Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra Starej zmluvy

Katedra Starej zmluvy ponúka vo výchovno-vzdelávacej činnosti kurzy, ktoré umožňujú študentom, aby sa postupne zoznámili s obsahom Starej zmluvy, uchopili ho a boli schopní interpretovať ho.

Dôraz sa kladie na to, aby študenti získali schopnosti:

  • odborne pracovať so starozmluvnými textami v pôvodných jazykoch,
  • aplikovať získané vedomosti v katechetickej a homiletickej praxi.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa kladie dôraz na výskum v oblasti prekladateľských problémov starozmluvných textov a apokalyptických spisov intertestamentárneho obdobia.