Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ivan Belanji

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–        Pastorálna starostlivosť v prípadoch sexuálneho zneužívania detí

 

VZDELANIE:

2017–súčasnosť           

PhD. – doktorandské štúdium, „Pastorálna výzva – sexuálne zneužívanie detí  a adolescentov“, Katedra praktickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2011–2017                   

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

September–december 2015   

Mgr. – magisterské štúdium, Lutheran Theological Sminary Gettysburg, USA

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2019–súčasnosť      

VEGA1/0261/19 „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“

2018                             

UK/381/2018 „Práca s teologickými obrazmi a konceptami v pastorálnej starostlivosti obetí sexuálneho zneužívania“

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2019

01.12.–06.12.                                     Theologische Fakultät - Georg-August-Universität Göttingen (Nemecko): Erasmus+ mobilita

September–december 2018                Theologische Fakultät - Georg-August-Universität Göttingen (Nemecko): Erasmus+ mobilita

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019

Imago Dei : III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium 

Luther: Včera – Dnes (Bratislava, EBF UK)

2018

III. roč. medzinárodnej študentsko-doktorandskej konferencie teológov, Varšava (Poľsko) 

2017

In Pluribus Unitas: konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti teológie (Bratislava, EBF UK a TF TU)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Teologická angličtina

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2018

– Organizátor III. roč. medzinárodnej študentsko-doktorandskej konferencie teológov, Varšava (Poľsko)

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

– „Interpretácia biblických obrazov v pastorálnej starostlivosti o osoby, ktoré prežili v detstve sexuálne zneužívanie,“ Testimonia theologica 13:1 (2019): 1–16, ISSN 1337-6411.

– „Dogmatický status Apokatastasis panton v ranej cirkvi,“ Testimonia theologica 11:2 (2017): 53–68.