Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok, od 14:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

– katechetika

– homiletika

– pastorálka

VZDELANIE:

2001–2006                   

PhD. – doktorandské štúdium, „Etika a Duch Svätý u Pavla“, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

2006–2009

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

od 2014                        

odborná asistentka, Katedra praktickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.

VÝSKUMNÉ POBYTY:

19.–23.10.2015          

Institut für Evangelische Theologie, Fakultät für Philosophie, Kunst, Geschichts- und Gesellschaftswisseschaften, Universität Regensburg, Nemecko: „Bibel im Religionsunterricht/Biblia vo vyučovaní náboženstva“.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Cirkevná agenda

Cvičenia:

Homiletikum (1-4)

Katechetikum (1-4)

Praktikum pastorálky (1-2)

Semináre:

Teologické základy diakonie

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

–zástupkyňa šéfredaktora Cirkevných listov

–členka Výboru cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu

–organizácia a dramaturgia adventných a pôstnych večerov slova a hudby v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v Bratislave

–organizácia diskusných večerov v Teologickom domove ECAV pri EBF UK v Bratislave

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

– Etický život pod vedením Ducha List Efezským 4,25–32 , Testimonia theologica 2:1 (2008): [nestránkované, rozsah 7 s.]

– Neobmedzený charakter daru Ducha, Testimonia theologica 2:1 (2008): [nestránkované, rozsah 5 s.]

– Ovocie Ducha a dary Ducha v listoch apoštola Pavla, Cirkevné listy 142:5 (2018): 12–20.