Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diplomové práce (magisterské)

Na tejto stránke by sme Vás radi oboznámili s prehľadom diplomových prác, ktoré boli obhájené na EBF UK v Bratislave. Práce sú zoradené v samostatných tabuľkách v chronologickom poradí podľa roku. Následne sú zoradené v rámci jednotlivých rokov abecedne podľa priezviska autora.  

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Rok 2015

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bariaková Katarína

Pravidlá a predpisy cirkevno-zborového života v Didaché a Novej zmluve

Katedra Novej zmluve

František Ábel

Dočkal Jakub

Analýza procesu náboru a výberu zamestnancov vo vybranej organizácii

Katedra praktickej teológie

Ľubica Bajzíková

Gajdoš Martina

Projekt kresťanského zariadenia pre mentálne postihnutých v bratislavskom regióne

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Gašparíková Simona

Corporate Social Responsibility – spoločensky zodpovedné podnikanie a možnosti jeho aplikácie do činnosti vybranej organizácie poskytujúcej sociálne služby

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Hyžová Vladimíra

Ján Mocko ako cirkevný historik

Katedra cirkevných dejín

Peter Gažík

Jašo Pavol

Boží prísľub Dávidovi v 2Sam 7 a jeho recepcia v dejinách Izraela

Katedra Starej zmluvy

Sidónia Horňanová

Kenžurová Jana

Pieseň a náboženská poézia ako nástroj misie, vzdelávania a posilňovania viery

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Kmecová Lucia

Teologické myslenie v spise Informatorium školy mateřské od J.A.Komenského

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Kočišková Margita

Význam evanjelickej sociálnej etiky pre spoločnosť na Slovensku

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Kriška Juraj

Podpora sebavedomia a pripravenosti k pokániu ako predmet pastorálnej služby pri starnúcich ľuďoch

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Kunst Milan

Efektívne vedenie ľudí vo vybranej organizácie

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Michalcová Petra

Motivácia zamestnancov vo vybranej organizácii

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Obrtanec Martin

Analýza marketingového mixu vybraného denného stacionára a vypracovanie návrhov na jeho zdokonalenie

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Sarvašová Andrea

Pokora a jej hodnotenie v synoptických evanjeliách a u Pavla

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Sentpéteryová Natália

Sociálne dôrazy v učení Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

Tekely Michal

Etické aspekty služby evanjelického a.v. duchovného v ústredí EPS (OS a OZ SR)

Katedra systematickej teológie

Miloš Klátik

Turčan Martin

Usus legis vo výkladoch Sk 15

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Uher Ana

Efektívne metódy financovania zariadení sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Daniela Majerčáková

Vančík Vladimír

Viazanosť a otvorenosť evanjelických liturgických zásad a poriadkov

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Velebírová Emília

Problematika interrupcií v Slovenskej republike po roku 1990

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

 

Rok 2014

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Balaník Ľubomír

Cirkev ako iniciátorka zmien v rómskej komunite

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Ďuračka Milan

Marketingový manažment cirkevných inštitúcií

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Kováč Martin

Luteránsko – rímskokatolícky dialóg: od spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení po súčasnosť

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Kunst Kamil

Rómska misia ako príspevok k prekonávaniu bariér medzi slovenskou majoritou a rómskou komunitou

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Meliško Michal

Hranice slobody v živote kresťana z pohľadu evanjelickej etiky

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Pavlús Jakub

Úpravy spolunažívania homosexuálnych osôb v evanjelických cirkvách združených v Svetovom luteránskom zväze

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Pichnarčíková Soňa

Útecha v utrpení ako úloha pastorálnej služby a kázne

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Poláková Zuzana

Rekatolizácia a politické konflikty na Slovensku v 18. storočí

Katedra cirkevných dejín

Radoslav Hanus

Proksová Katarína

Motivácia v konkrétnej organizácii

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Stehlík Samuel

Rozvoj a význam rómskej misie evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku po roku 1989

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Štefanek Marek

Spoločensky zodpovedné podnikania, jeho aplikácia do činnosti vybranej organizácie sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Helena Maria Schurmann

Štrbová Daniela

Chápanie Večere Pánovej u Luthera, Kalvína a Zwingliho

Katedra systematickej teológie

Miloš Klátik

Valašíková Jana

Projekt celkovej služby „kresťanského domu seniorov“ vo zvolenskom regióne SR

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Zloh Lidia

Pôvodný význam vybraných rituálov integrovaných do kresťanstva

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

 

Rok 2013

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Gdovin, Daniel

Egyptské rany

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Janošová, Martina

Starozmluvné podnety pre teológiu diakonie

Katedra Starej zmluvy

Dávid Benka

Križanová, Želmíra

Sociálna dimenzia pojmu spravodlivosť v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Martonová, Lucia

Kráľovské žalmy

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Ticháň, Vladimír

Pluralita mesiášskych predstáv v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Valašík, Tomáš

Biblická tradícia Melchisedeka a jej rozvinutie v Kumránskych textoch

Katedra Starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Bodnár, Milan

Teologické posolstvo výtvarného umenia v evanjelických chrámoch v Slovenskej republike

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Záviš

Bodnárová, Svetlana

Piesne Martina Luthera v prostredí evanjelickej cirkvi na Slovensku

Inštitút cirkevnej hudby

Anna Predmerská

Bariak, Imrich

Marketingový manažment ako nástroj riešenia neziskových organizácií poskytujúcich sociálne služby

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Fertšek, Viktor

Zdokonaľovanie poskytovania sociálnych služieb pomocou inovovania marketingových nástrojov

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Gábriš, Juraj

Špecifické problémy financovania zariadení sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Ľudomír Šlahor

Hyllová, Monika

Vedenie ľudí v zariadeniach sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Emília Papulová

Hrivnáková, Martina

Motivácia pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Emília Papulová

Podhorská, Eva

Manažment projektov v zariadeniach sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Ľudomír Šlahor

Szabóová, Vysocká Ľubica

Marketing a jeho využívanie vo vybranej inštitúcií

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Taska, Boleslav

Marketing a možnosti jeho využívania v cirkevných inštitúciách

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Verčimáková, Jana

Albert Schweitzer a jeho misijný odkaz pre dnešok

Katedra praktickej teológie

Miroslav Hvožďara

Ďuríková, Alena

Postoj k bohatstvu v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Smugalová, Erika

Chápanie utrpenia a jeho zvládnutie v Novej zmluve – praktické využitie novozmluvného prístupu k problematike utrpenia v sociálnej službe

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Stuchlá, Daniela

Milovaný učeník v Jánovom evanjeliu

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Lipovský, Tomáš

Otázky života cirkevného zboru podľa Prvého listu Korintským

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Bartko, Milan

Život a dielo Juraja Janošku – prvého generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

Keťková, Anna

Evanjelické školstvo na území dnešného Slovenska v 19. storočí

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

Lajda, Marián

Kreacionizmus z pohľadu evanjelickej teológie

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Pačmár, Radim

Pozadie príprav protestantského patentu

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

Vyšný, Ľubomír

Fedor Ruppeldt a jeho angažovanosť v cirkevnom živote a vspoločnosti

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

 

Rok 2012

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Balint Mihai

Gnosis and its overcoming in the Johannine works

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Balogová Anna

Exegetický rozbor a výklad 22. žalmu

Katedra Starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Bencúrová Marta

Kázeň z pohľadu teórie komunikácie

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Beňuch Daniel

Obraz Abraháma u Pavla a u Jakuba

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Bondrová Zuzana

Motivácia pracovníkov v organizácii

Katedra praktickej teológie

Emília Papulová

Fábik JozefSociálne posolstvo starozmluvných prorokovKatedra Starej zmluvySidónia Horňanová

Feketeová Jana

Náboženská viera a prax karaitov v minulosti a dnes

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

Filo Radoslav

Zmienky o chudobe a chudobných ľuďoch v Žalmoch

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Hrivňák Marek

Príprava na manželstvo ako katechetická, pastorálno-psychologická a liturgická úloha

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Hrtáneková Petra

Problém eutanázie z evanjelickej perspektívy

Katedra systematickej teológie a dejín

Miloš Klátik

Jamborová Mária

Aplikácia spoločenskej marketingovej koncepcie do činností chránenej dielne

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Kišová Zuzana

Starozmluvné citáty a odkazy v evanjeliu podľa Matúša

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Kováčiková Jana

Symboly a ich využitie pri vyučovaní evanjelického náboženstva

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Kutlák Peter

Outsourcing ako cesta rozvoja podnikania

Katedra praktickej teológie

Emília Papulová

Lovecká Lucia

Misijná starostlivosť o závislých na alkohole a drogách

Katedra praktickej teológie

Miroslav Hvožďara

Lukáčová Lenka

Ježišov postoj k ženám na pozadí vtedajšieho židovského postoja k ženám

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Miško Samuel

Nezamestnanosť rizikovej skupiny postihnutých

Katedra praktickej teológie

Zuzana Stoličná

Poschová Michaela

Etika úcty k životu v súčasnom spoločenskom kontexte

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Putyrová Miroslava

Problematika rozvodu z perspektívy teologickej etiky

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Székely Peter

Posvätnosť funkcie vody vo vybraných starovekých náboženstvách

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

Šmálová Tatiana

Teologický odkaz Dietricha Bonhoeffera pre súčasnosť

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Šoltés Ondrej

Civilné náboženstvo v Slovenskej republike

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

Švingálová Andrea

Dieťa a jeho kognitívny, morálny a náboženský vývin

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Tóth Ján

Interpretácia významu husitizmu pre evanjelictvo na Slovensku

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

Vaňko Dušan

Formovanie stratégie väzenskej misie po roku 1989 na Slovensku

Katedra praktickej teológie

Miroslav Hvožďara

 

Rok 2011

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Ábelová, Romana

Christology of the Gospel According to Mark

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Babiarová  Denisa

Model chránenej dielne ako priestor pre rozvoj postihnutých

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Bakalár Ján

Dejiny prešovského evanjelického a. v. cirkevného zboru

Katedra cirkevných dejín

Radoslav Hanus

Barčíková Lucia

Problematika služby duchovného správcu (diakona) sociálneho zariadenia v kontexte pluralitnej spoločnosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Biela Adriána

Teológia v Lutherových 95. výpovediach proti odpustkom

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Černegová Ivana

Psychické problémy a útek k náboženstvu

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

Čižmárik, Ivan

Dva životné štýly - "mať" alebo "byť" - podľa evanjelií

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Čorbová Eva

Tvorba vízie a programu kresťanského domova ako proprium kresťanského terapeutického spoločenstva

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Fábryová, Katarína

Ježišovo sociálne posolstvo v Evanjeliu podľa Lukáša

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Harvanová Iveta

Model chránenej dielne ako priestor pre rozvoj postihnutých

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Hennelová, Hedviga

Ježišovo sociálne posolstvo v Evanjeliu podľa Lukáša

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Ištván Marcel

Sarx a soma v Pavlových listoch

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Ivan Marek

Posolstvo Evanjelia podľa Lukáša

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Janíková Katarína

Teologické ukotvenie evanjelickej etiky rodiny

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Jurenková Katarína

Výskyt a formy domáceho násilia v evanjelických rodinách na Slovensku - vízia relevantnej odpovede cirkvi na súčasný stav

Inštitút kontextuálnej teológie

Monika Zaviš

Koreňová, Ľubica

Bételská tradícia v knihách Starej zmluvy

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Králiková Michaela

Gnóza a jej prekonanie podľa Listu Kolosenským

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Križanová Renáta

Sociálne aktivity Wittenbergskej reformácie a ich teologické zdôvodnenie

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Kulik Branislav

Kristológia v Tranovskom kancionáli

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Lapčáková, Renáta

Pastorálna podpora rodín pri starostlivosti o postihnuté dieťa

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Lauko Petru-Pavel

Možnosti konfesionálnej profilácie sociálneho zariadenia

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Ľuptáková Lucia

Marketing a jeho využívanie vo vybranej cirkevnej inštitúcii

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Mataninová Jana

Pastorálna podpora rodín pri starostlivosti o postihnuté dieťa

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Mrázková Elena

Model chránenej dielne ako priestor pre rozvoj postihnutých

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Nagy Olivér

Podpora sebavedomia a pripravenosti k pokániu ako predmet pastorálnej služby pri starnúcich ľuďoch

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Nicák Maroš

Teológia v Lutherových 95. výpovediach proti odpustkom

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Paľaga Marián

Sociálne aktivity Wittenbergskej reformácie a ich teologické zdôvodnenie

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Pálková Jana

Pastorálna podpora rodín pri emocionálnej výchove detí v predškolskom veku

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Petrová Ivana

Dva životné štýly - "mať" alebo "byť"- podľa evanjelií

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Poľašková Ľubica

Teologické ukotvenie evanjelickej etiky rodiny

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Špániková Martina

Hranice využívania marketingu v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Šponiar, Juraj

Prípravy, prijatie a modifikácia kánonov Žilinskej synody do synody v Spišskom Podhradí

Katedra cirkevných dejín

Radoslav Hanus

Šugrová Naděžda

Význam a uplatnenie spoločenskej koncepcie marketingu vo vybranej organizácii poskytujúcej sociálne služby

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Tóthová, Lucia

Model chránenej dielne ako priestor pre rozvoj postihnutých

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Vida, Ján

Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Kulpíne

Katedra cirkevných dejín

Radoslav Hanus

Viglaš Martin

Úloha cirkevného zboru a zodpovednosť cirkvi v Božej misii

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Ďurošková Taťána

Komenského snahy o mier a náboženskú toleranciu v Európe

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Ďurošková Michaela

Psychické problémy a útek k náboženstvu

Katedra filozofie a religionistiky

Monika Zaviš

Roskoš Roman

Rola náboženstva v spoločnosti vo vzťahu k politike na Slovensku

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Sokola Ivan

Výskyt a formy domáceho násilia v evanjelických rodinách na Slovensku - vízia relevantnej odpovede cirkvi na súčasný stav

Katedra filozofie a religionistiky

Monika Zaviš

Székelyová Daniela

Výskyt a formy domáceho násilia v evanjelických rodinách na Slovensku - vízia relevantnej odpovede cirkvi na súčasný stav

Katedra filozofie a religionistiky

Monika Zaviš

Vondrová Zuzana

Psychické problémy a útek k náboženstvu

Katedra filozofie a religionistiky

Monika Zaviš

Vontorčík Ľuboš

Teológia v Lutherových 95. výpovediach proti odpustkom

Katedra systematickej teológie a cirkevných dejín

Ľubomír Batka

 


Rok 2010

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Baňasová Katarína

Dieťa a modlitba

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Benkova, Anna-Maria

Teologický odkaz S. Kierkegaarda

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Čížová Jana

Postoj ECAV na Slovensku k Ježišovej Matke Márii a postoj M. Luthera

Katedra systematickej teológie

Miloš Klátik

Ernihold Martin

Prejavy kresťanskej mystickej zbožnosti v minulosti a dnes

Katedra praktickej teológie

Monika Zaviš

Gajdošová Jana

Pestrosť metód, cesta k účinnejšiemu vyučovaniu náboženstva

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Haluzová, Katarína

Ezechielova vízia nového chrámu

Katedra Starej zmluvy

Sidónia Horňanová

Hlásková, Viera

Viera v 11. kapitole v liste Židom

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Janíková Petra

Pavol a rabínsky judaizmus. Vplyv rabínskeho judaizmu na teológiu apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Korábeková Renáta

Spasenie marginalizovaných podľa Novej Zmluvy

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Kuruc Andrej

Mechanizmy psychickej manipulácie v pseudonáboženských sociálnych skupinách

Katedra praktickej teológie

Monika Zaviš

Majerčáková, Daniela

Etika manažmentu v zariadeniach sociálnych služieb

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Rievajová Jana

Etika starostlivosti o umierajúcich

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Sedláková Monika

Dieťa a modlitba

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Srncová Dana

Problematika detských Biblií a ich prínos pre náboženské formovanie dieťaťa

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Strážovská Ľubomíra

Zdokonaľovanie poskytovania sociálnych služieb pomocou marketingových nástrojov

Katedra praktickej teológie

Helena Nízka

Tučková Veronika

Preklady a vydania Lutherových prác v češtine a slovenčine

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Zajíčková Jarmila

Reformačná a evanjelikálna ekleziológia. Porovnanie.

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

 

 

Rok 2009

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Belanji Mihal

Učeníctvo - nasledovanie Krista

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Boženík Ivan

Kristológia Martina Luthera a Karla Bartha

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Énekesová Mária

Dieťa a modlitba

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Kitová Jana

Osnovy náboženskej výchovy z pohľadu viacerých krajín a kresťanských cirkví

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Koreň Michal

Modlitba Pánova a Modlitba Šemone Esre

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Krajcer Peter

Postava Samuela

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Melnová Miriam

Podoby obrazu Boha u deti vo veku 9-14 rokov

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Ondrášová Katarína

Etické problémy v diele Samuela Štefana Osuského

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Pabáková Jana

Liturgické a pastorálne stvárnenie spovede

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Panuška Štefan

Pastorálna príprava na odchod z časnosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Petrová Iveta

Význam konceptu Imago Dei pre bioetiku

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Pogányová Michaela

Teologická antropológia - učenie o slobodnej vôli

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Poschová Petra

Učiteľ ako hlavné médium vo vyučovacom procese

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Schön Richard

Problematika konfirmačnej prípravy sluchovo postihnutých

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Šoltésová Katarína

Anjeli v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Tipulová Viera

Teologické východiské a praktické prejavy diakonickej služby v cirkevnom zbore

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Uhlíková Mária

Etické dilemy v detskej paliatívnej starostlivosti

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Vargová Denisa

Mechanizmus psychickej manipulácie v pseudonáboženských sociálnych skupinách

Katedra filozofie a religionistiky

Monika Zaviš

Zaťko Martin

Pastorálne možnosti pomoci ľuďom ohrozeným drogovými závislosťami

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Zaťková Pališinová Viera

Porovnanie kristológie M. Luthera a K. Bartha

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Zlohová, Višnja

Štruktúra Cithary Sanctorum a jej prienik do Zpěvníka evangelického a do nového Evanjelického spevníka

Katedra praktickej teológie

Anna Predmerská

 

Rok 2008

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Baláž Daniel

Rozprávanie ako jedna z vyučovacích metód pri vyučovaní náboženstva

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Bartová Jana

Príspevok sestier Royových pre diakoniu ECAV

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Capandová Petra

Pojem "zákon" u apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Devečka Michal

Józua 1-12 vo svetle archeológie

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Filo Peter

Koncept hriechu v myslení J. P. Sartra a K. Jaspersa

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Gallo Ján

Teórie vývinu osobnosti podľa psychológov 20. storočia a ich pastorálne zhodnotenie

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Havira Miroslav

Porovnanie základných doktrín v buddhizme a kresťanstve

Katedra filozofie a religionistiky

Monika Zaviš

Horňáková Kristína

Didaktické využitie obrazov pri vyučovaní náboženstva

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Jusková Silvia

Základy psychologickej a pastorálnej pomoci pri depresívnych ochoreniach

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Kmeťová Marcela

Antropologické pojmy v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kováč Branislav

Ježišove rozhovory v evanjeliách

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kováčová Roziaková Zuzana

Motívy ľudských postojov a správania sa v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Onoferová Martina

Teologické východiská a praktické prejavy diakonickej služby cirkevného zboru

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Redechová Elena

Paradoxnosť novozmluvného myslenia

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Šoltés Vladimír

Problematika a program pastorálnej prípravy krstu dieťaťa

Katedra praktickej teológie

Július Filo

 

Rok 2007

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Ajdnik Katja

Die mit der Vorsilbe und der Präposition SYN ausgedrückten theologischen Gedanken im Neuen Testament

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Činčuráková Tipulová Anna

„Môžu deti prijímať Večeru Pánovu?“

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Čukanová Barbora

Počiatky christianizácie na území dnešného Slovenska od najstarších čias až po ukotvenie v období veľkomoravského štátu

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Franková Miroslava

Osobnosť apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Hanko Daniel

Príčiny grécko-rímskeho a novozmluvného antijudaizmu

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Horňák Jozef

Pôsobenie Ducha Svätého vo svete a neveriacich

Katedra systematickej teológie

Miloš Klátik

Hrivnáková Katarína

Evanjelické školstvo na Slovensku v 19. storočí

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Hučka Dušan

Náboženské obrady v antickom Grécku

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Jankovič, Jozef

Vybrané teórie vývinu osobnosti psychológov 20. storočia a ich zhodnotenie z hľadiska pastorálky

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Jonášová Mária

Podstata a prejavy náboženskej viery starovekého Egypta

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Kmecová Zuzana

Mierové myšlienky v diele Jána Amosa Komenského

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Kriška Juraj

Vplyv elekronických médií na formovanie osobnosti dieťaťa

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Moncoľová Anna

The types of Jewish religious groups in the intertestamental period

Katedra Starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Paľovová Irena

Komparácia židovského a islamského monoteizmu

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Poláková Daniela

Úloha otca v rodine

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Richvalská Anna

Procesný charakter krstnej praxe

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Štofanová Šellongová Júlia

Etika Jakubovho listu

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Varga Miroslav

Fenomén potopy v starovekých mýtoch na území Mezopotámie a Palestíny

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Zvara Jana

Auf dem Weg zur ökumenischen Abendmahlsgemeinschaft in getrennten protestantischen Kirchen des 20. Jahrhunderts

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

 

Rok 2006

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Adamíková Marcela

Evanjelický pohľad na posledné pápežské encykliky so vzťahom k ekumenizmu

Katedra systematickej teológie

Miloš Klátik

Andrejčák Peter

Pochopenie Večere Pánovej vo vzťahu k ekumenickému vývoju v 20. storočí

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Benešová Miriam

Kritika etiky vo filozofii Karla Marxa a Friedricha Engelsa

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Drímalová Mária

Chápanie svedomia vo filozofii a teológii

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Hanus Radoslav

Základné články viery Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Hlačoková Erika

Evanjelické vzdelávanie dospelých ako jedna z ciest k dospelosti zboru

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Hlavatovičová Viera

Eutanázia

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Hlinková Schrolan

Rozvoj evanjelickej diakonie na Slovensku v 19. - 20. Storočí očami jej predstaviteľov

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Hudáková Jana

Komunikácia učiteľa a žiaka v katechetickom procese

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Javornická Zuzana

Filozofické a teologické dedičstvo Jana Amosa Komenského a Juraja Tranovského

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Kmec Vladimír

Chápanie a zvládnutie utrpenia v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Koprla Peter

História evanjelického a.v. cirkevného zboru v Hlbokom

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Lacová Stanislava

Diakonia sociálne zanedbaných detí a dorastu

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Malá Lenka

Ježišov postoj k zákonu u synoptikov

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Molnár Tibor

Posmrtný život v islame

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Sukovská Erika

Metóda zážitku v dnešnej katechetike

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Šimčáková Zdenka

Mať alebo byť

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Šimo Vladimír

Boj dobra a zla v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Valko-Krišťáková Erika

Fenomén modlárstva v náboženských predstavách Slovanov

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

 

Rok 2005

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Adamec Róbert

Nazemvstúpenie

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Bargár PavolProblém pravdy v náboženstváchKatedra filozofie a religionistikyPeter Gažík

Fraňová Beáta

Považský seniorát od Tolerančného patentu po začiatok 20. storočia

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Hajtmanská Anna

Filozofické myslenie a odkaz Svätopluka Štúra

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Kaňuchová Oľga

Psychologické predpoklady pre rozvoj a formovanie viery u detí v predškolskom veku

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Kerekréty Miroslav

Program pastorálnej prípravy pred manželstvom

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Kmecová Katarína

História šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Katedra cirkevných dejín

 Daniel Veselý

Maglen Miroslav

Porovnanie meditácie a duchovných cvičení Číny s kresťanskými

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Mariňáková Silvia

Rodina - cieľ a nástroj pastorálnej starostlivosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Mlynárová Jana

Radosť v novozmluvných spisoch

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Mojzsisová – Vršková Lívia

Jozefove príbehy v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Nagy Olivér

Asýria v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Ondrejčáková Katarína

Božia prítomnosť v duchovných krízach ako pastorálna výzva

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Oslík Drahomír

Služba cirkvi mimo chrámu v rámci kresťanských táborov

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Pohlodová Jarmila

Kňaz ako reprezentant Ježiša Krista

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Škarupa Martin

Dejiny evanjelického školstva v rokoch 1610-1781

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Škarupová Lašáková Eva

Dejiny cirkevného zboru v Skalici

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Trtolová Katarína

Problém pravdy v kresťanstve a svetových náboženstvách

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Tuláková Zora

História Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prietrži do roku 1907

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Valúchová Ivana

Idea bezbranného Boha u Emanuela Rádla

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Vargovčáková Kristína

Rodina - cieľ a nástroj pastorálnej starostlivosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Völgyiová Emília

Psychologické predpoklady pre rozvoj a formovanie viery dieťaťa v predškolskom veku

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

 

Rok 2004

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Alcnauer Matej

Eutanázia

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Činčurák Ľuboš

Sobášna kázeň v kontexte súčasnej krízy manželstva a rodiny ako inštitúcie

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Dragijský Peter

Wesleyho učenie o posvätení

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Gabčan Štefan

Modlitba, Luther o modlitbe

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Gabčanová Terézia

Viera a skutky u Pavla a Jakuba

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Chalupová Anna

Život, dielo a teológia Jána Kollára

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Juhas Josef

Charizmy v Pavlových listoch

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kordoš Ľubomír

Jeremiášove konfesie

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Kubačková Zuzana

Žena v antike a v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kušnyér Maroš

Spoločenstvo s Kristom v listoch apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kvačková Andrea

Porovnanie rečí Jóbových priateľov

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Maca Peter

Kritika kresťanstva (kresťanskej morálky) u Friedricha Nietzscheho

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Maďarová Marianna

Teologické múdroslovie Izraela

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Magyar Ján

Vplyv ortodoxie a pietizmu na život a dielo Samuela Hruškovica

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík, Ľudmila Ozábalová

Mihočová-Kmecová Emília

Dialóg vedy a viery

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Srdič, Sladjan

Komparácia fenoménu svätých kníh v islame a kresťanstve

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Stupárová Silvia

Sloboda a determinizmus podľa Novej zmluvy

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Štrbková Daniela

Viera a skutky u Pavla a Jakuba

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Švehla Peter

Žena v antike a v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Volentierová Petra

Modlitba a meditácia v hinduizme a kresťanstve

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

 

Rok 2003

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Balko Martin

Psychologické poradenstvo pre študentov

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Bašková Eva

Sören Aabye Kierkegaard - Životné reflexie

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Benka Dávid

Mysterium tremendum et fascinans v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Bielčik Peter

Pravidlá Qumránskeho spoločenstva

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Bocko Alexander

Historické pozadie Zjavenia Jána

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Erniša  Aleksander

Rozdiely medzi náboženstvami v otázke bioetiky

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Feldy Igor

Cirkev a Izrael – Judaizmus dnes a kresťanské teologické modely vzťahu cirkev – Izrael

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Gondoľ Ján

Internet v cirkvách a kresťanských organizáciách

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Ivičiak Vladislav

Pojem boha v buddhizme

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Jahelka Tomáš

Angelológia

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Jurtajev Andrej

Ženščina v attike i Novom zavete

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kerčmar, Jana

Vznik a vývoj evanjelickej a. v. cirkvi v Prekmurji - Slovinsko

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Kotasová, Jasmina

Začiatky a vývoj slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Báčskom Petrovci v rokoch 1745-1865

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Kunovský Vladimír

Historické pozadie Zjavenia Jána

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kusendová Lenka

História evanjelického a.v. cirkevného zboru v Zemianskom Podhradí do roku 1909

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Lipovská Slavomíra

Štefan Krčméry - teológ, hymnológ, literát a filozof

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Mažárová Eva

Hodnotenie cudzincov v dódekaprofétón

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Oráč Matej

Vývoj evanjelickej ortodoxie a Slovensko v 17. storočí

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Priatková, Jana

Existenciálne myslenie Sorena Aabye Kierkegaarda

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Ruman Ján

Časové aspekty vzkriesenia v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Rumanová Martina

Reformácia na Považí do roku 1645

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Semko Marek

História evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Vranove nad Topľou

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Sever  Simon

Kázeň a sviatosti

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Širka Zdenko

Luther o modlitbe

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Taját Peter

Spoločenstvo s Kristom v Pavlových listoch

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Turzáková Zuzana

Niektoré problémy bioetiky

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Valentová Andrea

Vzťah medzi hriechom a utrpením v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

 

Rok 2002

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Aksamít Mário

Bratríci na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Báthory Mária

Učme sa viere spolu s deťmi

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Budaj Martin

Náboženské a etické dôsledky viery v reinkarnáciu

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Červenjak Stanislav

Archetyp hrdinu v Epose o Gilgamešovi

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Čičmanec Marek

Etický vzťah k zvieratám

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Demková Petra

Kozmológia v žalmoch

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Dováľová Zuzana

Filozofický a teologický odkaz Emila Boleslava Lukáča

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Ďuranová Jana

Vzkriesenie a večný život v listoch apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Fečko Martin

Teologický a filozofický odkaz životného diela Emila Boleslava Lukáča

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Findra Michal

Ezechiel 1-3

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Gulán Tomáš

Liturgia ako komunikácia evanjelia v postmodernej dobe

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Hajský Norbert

Petr Chelčický

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Halačiová Silvia

Buddhizmus a jeho učenie

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Haviar Ján

Problém pravdy a mýtu v dejinách náboženstva

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Havrila Jozef

Učme sa viere spolu s deťmi

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Horňáková Ľubica

Pojem Kardia v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Jurík Milan

Sociálna dynamika rómskeho etnika na Slovensku a možnosti diakonickej služby

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Klimsza Lucjan

Etické myšlení Paula Tillicha (Tázající se a odpovídající etika Paula Tillicha)

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Kunovská, Zuzana

Pietizmus

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Ľachká, Anna

Zástoj evanjelickej a.v. cirkvi sučianskej v kontexte novovekých dejín do roku 1948

Katedra cirkevných dejín

David Paul Daniel

Laukkonen Vitalij

Pojem „kardia“ v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Lorincová Hilda

Abrahám vo svetle novozmluvnej zvesti

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Majling Ondrej

Vznik Cirkvi československej (husitskej)

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Maťo Miroslav

Teológia Wolfharta Pannenberga

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Maťová Janka

Kríž a utrpenie - škola viery?

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Matta Július

Krst v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Miháliková Janka

Ježiš ako Syn človeka

Katedra Novej zmluvy

Andrej Hajduk

Mihoč Peter

Pojem vzkriesenie v NZ

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Podmanická Jana

Problém globalizácie v teologickej perspektíve

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Preiman Ekaterina

Abrahám v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Riecky Martin

Pojem ideálneho štátu v dielach vybraných autorov

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Slávik Slavomír

Komunikácia evanjelia v rádiu

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Szaboová Zuzana

Kritika náboženstva u T.G. Masaryka

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Šuchtár Jozef

Abrahám vo svetle novozmluvnej zvesti

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Tomčíková Lenka

Ježiš a farizeji

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Vaľovská Zuzana

Tomášovo evanjelium a jeho porovnanie s kanonickými evanjeliami

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Vetrecinová Vlasta

Učme sa viere spoločne s deťmi

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Zahorec Ján

Skepsa a pochybnosť ako posilnenie a prehĺbenie viery - Soren Aabye Kierkegaard

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Zaviš-Rajčan Monika

Medicína a náboženstvo v antickom staroveku a v Biblii

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Závodná Zuzana

Mystika Pravoslávnej cirkvi

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

 

Rok 2001

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Borošová Zuzana

Mýty o stvorení človeka v prednom Oriente a ľudský údel

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Brňová Mariana

Pôsobenie Ducha Svätého podľa Rímskym 8

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Čerfeľová Juliana

Abrahám

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Dobák Juraj

Augustín

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Duraj Daniel

Učenie o pápežstve

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Grega Marián

Pochybnosť ako posilnenie viery

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Hajníková Erika

Skepsa, pochybnosť ako prehĺbenie viery v živote človeka u Pascala

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Horáková ZoricaFilozoficko-teologické náhľady S.Š. OsuskéhoKatedra filozofie a religionistikyPeter Gažík

Horňáková Jana

Evanjelizačná kázeň dnes

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Chúťková Monika

Kresťanská rodina ako subjekt a objekt pastorálnej služby

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Ileninová Lýdia

Kresťanská rodina ako subjekt a objekt pastorálnej starostlivosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Jančík Tibor

Fedor Friedrich Ruppeldt - život a dielo so zreteľom na ekumenizmus a jeho vplyv na začlenenie sa Evanjelickej a.v. cirkvi do svetových aliancií

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Jančo, Ján

Vzkriesenie a večný život v NZ

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kendická Daniela

Kresťanské misie na Veľkej Morave, so zameraním na Slovensko

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Kolesárová Zuzana

Vyučovanie, krst a výchova nových veriacich

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Krivuš Marián

Kresťanské zvestovanie v masmédiách

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Kubačka Ľuboš

Ježiš ako Boží Syn v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Ľachký Ján

Problém xenofóbie v kresťanskej kultúre

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Lichancová Lívia

Nové smery v psychológii náboženstva v druhej polovici 20. storočia - psychológia náboženstva u V.E. Frankla

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Lovás Vladimír

Slovenské povstanie 1848/49 a slovenskí evanjelici

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Mišina Michal

Soteriologický význam Kristovej smrti a vzkriesenia podľa Novej zmluvy

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Neština Marek

Problém bytia u Platóna

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Pacigová Jana

Zvesť evanjelia v pohrebnej kázni dnes

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Pálová Karina

Problémy hlbinnej psychológie u Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga a Eugena Drewermanna z pohľadu evanjelickej teológie

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Petrula Milan

Michal Miloslav Hodža ako kňaz a náboženská osobnosť

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Szabó Kristián

Učenie o predestinácii

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Tillingerová Milada

Dr. Ján Lajčiak (1875-1918) - filozof a teológ

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Tóthová Zuzana

Prorok Eliáš

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Valčová Katarína

Gnosticizmus v prvých dvoch storočiach v kresťanskej cirkvi a gnostické prvky v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Valová Miroslava

Ikonoklazmus na východnom Slovensku v 16. storočí

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Vysoká Anna

Martin Rázus - filozofický a teologický rozbor jeho diela

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

 

 

 

 

 

Rok 2000

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Ábel František

Teologický význam perfekta v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Bérešová Henrieta

Potopa sveta

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Bobák Martin

Českí pobelohorskí exulanti na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Bodolló Marian

Pokročilá staroba - možnosti pre diakonicko-pastorálnu službu

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Bojna Ivan

Problémy hlbinnej psychológie u Sigmunda Freuda, C.G. Junga a Eugena Drewemanna z pohľadu evanjelickej teológie

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Bojnová Milica

Pokresťančenie Veľkej Moravy so zreteľom na Slovensko

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Cebriková Karmen

Pokresťančenie Veľkej Moravy so zreteľom na Slovensko

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Cingeľ Radoslav

Slovenské národné povstanie 1848-1849 a evanjelici v ňom

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Daniš Vladimír

Artikulárne cirkevné zbory a kostoly na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Degúľová Renáta

Samuel Hruškovic

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Demčáková Martina

Záhrada - raj - kráľovstvo Božie

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Eštok Miroslav

Psychológia osobnosti v pastorálnej praxi

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Gdovin Radovan

Angelológia

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Grega Stanislav

Postmoderna a jej hlavní predstavitelia v kritike evanjelickej filozofie a teológie

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Gubo Michal

Evanjelizačná kázeň dnes

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Hrivnaková Adriana

Dr. Martin Luther – Filip Melanchthon

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Húska Belo

Dr. Ján Lajčiak - Slovensko a kultúra

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Hvožďara Rastislav

Slovenské národné povstanie 1848-49 a evanjelici v ňom

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Jartimová Adela

Vzťah kresťanstva a iných svetových náboženstiev

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Jezná Natália

Pavel a Zákon

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Kaduková Ivana

Kríza človeka a Boh u Tomáša Garrigua Masaryka

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Kachlíková Lenka

Ciele a nástroje konfirmačnej prípravy

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Kendická Viera

Augustín

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Kiss Štefan

Novozmluvný základ manželstva

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Korečko František

Postmoderna a jej kritické zhodnotenie evanjelickou filozofiou a teológiou

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Kubík Milan

Egypt v dobe tamojšieho pobytu Izraelcov (1600-1200 ante)

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Lichancová Andrea

Abrahám

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Lichanec Ján

Mýtus a pravda v dejinách náboženstiev

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Lukáčiková Jarmila

Ján Lajčiak - teológ a filozof

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Makovicová Jolana

Hlásanie o kráľovstve Božom v novom prostredí dneška

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Marônková Eva

Samuel Hruškovic

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Maťaš Vladimír

Hlásanie kráľovstva Božieho v novom prostredí dneška

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Michalík Tomáš

Celková a integrovaná konfirmačná práca cirkevného zboru

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Mišinová Silvia

Krst v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Mojzsis Ján

Presídlenecká akcia v rokoch 1947-48

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Mosná Zuzana

Augustín

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Naď Radoslav

Protireformácia na Slovensku v 17. storočí

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Partilová Martina

Katolícke učenie o očistci

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Raffajová Lenka

Hlásanie kráľovstva Božieho v novom prostredí dneška

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Sarvaš Roman

Pavel Križko a cirkevné dejiny evanjelikov

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Scholtzová Jarmila

Michal Miloslav Hodža - teologická a filozofická koncepcia v diele

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Šimek Jozef

Opis bojových operácií v Samuelových a Kráľovských knihách

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Štefek Pavol

Slovenské národné povstanie 1848-1849 a evanjelici v ňom

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Šuma Jaromír

Komenský v súvislosti s večerou Pánovou

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Terem Vladimír

Význam psychológie osobnosti pri pastorácii dospievajúcich

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Tlkancová Martina

Abrahám

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Valčo Michal

Výzva osvietenstva pre teológiu

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Vdovjáková Monika

Omrího dynastia

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Vongrej Matúš

Práca s mládežou v cirkevnom zbore a jej integrácia do cirkevno-zborového života

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Žitňan Andrej

Obnovená Jednota bratská, jej vznik, rozvoj a pôsobenie po koniec 18. storočia

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Žitňanová Ľuboslava

Spolupracovníci apoštola Pavla podľa Listov a Skutkov apoštolov

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

 

Rok 1999

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Abošiová Simona

Kalvínovo reformačné dielo

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Badura Ján

Galejník Ján Simonides (1648-1708)

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Čáby Ján

Učenie o stvorení v 20. storočí v konfrontácii s vierou a vedou

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Černeková Monika

Ženy v Jánovom evanjeliu

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Činčurák Mario

Pozitíva a negatíva etiky niektorých svetových náboženstiev

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Dovala Roman

Porovnanie 4. článku Obrany AV s Anselmovým Cur Deus Homo

Katedra systematickej teológie

Paul R. Hinlicky

Dusíková Marcela

Kráľovstvo Božie v teológii Augustína a Kalvína

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Füzéková Diana

Augustín

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Golian Pavel

Filozoficko-teológický pohľad Jána Ámosa Komenského na život

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Grega Radoslav

Kreacionizmus alebo teistická evolúcia

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Kmec Vladimír

Hodnotenie chariziem v listoch ap. Pavla

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Kocka Stanislav

Duch Svätý – duchovné dary

Katedra systematickej teológie

Paul R. Hinlicky

Kostecký Kristián

Porovnanie piatich prístupov v dogmatike

Katedra systematickej teológie

Paul R. Hinlicky

Kupská Marcela

Augsburské vyznanie a Pentapolitana

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Kušmírek Jozef

Rozvod ako etický problém

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Kušnieriková Michaela

Bonhoeffer ako luterán

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Lysá Alena

Filozofický a teologický rozbor diela Martina Rázusa

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Marková Darina

Uctievanie svätých v rímskom katolicizme

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Maťašová Jana

Rodiny zanedbávaných a týraných detí

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Mesiar Olina

Využitie psychológie osobnosti v pastorálnej starostlivosti o chorých a umierajúcich

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Miškovicová Miroslava

Kreacionizmus alebo teistická evolúcia?

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Mozolová Dagmar

Očistec z pohľadu učenia Rímskokatolíckej cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Nímet Juraj

Protireformácie na Slovensku v 17. storočí

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Ochodnický Ján

Jednota bratská po jej obnovu v roku 1727

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Olejár Jerguš

Cyril z Alexandrie

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Olejárová Ľubica

Augustín

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Oťahel Vladimír

Úcta k svätým z pohľadu učenia Rímskokatolíckej cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Paciga Ján

Tranoscius, Zpěvník, Evanjelický spevník

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Pekník Branislav

Porovnanie Lutherovej a Melanchthonovej teológie

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Podhradská Oľga

Samuel Hruškovic

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Prášilová Miriam

Choroby a uzdravenie v kontexte Novej zmluvy

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Rišiaň Ondrej

Večera Pánova u Martina Luthera

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Sekela Mikuláš

Obnovenie pravoslávnej teológie v 20. storočí

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Sopoligová Milada

Abrahám

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Szabó Marek

Malé kapitoly o Martinovi Rázusovi, alebo ako zvonilo svedomie národa

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Szeverényiová Renáta

Hľadanie princípov ideálnej ekonomiky z teologického hľadiska

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Ševčovičová Daniela

Vzdelávateľné spisy Jana Amosa Komenského

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Ševečková Hana

Evanjelium v pohrebnej kázni dnes

Katedra praktickej teológie

Jozef Benka

Škorupa Štefan

Ježiš Kristus a Rímske impérium

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Tačarová Andrea

Kniha Zjavenia Jánovho – 7. a 14. kapitola – ako podklad ku kresťanskej kázni

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Tillinger Dušan

Andrej Braxatoris-Sládkovič (1820-1872) - filozof a teológ

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Tomčíková Katarína

Nábožensko-vzdelávacie spisy J. A. Komenského

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Varmecký Patrik

Manželstvo a rodina v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Verčimák Karol

Anglikánska cirkev

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Vicovan Dana

Augustín

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Vojtková Iveta

Nábožensko-vzdelávateľné spisy J. A. Komenského

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

 

Rok 1998

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Abraham Ana

Ženy v knihe Príslovia a v knihe Kazateľ

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Bajzíková Soňa

Uhorské stavovské povstania a evanjelici na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Baloc Stanislav

Dogmatické rozdiely pravoslávia a rímskeho katolicizmu.

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Bochnička M.

Sociálne učenie v Katolíckej cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Brtáňová Viola

Kristovo vzkriesenie a vzkriesenie veriacich podľa apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Cingeľ Marek

Židovská otázka a Evanjelická cirkev na Slovensku 1939-1945

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Cupeková Slávka

Postava Izáka v Starej a Novej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Čatloš Rastislav

Výchovno-vzdelávacie pôsobenie ľudského subjektu na objekt katechetickej činnosti v kontexte školského vyučovania

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Čekonová Alica

Rozvod ako etický problém

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Čermák Ján

Štruktúra a trvalý odkaz Kristových listov podľa Zjavenia Jána

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Faixová Alena

Ekologická výchova vo výučbe náboženstva na školách

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Ferjenčíková Magdaléna

Evanjelickí kantori v premenách časov

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Gáliková Jana

Uhorské stavovské povstania a evanjelici na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Hlinková Marcela

Rozdelenie Dávidovského kráľovstva a jeho dôsledky

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Jarábková Dana

Samuel Hruškovic (1694-1748)

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Javorník Jaroslav

Egypt za tamojšieho pobytu Izraelcov 1600-1200 pr. Kr.

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Jurenková Zuzana

Učenie o sviatostiach podľa Symbolických kníh Evanjelickej a. v. cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Kevický Michal

Idea múdrosti v Novej zmluve (a jej súvis a Apokryfmi)

Katedra Novej zmluvy

Ján Grešo

Klimko Marek

Vzťah cirkví k štátu Izrael

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Kmošena Vladimír

Strach a jeho premáhanie (svedectvo a odvaha) v biblickom kontexte

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Kollárová Ivana

Subjekt a objekt katechetickej výchovy

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Kowalczyk Jan

Mariologie

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Lauko Ján

Zvesť evanjelia v pohrebnej kázni

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Majorošová Alena

Literárno-estetický rozbor Veľpiesne

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Mucha Ivan

Presídlenecká akcia a Slovenská evanjelická a. v. cirkev

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Otepka Jaroslav

Vývoj liturgie krstu v prvých štyroch storočiach

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Ovčar Mário

Dejiny Prebudeneckého hnutia na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Palcsó Attila

Odraz medzinárodných vzťahov v žalmoch

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Pangrácová Danica

Šalamún vo svetle 1. kráľovskej: 1-11 kapitola

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Pástorová Anna

Vplyv husitizmu na reformáciu na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Peterec Július

Friedrich Nietzsche a jeho vplyv na teológiu 20. storočia

Katedra cirkevných dejín

Paul R. Hinlicky

Petrak Anna

Eutanázia

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Pružinec Tomáš

Trinitárna perichoréza v ekumenickej reflexii

Katedra systematickej teológie

Pavel Mikluščák

Raganová Zuzana

Jednota Bratská po jej obnovu r. 1727

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Rausová Zuzana

Slovenskí evanjelici a panslavizmus

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Samášová Anna

Odkaz J. A. Komenského služobníkom cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Stanček Rastislav

Panslavizmus a evanjelická cirkev

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Sudrová Martina

Ľudovít Štúr ako teológ

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Szathmáryová Zuzana

Vzkriesenie Krista a vzkriesenie veriacich u apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Tomčík Marek

Zástoj Ducha Svätého v Pavlových listoch

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Turčan Ľubomír

Liturgia Večere Pánovej v Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Urbánková Božidara

Eschatológia Jánovho evanjelia

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Zelenáková Eva

Strach a jeho premáhanie (svedectvo a odvaha) v biblickom kontexte

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

 

Rok 1997

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Andorová Katarína

Ján Alexander Fábry (1848-1908)

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Barčíková Anna

Evanjelické chápanie krstu a Večere Pánovej

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Batka Ľubomír

Učenie o dedičnom hriechu u M. Luthera na základe jeho výkladu listu Rímskym

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Bázlik David

Kvalita kráľovstva Božieho v Ježišových podobenstvách

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Bencúrová Oľga

Vzkriesenie podľa apoštola Pavla

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Bendíková Mária

Šalamúnovo kraľovanie a rozdelenie kráľovstva (1 Kr 1-11)

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Čermáková Milada

Kniha proroka Ezechiela - problematika kapitol 8-11

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Dlhá Ľubica

Závislosť na drogách ako etický problém

Katedra praktickej teológie

Igor Kišš

Horák Ján

Nesmrteľnosť duše

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Hruška Ján

Bohuslav Tablic (1769 - 1832)

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Hulmanová Daniela

Evanjelický pohľad na učenie o sviatostiach Rímsko-katolíckej cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Chalupka Martin

Autonómia, heteronómia a teonómia v Tillichovej teológii

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Juriga Martin

Ľudovít Štúr ako teológ

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Karaffová Viera

Hlavné dôrazy evanjelických Symbolických kníh

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Klimeková Jana

Metafora svetla a tmy v žalmoch

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Kopčok Jaroslav

Všeobecné kňazstvo a jeho vzťah k duchovnému úradu

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Kuncová Erika

Úcta k životu v modernej teológii

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Lehotská Lýdia

Vydavateľstvo Tranoscius v službe cirkvi a národa

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Lisáková Viktória

Ako sa menila omša na služby Božie na Slovensku

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Maľová Ivana

Problematika katechetickej práce v škôlke

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Malovcová Anna

K niektorým otázkam sexuálnej výchovy

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Martišková Anna

Evanjelické chápanie krstu a Večere Pánovej

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Molitorisová Emília

Príchod a pobyt izraelského národa v Egypte

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Mišina Daniel

Možnosti inkulturácie evanjelia pri rómskom obyvateľstve na Slovensku

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Mišových Róbert

Štruktúra a trvalý odkaz Kristových listov v Zjavení Jána 2-3

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Mosná Viera

Ľudovít Šenšel

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Mozola Peter

Rozvod ako etický problém

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Onderišinová Mária

Filip Melanchton 1497-1560

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Onderová Marta

Vývoj liturgie krstu v prvých štyroch storočiach

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Pastorková Jaroslava

Evanjelické poňatie krstu a večere Pánovej

Katedra praktickej teológie

Igor Kišš

Petro Jaroslav

Všeobecné kňazstvo v Novej zmluve

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Polcková Štefánia

Ekologická výchova detí vo výučbe náboženstva na školách

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Porubän Roman

Otázka židovstva na Slovensku a evanjelická cirkev

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Rajtók Ján

Večera Pánova v duchu Symbolických kníh

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Repková Mária

Evanjelické poňatie krstu a Večere Pánovej

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Rosenstock Margaréta

Zástoj Židov pri vzniku kresťanskej cirkvi podľa Lukášovho poňatia

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Szölös Ján

Globálne (ekologické) problémy z aspektu kresťanstva a teológie

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Šimková Mária

Učenie a život náboženskej skupiny Hare Kršna u nás

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Tóthpálová Eva

Reformné pokusy medzi dvoma svetovými vojnami na reformovanej teologickej fakulte v Kluži

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Ukkonen Hilveliisa

An introduction to leading motifs of the modern Finnish Luther research

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Vařák Radomír

Dekalóg v židovsko-kresťanskej tradícii

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Vdovjaková Erika

Objekt a subjekt katechetickej činnosti

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Veselá Daniela

Viera v Symbolických knihách

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Zaťko Peter

Židovské a kresťanské sviatky – ich pôvod, porovnanie a význam

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Zelenák Marek

Kazateľova skepsa a skepsa človeka súčasnosti

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

 

Rok 1996

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Baláž Stanislav

Božia všepôsobnosť a Božia vševládnosť

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Balogová Edina

Spravodlivosť Božia a spravodlivosť človeka podľa Novej zmluvy

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Ciesar Vlastimil

Učení Symbolických knih Evangelických cirkví augsburského vyznání o Duchu Svatém

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Ciesarová Eunika

Kristovo vzkriesenie a naše vzkriesenie

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Černaj Pavol

Katolícke sociálne učenie

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Dolná Magdaléna

Eschatológia Starej zmluvy

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Ďuriš Jaroslav

Hlavné dôrazy teológie Dietricha Bonhoeffera.

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Horínek Miloslav

Život a dielo Ľudovíta Štúra

Katedra cirkevných dejín

Andrej Hajduk

Hovorková Nataša

Počiatky Baptizmu

Katedra cirkevných dejín

Igor Kišš

Chúťková Monika

O čom hovoria Ježišove podobenstvá?

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Javornícka Sidonia

Židovská apokalyptika

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Jedličková Danica

Kresťanská výchova s prihliadnutím na psychológiu dieťaťa

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Kancírová Darina

Spravodlivosť Božia a spravodlivosť človeka podľa Novej zmluvy

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Kevický Peter

Sociálne učenie v katolíckej cirkvi u pápeža Jána Pavla II

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Kočiš Martin

„Veriť“ vo svetle Starej zmluvy

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Kollár Pavel

Viera – veriť vo svetle Starej zmluvy

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Královenská Marta

Náboženská psychológia dieťaťa. Mladší, stredný a starší školský vek dieťaťa

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Kušnírová Darina

Povolanie prorokov Starej zmluvy do prorockej služby

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Lorinc Milan

Dialóg medzi kresťanmi a židmi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Majdúchová Darina

Etické princípy v kresťanskej rodine

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Mikušová Daniela

Dialóg kresťanstva so židovstvom

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Milanová Anna

Apokalyptika a prorocké spisy Starej zmluvy

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Nemcová Iveta

Rodičovská /ne/láska

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Ondráček Martin

Využitie psychológie v katechizácii nábožensky cítiacej, dospievajúcej mládeže

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Perašínová Dana

Náboženská psychológia dieťaťa

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Piačková Liliana

Homosexualita ako etický problém

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Prosič Simona

Problematika Ezechiela 8-11

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Šimková Eva

Udalosti Exodu v žalmoch

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Táborský Miroslav

Život a dielo Ľudovíta Štúra

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Trencsényiová Andrea

Rozbor rodokmeňov v knihe Genesis 1-11

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Uhráková-Martiniová Vlasta

Proces vývoja trojičného učenia

Katedra systematickej teológie

Paul R. Hinlicky

Vanoch Peter

Pastorálna starostlivosť o manželov

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Viktory Stanislav

Eschatológia v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Zacher Zdenko

Ľudovít Štúr 1815-1856

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

 

Rok 1995

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bachárová Alica

Metaforika svetla a tmy v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky

Beňo Ľuboslav

Význam mien v Starej zmluve

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Beňová Monika

Vzťah Ježiša Krista, apoštolov a prvotnej cirkvi k Rímskemu impériu

Katedra Novej zmluvy

Karol Gábriš

Forgáč Michal

Ľudské možnosti z psychoanalytického pohľadu

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Galo Vlado

Začiatok dejín slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. na Dolnej zemi (Vojvodina)

Katedra cirkevných dejín

Daniel Veselý

Hrivnák D.P.

Božia vševládnosť a všepôsobnosť

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Madzin Ivo

Kritika viery Svedkov Jehovových

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Maťová Katarína

Zmysel krstu svätého

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Ondrejovičová Ingeborg

Pozitíva a negatíva teológie Karla Bartha

Katedra filozofie a religionistiky

Dušan Ondrejovič

Perašín Dalibor

Cirkev v súčasnej spoločnosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Pilátová Zdena

Evanjelické chápanie krstu a Večere Pánovej

Katedra praktickej teológie

Igor Kišš

Skovajsová Renáta

Náboženská psychológia dieťaťa

Katedra praktickej teológie

Ivan Tóth

Stehlík Branislav

Sociálne učenie Rímskokatolíckej cirkvi

Katedra systematickej teológie

Igor Kišš

Tomka Pavel

Jóbova vzbura proti Bohu a revolta moderného človeka

Katedra Starej zmluvy

Karol Nandrásky