Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Milan Jurík, PhD.

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok 13.00 – 15.00

(po nahlásení sa na sekretariáte  dekana)

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–       evanjelická hymnológia

–       šírenie reformácie v Uhorsku a formovanie bohoslužobného a duchovného života slovenských evanjelikov (tvorba a vydávanie katechizmov, kancionálov, agiend)  

–       Tranovského kancionál Cithara Sanctorum a jeho nasledovníci

–       formovanie a premeny piesňového kánonu slovenských evanjelikov

VZDELANIE:

2002–2009                     

PhD. – doktorandské štúdium, „Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách v Slovenskej republike“, (externá forma) Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

1997–2002                     

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

2000–2002                     Ekumenická rada cirkví v SR, grantový program „Okrúhly stôl“

2002–2010                      EBF UK, Katedra praktickej  teológie – asistent

2005–2014                       Teologický domov ECAV pri EBF UK – duchovný správca

2011–2018                       EBF UK, prodekan pre vzdelávaciu činnosť

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2017–2020                    

APVV 16-0330: „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2008                           

Institute for ecumenical research, Strassbourg

2010                           

Institut für Evangelische Theologie, Regensburg

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

(Slovensko, Česká republika, Srbsko, Bulharsko, Nemecko)

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

2014                              

Vydavateľstvo Tranoscius – Cena Ľudovíta Šenšela za prínos pri vydávaní učebníc evanjelickej náboženskej výchovy 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Katechetika

Homiletika

Didaktika náboženskej výchovy

Aplikovaná hermeneutika

Evanjelická hymnológia

Dejiny diakonie a vnútornej misie

Diakonia pri marginalizovaných skupinách

Semináre: 

Katechetikum

Homiletikum

Praktikum pastorálky

Seminár – odborná prax, Pedagogická prax

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2015–2020      

Bohoslužobný výbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

2011–2015      

Vieroučný výbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

2010–súčasnosť

- redakčná rada časopisu Misiologické fórum (Středoevropské centrum misijných studií, Praha)

2007–2012

národná predmetová komisia – predmetu Náboženská výchova – člen za Evanjelickú cirkev a.v. - Štátny pedagogický ústav, Bratislava

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

–„Auf dem Weg der Mission und Pastoralarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei die Suche nach einem pastoralen Modell für das 21. Jahrhundert,“ in Sinti und Roma unter uns in Europa (Eisenstadt: E. Weber Verlag GmBH, 2015), 62-81.

–„Vplyv učenia o ospravedlnení na kresťanskú dobročinnosť v teológii Martina Luthera,“
in V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila (Bratislava: EBF UK, 2010), 219-226.

–„Historické pozadie a možnosti zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,“ in Potřebujeme misiologii? (Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2007) 50-56.

–„Kresťanská misia - nástroj sociálnej inklúzie Rómov?,“ Misiologické info 4:2 (2011): 14-25.

–„Katechizmové piesne Martina Luthera a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch pieseň na modlibu pánovu - Otče náš,“ in 11. International Conference of J. Selye University. Theological Sections (Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019), 43-67.