
 41. AFD Pešer metóda výkladu Písma v Kumráne / Sidonia Horňanová
  In: Explikácia, aplikácia, aktualizácia. - ISBN 80-8070-528-3. - Žilina : Edis, 2006. - S. 16-23
 42. AFD Božia prozreteľnosť a zlo podľa pseudoepigrafických starozmluvných a kumránskych spisov / Sidonia Horňanová
  In: Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey). - ISBN 978-80-88827-39-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. - S. 21-34
 43. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 44. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv., Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 45. BCI Hebrejské apokalyptické texty v knihe Daniel : introduktívne poznámky ku Knihe Daniel s prekladom hebrejského mazorétskeho textu, s textovo-kritickým aparátom a hebrejsko-slovenským slovníkom. / Sidonia Horňanová
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2012
 46. BDE Božie tajomstvá o Božej prozreteľnosti v apokalyptike / Sidonia Horňanová
  In: Křesťanská revue. - Roč. 75, č. 6 (2008), s. 15-19
 47. BDE Vzťahy medzi židmi a kresťanmi v prvých storočiach / Sidonia Horňanová
  In: Křesťanská revue. - Roč. 73, č. 1 (2006), s. 33-36
 48. BDF Predpôstna nedeľa / Sidonia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 32-36
 49. BDF 1. adventná nedeľa / Sidonia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 64, č. 5 (2017), s. 28-31
 50. BDF Koniec náboženskej výučby (Ž 90, 12-17) / Sidónia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 50, č. 2 (2002), s. 278-280
 51. BDF Utrpenie apoštola Pavla / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 3 (2009), s. 2
 52. BDF Viera robí všetko možným, láska robí všetko ľahkým homília, 15. nedeľa po Svätej Trojici, G 5,25 - 6,3.7 - 10 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 102, č. 37 (2012), s. 1-2
 53. BDF Požehnané polstoročie práce ordinovaných žien našej cirkvi Ženy ako svedkyne viery v Starej zmluve / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 30-31 (2001), s. 2
 54. BDF Výklad Jánovej apokalypsy a chiliastické hnutie / Sidónia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 11 (2001), s. 172-175
 55. BDF Štedrý večer / Sidonia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 62, č. 4 (2015), s. 38-41
 56. BDF Dobrý pastier vedie človeka láskou, nie mocou (Ez 34) / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 39 (2015), s.13
 57. BDF Odpočinok Božieho ľudu / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 30-31 (2015), s. 2
 58. BDF Kniha Daniel bola pre čitateľov zdrojom povzbudenia a nádeje v Boha [výklad knihy Daniel] / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 10 (2010), s. 3
 59. BDF Evanjelium v Knihe Daniel - Boh dal... / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 11 (2010), s. 3
 60. BDF Kompromisy medzi Bohom a svetom alebo: Nielen samým chlebom je človek živý... [výklad knihy Daniel] / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 13-14 (2010), s. 5
 61. BDF Boj, ktorý Pavel bojoval, bol duchovným bojom / Sidonia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 6 (2018), s. 4-6
 62. BDF Exegetické poznámky ku kázni na biblický text J 7, 25-30 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 2 (2009/10), [príl.], s. 1-4
 63. BDF Exegetické poznámky ku kázni na biblický text L 2, 15-20 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 2 (2009/10), [príl.], s. 4-6
 64. BDF Kam ideme po smrti? / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 48 (2010), s. 2
 65. BDF 2. slávnosť svätodušná J 4, 19-26 / Sidonia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 54, č. 2 (2007), s. 29-33
 66. BDF Aké sú názory na ordinované ženy? / Sidónia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 47 (2007), s. 8-9
 67. BDF Pamiatka Reformácie Iz 62, 6-7. 10-12 / Sidónia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 54, č. 4 (2007), s. 4-7
 68. BDF Darina Bancíková: Z milosti Božej som, čo som / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 102, č. 45 (2012), s. 8
 69. BDF Sionská tradícia / Sidónia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 7 (2000), s. 100-103
 70. BDF O veľkosti. (Lk 22, 24-26) / Sidónia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 8 (2000), s. 115-117
 71. BDF Falošný pokoj (Jer 8,4-13) / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 23 (1997), s. 3
 72. BDF Nepoužiteľný pás (Jer 12,11) / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 42 (1997), s. 3
 73. BDF Svätá Trojica. (Iz 6,1-8) / Sidónia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 47, č. 2 (1999), s. 78-80
 74. BDF 21. nedeľa po Sv. Trojici. Jer (29,4-7) / Sidónia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 47, č. 4 (1999), s. 142-144
 75. BDF Božím zámerom bola záchrana Izraela (2. časť) výklad knihy Jeremiáš, Jer 29, 1 - 14 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 18 (2011), s. 3
 76. BDF Božím zámerom bola záchrana Izraela výklad knihy Jeremiáš, Jer 29, 1 - 14 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 16-17 (2011), s. 4
 77. BDF Hoden je smrti! výklad knihy Jeremiáš, Jer 26, 1 - 19 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 15 (2011), s. 3
 78. BDF Bojujme duchovné zápasy víťazne v Božej prítomnosti v modlitbách výklad knihy Jeremiáš, Jer 20, 7 - 15 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 13 (2011), s. 3
 79. BDF Opúšťa Boh svojich verných? výklad knihy Jeremiáš, Jer 15, 10. 15. 16 - 20 / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 10 (2011), s. 3
 80. BDF "Ó, všetci smädní, poďte k vode!" (Iz 55, 1- 3) / Sidonia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 9 (2013), s. 2-3
 81. BDF 20. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 30-33
 82. BDF Vzťah synagógy a cirkvi v prvých storočiach / Sidonia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 130, č. 1-2 (2006), s. 21-26
 83. BDF Polstoročie od uvedenia Petríkovej Chrámovej agendy a slovenských zjednotených Pašií / Sidonia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 130, č. 1-2 (2006), s. 35-38
 84. BDF Apokalypticizmus a kumránske spoločenstvo / Sidónia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 127, č. 3 (2003), s. 19-20
 85. BDF 3. adventná nedeľa Jk 5, 7-10 / Sidónia Horňanová
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 51, č. 4 (2004), s. 15-19
 86. BDF Sionská tradícia (dokončenie) / Sidónia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 8 (2000), s. 118-121
 87. BEF 4. adventná nedeľa / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 20-21
 88. BEF Závierka občianskeho roka / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 33-35
 89. BEF Nový rok / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 36-38
 90. BEF Nedeľa po Novom roku / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 39-41
 91. BEF 1. nedeľa po Zjavení / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 44-46
 92. BEF 2. nedeľa po Zjavení / Horňanová Sidonia
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 47-49
 93. BEF 3. nedeľa po Zjavení / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 50-52
 94. BEF Postavenie a úloha žien v kultúrnom vývoji ľudstva / Horňanová Sidonia
  In: Reformácia po praslici : Výnimočné evanjelické ženy 16. - 18. storočia na Slovensku. - ISBN 978-80-972687-9-4. - Bratislava : Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku, 2017. - S. 17-29
 95. BEF 4. nedeľa po Zjavení / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 53-55
 96. BEF Zničenie Sodomy je výstrahou aj pre cirkev, aby neuviazla v hriechu dochovnej pýchy / Sidonia Horňanová
  In: Tranovský : evanjelický kalendár. - ISBN 978-80-7140-512-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017. - S.54-56
 97. BEF 1. pôstna nedeľa / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 68-70
 98. BEF 2. pôstna nedeľa / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 71-73
 99. BEF 5. pôstna nedeľa - Smrtná / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 78-79
 100. BEF 6. pôstna nedeľa - Kvetná / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 80-81
 101. BEF 3. nedeľa po Veľkej noci / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 96-97
 102. BEF 4. nedeľa po Veľkej noci / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 98-99
 103. BEF Nedeľa po Vystúpení / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 106-107
 104. BEF 1. slávnosť svätodušná / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 109-111
 105. BEF 2. slávnosť svätodušná / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 112-114
 106. BEF Sviatok Svätej Trojice / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 115-120
 107. BEF 2. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 121-123
 108. BEF 5. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 130-132
 109. BEF 6. nedeľa po Svätej Trojici / Horňanová Sidonia
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 133-132
 110. BEF 7. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 136-138
 111. BEF 8. nedeľa po Svätej Trojici (Sviatok Cyrila a Metoda) / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 139-141
 112. BEF 9. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 142-144
 113. BEF 10. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 145-147
 114. BEF 19. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 169-171
 115. BEF 20. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 172-174
 116. BEF 21. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 175-177
 117. BEF 24. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 183-184
 118. BEF 25. nedeľa po Svätej Trojici / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 185-187
 119. BEF Sviatok apoštola Petra a Pavla / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 193-195
 120. BEF Pamiatka posvätenia chrámu / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 198-200
 121. BEF Poďakovanie za úrody zeme / Sidonia Horňanová
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 201-203
 122. BEF Ordinované ženy - farárky v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ordained Women Clergywomen in the Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia / Sidonia Horňanová
  In: Ženy a náboženstvá 2 - Women and religions 2. - ISBN 978-80-89096-33-6. - Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2008. - S. 100-118
 123. BEF Biblické žalmy v žitom náboženstve a ich dopad na básnickú a piesňovú tvorbu v premenách časov / Sidónia Horňanová
  In: Úloha posvätných textov v žitom náboženstve. - ISBN 80-89096-14-X. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004. - S. 56-75
 124. BEF Galatským 3, 26-27 / Sidonia Horňanová
  In: Narodený zhora : zbierka krstných príhovorov duchovných Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku. - ISBN 978-80-970651-7-1. - Bratislava : Združenie evanjelických duchovných, 2011. - S. 67-70
 125. BEF Darina Bancíková / Sidonia Horňanová
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2012. - ISBN 80-7140-373-9. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 118-119
 126. BEF Synagógy Kontinuita medzi synagógé a ekklésia / Sidónia Horňanová
  In: Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Zv. 6. - ISBN 80-8070-538-0. - Žilina : EDIS, 2005. - S. 7-32
 127. DAI Apokalyptická perspektíva v kumránskych zvitkoch a v židovskom mysticizme / Sidonia Horňanová
  Bratislava : [s.n.], 2008
 128. DAI Židovská apokalyptika / Sidónia Horňanová
  Bratislava : [s.n.], 2002
 129. EAJ Biblia / Juraj Bándy, Ján Grešo ... [et al.]
  Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2007
 130. EDI Tarant et al.: Faces of Hatred : Contemporary Antisemitism in Its Historical Context. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 214 s. ISBN 978–90–261–0190–1 / Sidonia Horňanová
  In: Teologický časopis. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 110-115
 131. EDI Tarant, Zbyněk, a i.: Nová doba, stará zloba : Soudobý antisemitismus v historickém kontextu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 195 s. ISBN 978–80–7043–937–1 / Sidonia Horňanová
  In: Teologický časopis. - Roč. 10, č. 1 (2012), s. 76-81
 132. EDI Prof. ThDr. Juraj Bándy: Exegéza knihy proroka Jonáša / Sidonia Horňanová
  In: Cirkevné listy. - Roč. 128, č. 7-8 (2004), s. 42-44
 133. FAI Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. / zostavili Sidonia Horňanová, Dávid Benka
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 134. FAI Postila : zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. / ed. Sidonia Horňanová
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017
 135. FAI Reformácia a cirkevná hudba / ed. Sidonia Horňanová
  Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017
 136. FAI Ordinácia žien za farárky v cirkvi / Ed. Sidonia Horňanová, Igor Kišš
  Žilina : Edis, 2008
 137. FAI Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu : recenzovaný zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. / Sidonia Horňanová, Katarína Šoltésová (eds.)
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012
 138. FAI Žena v cirkvi / zostavili Igor Kišš, Sidonia Horňanová
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2007
 139. FAI Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu : pešere, mesiašske a mystické texty. / eds. Sidonia Horňanová, Ján Badura
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 140. FAI Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. / Igor Kišš a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011
 141. GAI Kumránske zvitky po päťdesiatich rokoch : správa o riešení Grantu Univerzity Komenského. / Sidonia Horňanová
  [Bratislava] : [s.n.], 2006
 142. GAI Priebežná správa o riešení VEGA projektu č. 1/3594/06 "Ordinácia žien za farárky v cirkvi" / Sidónia Horňanová
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - 15.08.2006
 143. GAI Sympózium o ordinácii žien / Sidónia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 47 (2007), s. 5
 144. GAI Záverečná správa o riešení Grantu UK č. UK/10/200 "Apokalypsa. Biblický pohľad na koniec vekov." / Sidónia Horňanová
  In: Apokalypsa. Biblický pohľad na koniec vekov.. - 10.12.2000
 145. GAI Správa o riešení Grantu Univerzity Komenského / Sidonia Horňanová, UKOEBSZ
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 146. GHG Synagóga a cirkev [elektronický dokument] : Študijné texty pre poslucháčov UTV. / Sidonia Horňanová
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 147. GHG Kniha Daniel / Sidonia Horňanová
  In: Študijné texty pre poslucháčov UTV. - [S.l.] : [s.n.], 2007. -
 148. GHG Piesne o trpiacom Ebed JHVH Prednáška na UTV v Bratislave 17.04.2008 / Sidonia Horňanová
  In: Študijné texty pre poslucháčov UTV. - [S.l.] : [s.n.], 2008. -
 149. GII Vzťahy postupne oteplievajú / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 15 (2002 ), s. 2
 150. GII Vy ste soľ zeme. Nestraťte chuť! / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 27 (2002), s. 13
 151. GII Úvodné slovo / Sidonia Horňanová
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 7-8
 152. GII Kráľová si pripomenula 400. výročie svojho založenia / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 27 (2009), s. 12
 153. GII Pripomenuli si nedožité jubileum prvého evanjelického učiteľa / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 2 (2010), s. 16
 154. GII Je v kresťanskej terminológii adekvátne používať pojem "osud"? / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 28 (2010), s. 2
 155. GII Zreštaurovali vežu i hroby dejateľov / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 47 (2008), s. 3
 156. GII Ordinovaná žena v cirkvi / Sidonia Horňanová
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2007), s. 6
 157. GII Žili v Modre / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 49 (1997), s. 2
 158. GII Kto činí vôlu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou / Sidonia Horňanová
  In: Diakonia.sk. - Roč. 9, č. 3-4 (2014), s. 8-9
 159. GII Sympózium o žene v cirkvi / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 96 (2006), s. 2
 160. GII Misia na Níle / Sidonia Horňanová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 45 (2006), s. 3