Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné, dizertačné a rigorózne práce

Na tejto stránke by sme Vás radi oboznámili s prehľadom habilitačných, dizertačných a rigoróznych prác, ktoré boli obhájené na EBF UK v Bratislave. Práce sú zoradené v 3 samostatných tabuľkách v chronologickom poradí. Uvedené údaje sme získali priamo z dokumentov, t.j. z prác samotných. Najmä pri starších prácach boli údaje častokrát neúplné.

 

HABILITAČNÉ PRÁCE

 

Poradové číslo

Autor

Názov

Rok   vyd. 

Katedra

1.

Bándy, Juraj

Zmienky o vyzvedačoch v Starej zmluve

1990

Katedra Starej zmluvy

2.

Kišš, Igor

Zodpovednosť kresťana za svet

Štúdie k Lutherovmu učeniu o dvoch ríšach

1990

Katedra systematickej teológie

3.

Hajduk, Andrej

Evanjelická literatúra na Slovensku v 16. storočí

1991

 

4.

Fazekaš, Ľudovít

            Kristovo panstvo v Novej zmluve vo svojom zrode a raste

1995

Katedra Novej zmluvy

5.

Gažík, Peter

            Náboženské myslenie Samuela Štefana Osuského

1995

Katedra filozofie a religionistiky

6.

Veselý, Daniel

Eliáš Láni

Život a dielo

1995

 

7.

Hinlicky, Paul R.

Budúcnosť cirkvi

1998

Katedra systematickej teológie

8.

Molnár, János

Kresťanstvo a kresťanské cirkvi z pohľadu religionistického

2004

Katedra filozofie a religionistiky

9.

Hanes, Pavel

Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej

2005

Katedra systematickej teológie

10.

Horňanová, Sidonia

Apokalyptická perspektíva v kumránskych zvitkoch a v židovskom mysticizme

2008

Katedra Starej zmluvy

11.Ábel, FrantišekPavlov univerzalizmus spásy2013Katedra Novej zmluvy
12.Klátik, MilošEvanjelický príspevok k slovenskej národnej identite2014Katedra systematickej teológie
13.
Zaviš, MonikaOsobná spiritualita ako psychofyziologický a psychosociálny fenomén2014Inštitút kontextuálnej teológie
14.
Batka, ĽubomírPorovnanie Lutherovho chápania slova Božieho v Operationes in Psalmos (1519-1521) a vo Výklade prvých 25 Žalmov (1530)2014Katedra systematickej teológie
15.
Prostredník, OndrejCirkev ako charizmatické spoločenstvo podľa 1K 122015Katedra Novej zmluvy

 

DIZERTAČNÉ PRÁCE

 

Poradové číslo

Autor

Názov

Školiteľ

Rok vyd.

1.Kátlovský, ŠtefanStarý zákon a jeho exegetovanie u apoštola Pavla1941

2.

Hudak, Adalbert

Evanjelické učenie o národe v teologii prítomnosti

 

1943

3.

Štrba, Ján

Pravoslávna cirkev v Sovietskom sväze

 

1953

4.

Krygel, Evald

            Predestinace u Luthera a v ranném lutherství

 

1955

5.

Nandrásky, Karol

Základné princípy etiky žalmov

 

1956

6.

Olexa, Vladimír

            Hlavné filozofické smery v súčasnosti a kresťanstvo

 

1956

7.

Hajduk, Andrej

            Ježišovo mesiášstvo podľa synoptikov

 

1958

8.

Filo, Július

            Idey Slovanstva v kázňach Jána Kollára a ich odraz v rozpravách a v poézii

 

1964

9.

Patzelt, Herbert

            Die Anfänge des Pietismus und seine Pastoren an der Gnadekirche zu Teschen 1709-1730

 

1965

10.

Žilák, Ondrej

            Juraj Janoška a jeho dielo

 

1966

11.

Kišš, Igor

            Lutherova sociálna kritika cirkvi

Michalko, Ján

1967

12.

Dubíny, Ján

            Teológia a spoločnosť

 

1968

13.

Fazekaš, Ľudovít

            Kristovo panstvo v Novej zmluve na pozadí hellenistických kultov

 

1969

14.

Kolárovský, Pavel

Palatín Juraj Thurzo, jeho doba život a dielo

 

1972

15.

Gál, Vladimír

            Ján Seberíni

 

1973

16.

Ondrejovič, Dušan

            Kresťanstvo a socializmus v raných spisoch Paula Tillicha

 

  1975 

17.

Mosný, Štefan

Dejiny Hornotrenčianskeho kontubernia

 

1975

18.

Devečková, Irena

            Rozbor náboženských prejavov dieťaťa pod zorným uhlom psychológie

 

1976

19.

Varga, Emanuel

            Príspevok Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v ČSSR do teológie služby s praktickými aplikáciami v mierovej oblasti v rokoch 1945-1978

 

1977

20.

Bándy, Juraj

            Ašré výroky v žalmoch

 

1978

21.

Zemánek, Ján

Výklady a aplikácie starozmluvného slovesného koreňa SDK a jeho odvodenín

 

1978

22.

Filo, Július

Život a smrť v helenizme a Novej zmluve

 

1980

23.

Štancel, Ján

            Pastorizácia ako komunikácia

 

1980

24.

Kýška, Miroslav

            Teológia tvárou k životu v službe cirkvi a svetu

 

1984

25.

Tóth, Ivan

            Podstata a poslanie cirkvi v Korouhve na Sionu a v Cirkevných listoch v období 1878-1948

Michalko, Ján

1984

26.

Gažík, Peter

            Dielo Justína Martýra a jeho doba

 

1987

27.

Halža, Milan

            Pastorálna služba ľuďom trpiacim depresívnymi stavmi

Filo Július, Žucha Ivan

1997

28.

Benka, Jozef

            Profil farára v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Filo, Július

1998

29.

Piętak, Stanislav

            Duchovní zralost jako výzva pro konfirmační přípravu

Filo, Július

1999

30.

Hanes, Pavel

            Vzťah sóteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu

Kišš, Igor

2001

31.

Horňanová, Sidonia

            Židovská apokalyptika

Bándy, Juraj

2002

32.

Klátik, Miloš

            Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich

Kišš, Igor

2002

33.

Pavlovič, Peter

            Čas a večnosť v kresťanskom učení o Svätej Trojici

Kišš, Igor

2002

34.

Masarik, Albín

            Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch

Grešo, Ján

2003

35.

Mišiak, Samuel

            Rozvíjanie etických a sociálnych aspektov osobnej viery v Boha ako cieľ výchovy v rodine a výučby náboženstva na (štátnej) škole v postkomunistickej dobe

Filo, Július

2003

36.

Hvožďara, Miroslav

            Jozef Miloslav Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi a národa

Filo, Július

2004

37.

Maňková, Zuzana

            Východiská pre evanjelickú teológiu vo vzťahu k islamu

Gažík, Peter

2004

38.

Pavlovičová, Ingeborg

            Pokusy o nadviazanie dialógu a prekážky medzi učením reinkarnácie a kresťanskou vierou

Gažík, Peter

2004

39.

Prostredník, Ondrej

            Cirkev ako koinonia u Pavla

Hajduk, Andrej

2004

40.

Valčo, Michal

            Pôvod a význam Chemnitzovej kristológie v jeho učení o večeri Pánovej

Daniel, David

2005

41.

Ábel, František

            Teleologické myslenie v Novej zmluve

Grešo, Ján

2005

42.

Gasperová, Mária

            Pastorálna a diakonická starostlivosť o človeka v procese starnutia

Filo, Július

2005

43.

Bednár, Libor

            Pneumatológia v teológii Paula Tillicha

Hinlicky, Paul R., Ondrejovič, Dušan

2006

44.

Hajský, Norbert

            Myšlienky a názory Jakoubka ze Stříbra v kontexte jeho "Výkladu na Zjavení svatého Jana"

Daniel, David

2006

45.

Javornik, Jaroslav

            Bioetické problémy v gentechnológii z pohľadu protestantskej teológie

Kišš, Igor

2006

46.

Zaviš Rajčan, Monika

            Teológia a medicína v období stredoveku

Gažík, Peter

2006

47.

Benka, Dávid

            Intertextualita a výklad Biblie

Bándy, Juraj

2007

48.

Olejárová, Ľubica

            Predškolský vek ako obdobie rastúcej viery a náboženskej socializácie dieťaťa

Filo, Július

2007

49.

Kacian, Adrian

            Paul's apostolic authority and the authority of the truth of the Gospel

Grešo, Ján

2008

50.

Kacianová, Natália

Problematika žiaľu pozostalého človeka. Pastorálne výzvy a teologické riešenia.

Filo, Július

2008

51.

Straková, Jana

            Manželský vzťah a dynamika manželskej komunikácie

Filo, Július

2009

52.

Valčová, Katarína

            Služby Božie v kultúrnom kontexte na Slovensku

Filo, Július

2009

53.

Žitňan, Andrej           

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rokoch 1938 – 1945

Daniel, David

2009

54.

Hanus, Radoslav

            Jozef Miloslav Hurban ako predstaviteľ evanjelickej ortodoxie na Slovensku

Tkáčiková, Eva

2009

55.

Klimsza, Lucjan

            Dílo Petera Wusta a jeho místo v dejinách filozofie

Gažík, Peter

2009

56.

Mažárová, Eva

            Kniha proroka Ozeáša z hľadiska súčasného stavu bádania

Bándy, Juraj

2009

57.

Šimo, Vladimír

            Dary Ducha Svätého a láska podľa apoštola Pavla

Bándy, Juraj

2009

58.

Valková-Krišťáková, Erika

            Etika a Duch Svätý u Pavla

Bándy, Juraj

2009

59.

Franková, Miroslava

            Kritické zhodnotenie hermeneutických princípov vybraných predstaviteľov v rámci výskumu nových perspektív vo zvesti apoštola Pavla

Filo, Július

2010

60.

Jurík, Milan

            Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách obyvateľstva

Filo, Július

2010

61.

Rišiaň, Ondrej

            Pelikánovské hnutie na Slovensku

Daniel, David

2010

62.
Ravaszová, MichaelaChápanie duše v protestantskej teológii 20. storočia a jeho význam pre katechézuBándy, Juraj   2012
63.
Šoltésová KatarínaMyšlienka zástupného utrpenia v Starej zmluve v nekultovom kontexteHorňanová, Sidónia   2012
64.Ševčíková MagdalénaMiesto spovede v diele posväteniaJúlius Filo   2013
65.Devečka MichalPorovnanie patristického učenia o hypostatickej únii v podaní Cyrila Alexandrijského s kristológiou Dr. Martina Luthera obsiahnutou v jeho dišputáchÁbel, František2015
 66.Poschová, MichaelaObdobie neoabsolutizmu a jeho dopad na evanjelickú cirkev v UhorskuÁbel, František2016
 67.Benkova, Anna-MariaLutherovo učenie o dvoch spravodlivostiachHorňanová, Sidonia2016
 68.Biela, Adriána

Antropológia v evanjelickej teológii a rodových štúdiách. Porovnanie a kritické zhodnotenie

Batka, Ľubomír2017
  69.Oslíková, EvaPastorálna supervízia v službe spolupracovníkov cirkviFilo, Július2017
 70.Kaňuch, MariánZakladanie cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misiológiuFilo, Július2018
 71.Kováč, MartinSúd podľa skutkov vo vzťahu k Božej milosti v židovskej literatúre intertestamentárneho obdobia a jeho implikácie v Pavlovej zvestiÁbel, František2018
 72.Pačmár, RadimJán Kvačala - teologický prínos jeho dielaGažík, Peter2019
 73.Dančiaková, Valéria TeréziaVzťah prítomnosti a budúcnosti v Ježišovej zvestiÁbel, František2020
 74.Kapitáňová, SimonaApokalyptika ako významný zdroj židovského mysticizmuHorňanová, Sidonia2020
 75.Prihracki, Pavel-Andrei Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii v 20. storočíBatka, Ľubomír2021

 

RIGORÓZNE PRÁCE

 

Poradové číslo

Autor

Názov

Školiteľ

Rok vyd.

1.

Antal, Ján

            K problematike kresťanskej nádeje v Novej zmluve

 

2002

2.

Pavlovičová, Ingeborg

            Otázky a odpovede človeka k životu po smrti v rôznych náboženských formách

Gažík, Peter

2003

3.

Rakovský, Boris

            Rozmach alternatívnej religiozity vo svete a na Slovensku

Gažík, Peter   

2003

4.

Zaviš Rajčan, Monika

            Kresťanské postoje k alternatívnej medicíne so zreteľom na homeopatiu

Gažík, Peter   

2005

5.

Mertin, Frank

            Taufe der Christen nach Römer 6

Grešo, Ján

2007

6.

Olejár, Jerguš

            Cyril Jeruzalemský a Martin Luther

  Batka,  Ľubomír

2009

7.

Szymeczek, Józef

            Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923

Daniel, David

2009

8.

Lukačovská, Andrea

            Prorok Eliáš vo svetle židovskej a kresťanskej tradície

Horňanová, Sidonia

2009

9.

Oráč, Matej

            Pavol Neckár a protifašistický občiansky odboj na východnom Slovensku

Daniel, David

2009

10.

Horák, Ján

            Špiritizmus na Slovensku a jeho prejavy z hľadiska kresťanskej viery

Gažík, Peter

2010

11.

Klimsza, Lucjan

            Předpoklady obecné etiky ve filozofii a teologii

Gažík, Peter

2010

12.

Švehla, Peter

            Kritériá kvality a zvyšovanie úrovne náboženskej výchovy na školách v ďalšom vzdelávaní

Filo, Július

2010

13.

Juríková, Eva

Postava Árona v Starej zmluve a v neskoršej tradícii

Bándy, Juraj

2010

14.

Bosáková, Jana

Pastorálno-psychologické a katechetické výzvy pre náboženskú výchovu v kontexte pluralitnej spoločnosti

Filo, Július

2010

15.

Krivuš, Marián

Kritériá kvality a zvyšovanie úrovne náboženskej výchovy na školách

Filo, Július

2010

16.

Prášilová, Miriam

Symbol kríža vo vybraných predkresťanských náboženstvách v komparácii s jeho tvarmi a kontextmi v majoritných kresťanských cirkvách

Zaviš, Monika

2011

  17.
Miháliková, JankaNábožensko-historický kontext, umelecké stvárnenie a význam symbolu kríža vo vybraných evanjelických chrámoch na strednom Slovensku  Zaviš, Monika    2012
  18.
Tkáčová, HedvigaOslovenie súčasného človeka zo strany islamu  Gažík, Peter    2013
  19.
Riecky, MartinDejiny malohontského seniorátu  Batka, Ľubomír    2013
  20.Dolinský, BranislavTvorba konfesionálnej a národnej identity evanjelikov prostredníctvom vybraných spolkov v medzivojnovom obdobíGažík, Peter2015
  21.Maca, PeterEvanjelický cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom v premenách 19. a 20. storočiaHanus, Radoslav2015
  22.Barnau, AnnaVýznam starozmluvných predstáv o vzkriesení pre teológiu Wolfharta PannenbergaBenka, Dávid2015
  23.Poláková, ZuzanaNáboženská situácia v Šariši v 18. storočíHanus, Radoslav2016
  24.Bodolló MarianMužská spiritualita v Ozbrojených silách Slovenskej republikyBatka, Ľubomír2016
  25.Baloc, StanislavVečera Pánova – nástroj duchovnej obnovy2019
  26.Kubačková, ZuzanaDejiny evanjelického cirkevného zboru Soľ2021
  27.Michalková, LindaMožnosti aplikácie teórie psychosociálneho vývoja Erika Eriksona pri pastorálnej podpore viery2021