Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. ADC Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová štúdia / Lenka Sokolová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 13-25
 2. ADC Politická a sociálna identita inteligencie na Slovensku / Jana Plichtová ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 43, č. 5 (1999), s. 396-420
 3. ADD Sociálne reprezentácie o "dobre" jednotlivca a spoločnosti porovnanie empirických dát z roku 1993 a 1995 / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Sociológia. - Roč. 29, č. 4 (1997), s. 375-403
 4. ADF Demokracia na Slovensku z pohľadu starostov / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Sociológia. - Roč. 26, č. 3 (1994), s. 245-260
 5. ADF The concept of the nation and the state in relation to the social identities of two Slovak generations / Jana Plichtová, E. Brozmanová
  In: Human Affairs. - Roč. 5, č. 2 (1995), s. 137-158
 6. AED Záťažové situácie u učiteľov špeciálnych základných škôl / Elena Brozmanová, Katarína Cabanová
  In: Paedagogica specialis 29. - ISBN 978-80-223-4010-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 20-29
 7. AED Postavenie žiaka so špeciálnymi výchovnými potrebami v školskej triede / Elena Brozmanová, Katarína Cabanová
  In: Vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti. - ISBN 978-80-969990-1-9. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2008. - S. 85-87
 8. AED Malá sonda do veľkých problémov / Elena Brozmanová, Viera Andreánska, Katarína Cabanová
  In: Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím. - ISBN 80-223-2145-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 8-15
 9. AED Kvalita života ako faktor životného štýlu dospelých jedincov s mentálnym postihnutím / Ivan Jakabčic, Elena Brozmanová
  In: Psychologické dimenzie životného štýlu jedincov s postihnutím. - ISBN 80-223-2145-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 61-66
 10. AED Učiteľ v sieti stresu učiteľ a záťažové situácie / Katarína Cabanová, Elena Brozmanová
  In: Osobnosť a sociálno-psychologické kompetencie učiteľov a učiteliek. - ISBN 978-80-223-3950-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 113-133
 11. AED Analýza realizácie školskej integrovanej prípravy žiakov s postihnutím v bežných školách / Ivan Jakabčic, Elena Brozmanová, Katarína Cabanová
  In: Paedagogica specialis 23. - ISBN 978-80-223-2387-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 199-209
 12. AFC Psychologická intervencia pri ovplyvňovaní morálneho vývinu detí s mentálnym postihnutím / Ivan Jakabčic, Elena Brozmanová
  In: Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, 8. - ISBN 978-80-244-1911-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. - S. [1-9]
 13. AFD Sociálna identita inteligencie na Slovensku / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Identity v meniacej sa spoločnosti. - ISBN 80-967621-3-3. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997. - S. 176-184
 14. AFD Žiak, učiteľ a škola v záverečných prácach študentov Katedry psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / Elena Brozmanová, Katarína Cabanová
  In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3483-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 12-15 [CD-ROM]
 15. AFD Trendy výskumu v patopsychológii scientometrická analýza 1967-2012 / Lenka Sokolová, Elena Brozmanová
  In: Patopsychológia - vznik, vývin a ... [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3325-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 101-106 [CD-ROM]
 16. AFD Z druhej strany katedry žiacke reflexie učiteľov a vyučovania cudzieho jazyka / Elena Brozmanová ... [et al.]
  In: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. - ISBN 80-89113-10-9. - Bratislava : Retaas, 2004. - S. 48-51
 17. AFD Úroveň pozornosti žiakov očami učiteľov / Katarína Cabanová, Elena Brozmanová
  In: Štyridsať rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe. - ISBN 80-967423-8-8. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2004. - S. 1-4
 18. AFD Niektoré psychologické charakteristiky možných obetí školy / Elena Brozmanová, Katarína Cabanová
  In: Násilie na školách. - ISBN 80-8083-3125. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 31-39
 19. BCI Psychológia v otázkach [elektronický zdroj] : . / Lenka Sokolová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 20. BCI Psychológia trochu inak [elektronický zdroj] : . / Lenka Sokolová, Elena Brozmanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 21. BCI Aplikovaná sociálna psychológia / Elena Brozmanová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1985
 22. BED Vývinové predpoklady výchovy k samostatnosti / Ivan Jakabčic ... [et al.]
  In: Zborník 1998 : Výchova k samostatnosti a rozvoj sociálnych zručností. - ISBN 80-968127-7-7. - Bratislava : FICE, (1999). - S. 14-19
 23. BED Ako to bolo - niekoľko pohľadov do histórie Katedry psychológie a patopsychológie / Viera Andreánska ... [et al.]
  In: Patopsychológia - vznik, vývin a ... [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3325-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 13-15 [CD-ROM]
 24. BED Psychologická príprava učiteľov akademických predmetov ako jeden z pilierov učiteľského vzdelávania / Kvetoslava Vačková, Elena Brozmanová
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 105-107
 25. BEE Rodina s mentálne postihnutým dieťaťom / Elena Brozmanová, Ivan Jakabčic
  In: Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, 7. - ISBN 978-80-244-1652-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. - S. 1-6
 26. BEF Sociálne reprezentácie dobrej spoločnosti / Jana Plichtová, Elena Brozmanová
  In: Človek na počiatku nového tisícročia. - ISBN 80-967228-9-1. - Bratislava : MO SR, 1998. - S. 308-312
 27. BEF Niektoré špecifiká pracovnej spokojnosti učiteľov / Elena Brozmanová ... [et al.]
  In: Psychológia na rázcestí. - ISBN 80-85697-88-2. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 181-184
 28. BEF Niektoré aspekty kvality života učiteľov / Elena Brozmanová
  In: Psychológia na rázcestí. - ISBN 80-85697-88-2. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 176-180
 29. BFB Krátka analýza systému hodnôt u stredoškolskej mládeže / Elena Brozmanová, Ivan Jakabčic, Eva Nábělková
  In: Dieťa v ohrození 11 : zdravotný, sociálny a psychický stav detí a mládeže : "Status quo a perspektívy" (CD ROM). - Trnava. - S. 9
 30. FAI 45 rokov patopsychológie na Pedagogickej fakulte UK [elektronický zdroj] : (tematicko-personálna bibliografia). / zost. Lenka Sokolová, Elena Brozmanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012