Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Samuel Sabol

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–       Liturgika

–       Večera Pánova a spoveď v ECAV na Slovensku

–       eucharistická obnova v evanjelických a. v. cirkvách vo svete

VZDELANIE:

2018–súčasnosť

PhD. – interné doktorandské štúdium (KPT EBF UK), Večera Pánova v službe obnovy“, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2015 – 2016                   

Študijný pobyt - Teologická fakulta, Universität Leipzig (Nemecko), štipendista GAW

2015                              

Študijný pobyt - InterDaF e. V., Herder-Institut der Universität-Leipzig

2012–2018      

Mgr. – spojené magisterské štúdium (I., II. stupeň), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2019                              

UK/430/2019 „Večera Pánova v službe obnovy

VÝSKUMNÉ POBYTY:

27.11.–06.12.2019       

Universität Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät – Fachbereichbibliothek Theologie

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

23. 10. – 25. 10. 2019     

–100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku, Bratislava  (Slovensko)

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

2014–2018                     

Držiteľ Peressényiho štipendia pre najlepších študentov EBF UK v odbore evanjelická teológia, ktoré každoročne udeľuje ECAV na Slovensku

2015–2016                     

Držiteľ štipendia GAW

20.11.2017                    

Akademické vyznamenanie rektora UK v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

09.07.2018                    

Cena rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu

9. 7. 2018                      

Akademická pochvala rektora UK v Bratislave ako vyjadrenie zvláštneho uznania za vynikajúce plnenie študijných úloh počas celého štúdia

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

- Teologická nemčina

ŠKOLITEĽ:

2018          doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., „Večera Pánova v službe obnovy“

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2020        – príprava monografie KPT EBF UK, „Služba cirkvi v mestách

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

–       Starozmluvné pozadie kresťanských sviatkov: Šavuot, 2018 – diplomová práca (KSZ EBF UK) ocenená rektorom UK.