Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske práce

Na tejto stránke by sme Vás radi oboznámili s prehľadom bakalárskych prác, ktoré boli obhájené na EBF UK v Bratislave. Práce sú zoradené v samostatných tabuľkách v chronologickom poradí podľa roku. Následne sú zoradené v rámci jednotlivých rokov abecedne podľa priezviska autora.  

 

Rok 2015 

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bartko Adam

Miera výskytu a formy kyberšikany v škole

Katedra praktickej teológie

Štefánia Ferková

Ďuračková Lenka

Porovnanie správ o Ježišovom narodení a detstve v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Gašo Vladimír

Diakonické aktivity v Starej Turej a ich vzťah k Spolku Slovenskej evanjelickej diakonie

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Grausová Lucia

Problém ontologického a morálneho statusu raného ľudského embrya

Katedra kontextuálnej teológie

Marek Neština

Grožák Adam

Porovnanie „tretieho použitia zákona“ v teológii Formuly svornosti a v Institutio Christinae religionis Jána Kalvína

Katedra systematickej teológie

Ľubomír Batka

Kamasová Monika

Evanjelická diakonia v Liptovskom Mikuláši do roku 1948

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Kozák Marián

Kultúrne a edukačné zázemie rodiny ako faktor ochrany pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti

Katedra praktickej teológie

Viola Tamášová

Kozáková Jana

Sebavzdelávanie ako forma profesijného rozvoja sociálneho pracovníka – trend modernej doby

Katedra praktickej teológie

Viola Tamášová

Mokošová Jana

Nové evanjelicko-teologické vysokoškolské vzdelávanie v Bratislave v období prvej ČSR

Katedra cirkevných dejín

Radoslav Hanus

Valovičová Gabriela

Hodnotenia bohatstva a chudoby v Knihe prísloví

Katedra Starej zmluvy

Juraj Bándy

Vojtechová Lenka

Zámerné sebapoškodzovanie detí a dospievajúcich

Katedra praktickej teológie

Štefánia Ferková

 

Rok 2014

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Dolník, Tomáš

Postoj stredoškolskej mládeže k sektám

Katedra praktickej teológie

Ladislav Alberty

Kubáň Mário

Možnosti pomoci obetiam domáceho násilia

Katedra praktickej teológie

Štefánia Ferková

Kulichová Zdenka

Sociálno-diakonické dimenzie služby sestier Royových

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Ondrúšeková Lucia

Sociálne posolstvo v Žalmoch

Katedra Starej zmluvy

Sidónia Horňanová

Šúriová Juliána

Psychohygiena seniorov

Katedra praktickej teológie

Ladislav Alberty

 

Rok 2013

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bôžiková, Beáta

Možnosti výchovy hyperaktívnych detí s deficitom pozornosti

Katedra praktickej teológie

Štefánia Ferková

Dočkal, Jakub

Pokusy o exorcizmus – predstavenie modelov a ich zhodnotenie

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Gašparíková, Simona

Postoj stredoškolskej mládeže k sektám

Katedra praktickej teológie

Ladislav Alberty

Horváth, Milan

Osobitné dôrazy individuálneho plánovania pre seniorov v diakonii

Katedra praktickej teológie

Slavomír Krupa

Kodajová, Eva

Sociálno-charitatívna práca Kristíny Royovej

Katedra praktickej teológie

Miroslav Hvožďara

Kmecová, Lucia

Katechetické spracovanie Viery všeobecnej kresťanskej

 Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

Michalcová, Petra

Poriadok spásy v evanjelickej teológii a v teológii charizmatických hnutí

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Sarvašová, Andrea

Rekatolizácia a politické konflikty na Slovensku v 17. storočí

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

Gajdoš, Martina

Sociálne postoje farizejov a ich kritika v synoptických evanjeliách

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Kurincová, Katarína

Charizmy v Pavlových listoch a ich význam v sociálnej službe

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Vámosiová, Melinda

Motívy ľudských postojov a správania v novozmluvných spisoch a ich implikácie v sociálnej službe

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Kendráčová, Mária

Feminizmus z pohľadu filozofie náboženstva

Inštitút kontextuálnej teológie

Marek Neština

Skatullová, Iveta

Ozveny na sociálnu nespravodlivosť v neskorších Prorokoch

Katedra starej zmluvy

Sidonia Horňanová

Sentpéteryová, Natália

Šikanovanie ako sociálno-patologický jav a jeho riešenie

Katedra praktickej teológie

Štefánia Ferková

 

Rok 2012

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bezeková Lenka

Vybrané sociálno-patologické javy a ich riešenie

Katedra praktickej teológie

Štefánia Fešková

Ďuračka Milan

Sociálne služby pre starších občanov v obci

Katedra praktickej teológie

Slavomír Krupa

Kmecová Jana

Jubilejný rok odpočinku v biblickom Izraeli

Katedra Starej zmluvy

Sidónia Horňanová

Kytka Lukáš

Štýly výchovy rodičov dieťaťa s postihnutím

Katedra praktickej teológie

Ladislav Požár

Lalkovič Martin

Fenomén klinickej smrti z pohľadu evanjelickej teológie

Katedra systematickej teológie a dejín

Ľubomír Batka

Maglenová Natália

Biblická postava Izáka

Katedra Starej zmluvy

Dávid Benka

Soldánová Eva

Reflexia sociálnych problémov v literárnej tvorbe Martina Rázusa

Inštitút kontextuálnej teológie

Peter Gažík

Stehlík Samuel

Jonáš - základné teologické témy a motívy

Katedra Starej zmluvy

Dávid Benka

Štefanek Marek

Postoje k drogám u žiakov bežnej a cirkevnej školy

Katedra praktickej teológie

Ladislav Požár

Štrbová Daniela

Ježišov postoj k hriešnikom podľa synoptických evanjelií

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Uhlíková Eva

Sociálna služba pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím v obci

Katedra praktickej teológie

Slavomír Krupa

Vaculová Veronika

Využitie systémového prístupu pri práci s rodinami

Katedra praktickej teológie

Štefánia Fešková

Valko-Krišťák, Juraj

Vnútorná misia a jej význam pre budovanie Evanjelickej cirkvi a.v.

Katedra praktickej teológie

Milan Jurík

 

Rok 2011

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bariak Imrich

Ježišov postoj k hriešnikom podľa synoptických evanjelií

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Bunčáková Eva

Aktuálny odkaz diakonických programov v Modre v prvej polovici 20. storočia

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Eštoková Tatiana

Vytváranie rezilientnej osobnosti ako cieľ špeciálnej pedagogiky

Katedra praktickej teológie

Emil Komárik

Hruška Stanislav

Ježišov postoj k hriešnikom podľa synoptických evanjelií

Katedra Novej zmluvy

Ondrej Prostredník

Hyllová Monika

Evanjelické sirotince na Slovensku v 19. a 20. storočí

Katedra systematickej teológie a dejín

Radoslav Hanus

Keťková Anna

Význam Rázusovej tvorby pre duševný rast mladého človeka

Katedra filozofie a religionistiky

Peter Gažík

Križanová Želmíra

Aktuálny odkaz diakonických programov v Modre v prvej polovici 20. storočia

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Smugalová Erika

Sociálny aspekt Ježišových blahoslavenstiev a výrokov "beda" v Mt 5, 3 - 11 a Lk 6, 20 - 26

Katedra Novej zmluvy

František Ábel

Taškárová, Lenka

Aktuálny odkaz diakonických programov v Modre v prvej polovoci 20. storočia

Katedra praktickej teológie

Július Filo

 

Rok 2010

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Bondrová Zuzana

Integrácia sociálne postihnutej mládeže do spoločnosti ako úloha cirkvi

Katedra praktickej teológie

Ladislav Alberty

Filo Radoslav

Holistická misijná práca s mládežou urbánneho prostredia v 21. storočí prostredníctvom klubových aktivít

Katedra praktickej teológie

Emil Komárik

Jamborová Mária

Náhradná rodina ako priestor pre výchovu osobnosti a rast viery

Katedra praktickej teológie

Kamila Brániková

Kutlák Peter

Postoje žiakov s postihnutím v integrovanej školskej triede

Katedra praktickej teológie

Ladislav Požár

Lovecká Lucia

Evanjelické sirotince v 19. a 20. storočí

Katedra cirkevných dejín

Norbert Hajský

 

Rok 2009

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Borbélyová Monika

Porovnanie postojov žiakov štátnych a cirkevných základných škôl k telesne postihnutým ľuďom

Katedra praktickej teológie

Ladislav Alberty

Miško Samuel

Rehabilitácia postihnutých v prostredí kresťanského domova

Katedra praktickej teológie

Kamila Brániková

Paľaga Marián

Možnosti komunitnej práce v ECAV pri migrantoch a úloha sociálneho pracovníka (diakona) v nej

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Sokola Ivan

Problematika rozvoja zborovej diakonie v ECAV v súčasnosti

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Vondrová Zuzana

Pozitívne možnosti a obmedzenia staroby ako výzvy pre diakonickú službu

Katedra praktickej teológie

Július Filo

 

Rok 2008

 

Autor

Názov

Katedra

Školiteľ

Halíková Ľubomíra

Diakonické aspekty prázdninových aktivít v letných táboroch

Katedra praktickej teológie

Emil Komárik

Krušková Júlia

Božie povolanie do služby ľuďom poškodeným sociálnym prostredím na príklade Domu na polceste

Katedra praktickej teológie

Emil Komárik

Lauko Petru-Pavel

Služba starnúcim v diakonickom zariadení

Katedra praktickej teológie

Július Filo

Majerčáková Daniela

Metódy prípravy na diakonickú službu.

Katedra praktickej teológie

Ladislav Alberty

Melnová Bohuslava   

Prakticko teologický odkaz diakonie v Liptovskom Mikuláši v období konca 2. svetovej vojny

Katedra praktickej teológie

Július Filo