Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAB Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu : pešere, mesiašske a mystické texty. / Sidonia Horňanová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 2. ADF Niekoľko podnetov z diskusie o biblickom kánone a jeho význame pre výklad Písma / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 14 s.]
 3. ADF Dialogickosť a polyfonickosť v diele M.M. Bachtina a biblický text / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2014), s.77-93 [online]
 4. ADF Rozprávaná viera poznámky k „Malému historickému krédu“ v Dt 26 / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2014), s.1-7 [online]
 5. ADF Biblisti a intertextualita postoje a možnosti / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1 (2015), s.1-13 [online]
 6. ADF Historicko-kritický prístup k biblickým textom a intertextualita / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 93-103 [online]
 7. ADF Ninive, Sancheríb, voda a Nahum / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 3 (2011), [nestránkované, rozsah 11 s.]
 8. ADF Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) / Dávid Benka
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 16 s.]
 9. ADM Power of the Powerless and the Powerless Power A Reading of Nahum / Dávid Benka
  In: Biblische Notizen. Neue Folge. - Č. 161 (2014), s. 3-18
 10. AEC Polyphonie des Text und Autorität der Schrift / Dávid Benka
  In: Säkularität und Autorität der Schrift. - ISBN 978-3-374-04172-5. - Leipzig : Evangelische Verlangsanstalt GmbH, 2015. - S. 11-29
 11. AED Alfabetický hymnus v Nah 1? / Dávid Benka
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 205-212
 12. AED Pluralita prístupov k pochopeniu a výkladu Písma v súčasnej biblistike / Benka Dávid
  In: V službe kultúrnosti a humanity : zborník pri príležitosti osemdesiatych narodenín prof. PhDr. Milana Hamadu, DrSc.. - ISBN 978-80-89019-26-7. - Bratislava : Communio Minerva, 2014. - S. 109-123
 13. AED Stará zmluva a biblické východiská diakonie / Dávid Benka
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 26-37 [1,24 AH]
 14. AFC Von Mehrstimmigkeit zum Dialog der Stimme / Dávid Benka
  In: Partnerschaft, Freundschaft, Dialog. - ISBN 978-3-643-13427-1. - Münster : LIT Verlag, 2016. - S. 61-72
 15. AFC Some reflections on the foreigner in the dedicatory prayer of Solomon / Dávid Benka
  In: The stranger in ancient and mediaeval Jewish tradition. - ISBN 978-3-11-022203-6. - Berlin : Walter de Gruyter, 2010. - S. 36-46
 16. AFD Od Knihy Nahum k Pešer Nahum / Dávid Benka
  In: Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu : recenzovaný zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. - ISBN 978-80-88827-45-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012. - S. 56-69
 17. AFD Intertextualita a biblický text / Dávid Benka
  In: Explikácia, aplikácia, aktualizácia. - ISBN 80-8070-528-3. - Žilina : Edis, 2006. - S. 81-87
 18. AFD Ordinované ženy ako teologické odborníčky vo svete / Dávid Benka
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 259-275
 19. AFD Luther, "sola scriptura" a Písmo – vtedy a dnes / Dávid Benka
  In: Luther: včera - dnes. - ISBN 978-80-223-4831-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 24-46
 20. AFD Abrahám ako „mlčiaci Jób“?! Abrahámova skúška (Gen 22) vo svetle niektorých židovských spisov / Dávid Benka
  In: Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey). - ISBN 978-80-88827-39-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. - S. 293-300
 21. AFD Martin Luther a teológia ako výklad písma / Dávid Benka
  In: Reformácia v strednej Európe : 1. - ISBN 978-80-555-2265-4. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. - S. 341-351
 22. AFD The Covenant Code – An Early Legal Text of The Hebrew Bible between Religion and Law / Dávid Benka
  In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - ISBN 978-80-7160-345-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 21-24
 23. AFD Teológia Starej zmluvy a ženská perspektíva / Dávid Benka
  In: Žena v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-712-5. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2007. - S. 53-59
 24. BDF Biblické zamyslenie nad textom Rút 1,1-22 / Dávid Benka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 1-2 (2012), s. 2-4
 25. BDF Mysterium tremendum et fascinans v Novej zmluve / Dávid Benka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 127, č. 11 (2003), s. 17-19
 26. BDF Odpoveď na komentár "Humanistický pohľad na násilie v Biblii" / Dávid Benka
  In: Zošity humanistov. - Č. 73 (2008), s. 13-14
 27. BDF Nedeľa Deviatnik / Dávid Benka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 16-19
 28. BDF 2. pôstna nedeľa / Dávid Benka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 39-41
 29. BDF 11. nedeľa po Svätej Trojici / Dávid Benka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 29-31
 30. BDF Kristova obeť na kríži nekončí smrťou / Dávid Benka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 4 (2018), s. 4-6
 31. BDF 14. nedeľa po Svätej Trojici 1M 28,10-19a / Dávid Benka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 54, č. 3 (2007), s. 26-31
 32. BDF Božia záchrana troch priateľov výklad knihy Daniel / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 23 (2010), s. 3
 33. BDF Nebúkadnecarov sen o strome - svedectvo mocného kráľa o nebeskom Kráľovi výklad knihy Daniel / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 24 (2010), s. 3
 34. BDF Neprajníci zvyknú zneužiť všetkých výklad knihy Daniel / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 36 (2010), s. 3
 35. BDF Exegetické poznámky k textu 1 Sam 2,1-2 ; 6-8a / Dávid Benka
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 3 (2009/10), [príl.], s. 1-8
 36. BDF Kázeň: Žalm 104 / Dávid Benka
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 1 (2010/11), s. 7-11
 37. BEF Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi / Dávid Benka
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2007. - ISBN 80-7140-269-9. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2006. - S. 40-43
 38. DAI Intertextualita a výklad Biblie. Dizertačná práca. / Dávid Benka
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2007
 39. EDI Bándy, Juraj : Dejiny Izraela / Dávid Benka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 130, č. 7-8 (2006), s. 48-49
 40. EDI Bándy, Juraj: Stará zmluva ako literárny fenomén / Dávid Benka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 133, č. 11 (2009), s. 24-25
 41. EDI J.Bándy: Úvod do Starej zmluvy / Dávid Benka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 1-2 (2005), s. 22-25
 42. EDJ Teológia v kontexte ateizmu a náboženskej ľahostajnosti / Matthias Petzoldt ; prekl. Dávid Benka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 104-113 [online]
 43. EDJ Jonášovo poverenie / James Alfred Loader ; prekl. Dávid Benka
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 11-22
 44. FAI Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. / zostavili Sidonia Horňanová, Dávid Benka
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 45. FAI Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. / Igor Kišš a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011
 46. GHG Obetovanie Izáka a jeho výklad [elektronický dokument] : . / Dávid Benka
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 47. GHG Proroci a ich zvesť v biblickom Izraeli / Dávid Benka
  In: Študijné texty pre poslucháčov UTV. - [S.l.] : [s.n.], 2008. -
 48. GHG Múdrosť a múdroslovie v Izraeli [elektronický dokument] : . / Dávid Benka
  Bratislava : [s.n.], 2009
 49. GII Symboly Veľkej noci / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 94, č. 14-15 (2004), s. 9
 50. GII Zborník o ordinácii žien za farárky / Dávid Benka
  In: Naša univerzita. - Č. 7 (2009), s. 11
 51. GII Vzdialený blízky Boh / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 4 (2005), s. 1,10
 52. GII O vytvorení priestoru na diskusiu / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 18 (2005), s. 12
 53. GII Pavlova účasť na ukameňovaní diakona Štefana / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 31 (2008), s. 11
 54. GII Od A po Z, od blaha po biedu / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 4 (2008), s. 12
 55. GII Piaty kongres protestantských fakúlt / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 32 (2007), s. 2
 56. GII Život Jozefa Flavia / Dávid Benka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 94, č. 32 (2004), s. 11