Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Interní členovia

 1. AAA Sinti und Roma unter uns in Europa / Július Filo [et al.]
  Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015
 2. ADF Analýza vplyvu stáží Slovak Zion Synod „Summer Trainee Program & Continuing Education Studies“ na Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku v rokoch 1989 – 2014 / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2014), s.155-168 [online]
 3. AEC Auf dem Weg der Mission und Pastoralarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei die Suche nach einem pastoralen Modell für das 21. Jahrhundert / Milan Jurík
  In: Sinti und Roma unter uns in Europa. - ISBN 978-385253-534-0. - Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015. - S. 62- 81
 4. AED Študent evanjelickej teológie a jeho duchovné formovanie z pohľadu spirituála / Milan Jurík
  In: Pomáhajúce povolania v meniacom sa svete. [elektronický dokument]. - ISBN 80-88866-41-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2006. - S. 39-44
 5. AED Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom / Milan Kováč, Milan Jurík
  In: Čačipen pal o Roma. - ISBN 80-88935-41-5. - Bratislava : IVO, 2002. - S. 127-143
 6. AED Špecifickosť náboženskej motivácie v sociálnej práci v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Milan Jurík
  In: Kresťanské posolstvo - motivácia k sociálnej práci. - ISBN 978-80-561-0183-4. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 75-79
 7. AED Vplyv učenia o ospravedlnení na kresťanskú dobročinnosť v teológii Martina Luthera / Milan Jurík
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 219-226
 8. AFC Historické pozadie a možnosti zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Milan Jurík, UKOEBPT
  In: Potřebujeme misiologii?. - ISBN 978-80-903986-0-3. - Praha : Středoevropské centrum misijních studií, 2007. - S. 50-56
 9. AFC Kontextualizácia biblického myslenia v misijnej práci s Rómami: pokus o biblický pohľad na sociálne vylúčenie / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 14 s.]
 10. AFC Niekoľko poznámok k službe duchovných správcov (spirituálov) pôsobiacich v evanjelických cirkevných školách po roku 1989 / Milan Jurík
  In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008. - ISBN 978-80-7368-642-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 99-103
 11. AFD O prenasledovaní, migrácii a exile v piesňovej tvorbe česko-moravských exulantov / Milan Jurík
  In: Súčasné aspekty vedy a vzdelávania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-188-0. - Komárno : Univerzita J. Seleyho, 2016. - S. 162-171 [CD-ROM]
 12. AFD Sociálne vylúčenie v pohľade vybraných biblických textov / Milan Jurík
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2 : chudoba [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-459-2. - Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 194-203
 13. AFD Lutherove katechizmove piesne a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch piesne na Desať prikázaní / Milan Jurík
  In: Luther: včera - dnes. - ISBN 978-80-223-4831-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 277-296
 14. AFD Ordinované ženy ako katechétky v evanjelických cirkevných školách / Milan Jurík
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 215-220
 15. AFD Katechizmové piesne Martina Luthera a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch pieseň na modlibu pánovu - otče náš / Milan Jurík
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Theological Sections. - ISBN 978-80-8122-332-7. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 43-67 [online]
 16. AFD Cestou misie a pastorálnej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k napomáhaniu sociálnej inklúzie Rómov hľadanie pastorálneho modelu pre 21. storočie / Milan Jurík
  In: Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život. - ISBN 978-80-970147-7-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 89-106
 17. AFD Novozmluvné modely charitatívnej pomoci kresťanom v núdzi - model a inšpirácia pre kresťanskú pomoc núdznym v 21. storočí / Milan Jurík
  In: Spoločnosť, kríza, rodina. - ISBN 978-80-8084-610-7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 257-263
 18. AFD Kresťanská misia - nástroj sociálnej inklúzie Rómov? / Milan Jurík
  In: Misiologické info. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. 14-25
 19. BBB Ciele a štandardy pre školské vzdelávacie programy z náboženskej výchovy evanjelického náboženstva na štátnych, súkromných a cirkevných školách ISCED 0 Predprimárne vzdelávanie - materské školy / Milan Jurík, Karolína Konopeusová
  In: Učebné osnovy a štandardy pre školské vzdelávacie programy z náboženskej výchovy evanjelické náboženstvo na štátnych a súkromných školách. - [Bratislava] : Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 2009. - S. 1-20
 20. BDE Holy Baptism as a Source of Christian Identity / Milan Jurík
  In: Central European Missiological Forum. - Roč. 2012, č. 1 (2012), s. 31-36
 21. BDE Krst svätý ako zdroj identity kresťana / Milan Jurík
  In: Misiologické info. - Roč. 5, č. 4 (2012), s. 11-15
 22. BDF Nedeľa po Novom roku Jk 4, 13 - 17 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletický časopis ECAV na Slovensku. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 5-8
 23. BDF 13. nedeľa po Svätej Trojici / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 12-15
 24. BDF Učebnice dosahujú štandard dnešnej doby / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 37 (2013), s. 7
 25. BDF Prečo kresťania slávia nedeľu? / Jurík Milan
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 46 (2007), s. 12
 26. BDF 4. pôstna nedeľa / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 43-47
 27. BDF 15. nedeľa po Svätej Trojici / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 41-45
 28. BDF Philipp Jakob Spener - reformátor kresťanského života / Milan Jurík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 4 (2015), s. 13-19
 29. BDF Cirkev v pohľade 7. článku Ausburského vyznania / Milan Jurík
  In: Cestou svetla. - Roč. 25, č. 10 (2014), s. 2-3
 30. BDF Po stopách sviatkov Veľkej noci / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 14-15 (2009), s. 5
 31. BDF Ad.: Vrchol liturgického roka neprepasme túto príležitosť / Milan Jurík
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 30, č. 2 (2009), s. 22-24
 32. BDF Počiatky evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 43 - 44 (2019), s. 11-11
 33. BDF Zrod a počiatky Slovenskej evanjelickej a.v. theologickej akadémie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 47 - 48 (2019), s. 20-20
 34. BDF Podstata a vývoj služieb Božích Viva vox Dei - Evanjelium nie je mŕtve slovo, ale živý Boží hlas / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 94, č. 9 (2004), s. 8-9
 35. BDF Či som ja strážcom svojho brata? (1M 4,9) / Milan Jurík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 2-4
 36. BDF 12. nedeľa po Svätej Trojici – Boží dar reči Sk 3,1–10 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 59, č. 3 (2012), s. 12-16
 37. BDF Slávnosť Svätej Trojice Izaiáš 6,1-13 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 58, č. 2 (2011), s. 30-34
 38. DAI Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách obyvateľstva; : slovenská perspektíva. / Milan Jurík ; školiteľ Július Filo
  Bratislava : [s.n.], 2010
 39. EDI Ľubomír Batka : Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 158-160 [online]
 40. EDI Jsme žebráci; Martin Luther - o umírání a smrti / Milan Jurík
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 4 (2009/10), s. 11
 41. FAI V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. / zostavili Milan Jurík, Jozef Benka
  Bratislava : Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2010
 42. GAI Žijú dnes študenti evanjelickej teológie zo zvesti evanjelia? / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 3 s.]
 43. GHG Jednota viery a skutkov v službe lásky prvých kresťanov [elektronický zdroj] : . / Milan Jurík
  Bratislava : ECAV, 2013
 44. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 39 (2005), s. 11
 45. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 38 (2005), s. 11
 46. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 37 (2005), s. 11
 47. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 36 (2005), s. 11
 48. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 35 (2005), s. 11
 49. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 34 (2005), s. 11
 50. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 33 (2005), s. 11
 51. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 32 (2005), s. 11
 52. GII Boh oslovuje človeka / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 31 (2005), s. 11
 53. GII Boh oslovuje človeka / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 29-30 (2005), s. 19
 54. GII Kedy cirkev rastie? / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 17 (2005), s. 1,10
 55. GII Spojili sa v modlitbe za mier / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 15 (2005), s. 3
 56. GII Nový rok, Lukáš 2,21-24 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 1-5
 57. GII Dilema dátumu svätenia Veľkej noci. Vy sa pýtate - my odpovedáme. / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 11-12 (2008), s. 21
 58. GII Posuň sa - od obáv k radosti! / Milan Jurík
  In: Evanjelický východ. - Roč. 3, č. 7 (2012), s. 2
 59. GII Svoje miesto tu majú aj pochybnosti / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 35 (2011), s. 7
 60. GII Modlitba otcovské povinnosti / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 26 (2010), s. 2

Externý spolupracovník

Mgr. Eva Oslíková, PhD. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie

externý spolupracovník na Katedre praktickej teológie - pastorálna supervízia

kontakt: oslikova3uniba.sk

               eva.oslikovagmail.com

miestnosť: č. 267

telefón: 02/9020 3167

Oddelenie cirkevnej hudby

 1. AAA Sinti und Roma unter uns in Europa / Július Filo [et al.]
  Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015
 2. ADF Analýza vplyvu stáží Slovak Zion Synod „Summer Trainee Program & Continuing Education Studies“ na Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku v rokoch 1989 – 2014 / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2014), s.155-168 [online]
 3. AEC Auf dem Weg der Mission und Pastoralarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei die Suche nach einem pastoralen Modell für das 21. Jahrhundert / Milan Jurík
  In: Sinti und Roma unter uns in Europa. - ISBN 978-385253-534-0. - Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015. - S. 62- 81
 4. AED Študent evanjelickej teológie a jeho duchovné formovanie z pohľadu spirituála / Milan Jurík
  In: Pomáhajúce povolania v meniacom sa svete. [elektronický dokument]. - ISBN 80-88866-41-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2006. - S. 39-44
 5. AED Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom / Milan Kováč, Milan Jurík
  In: Čačipen pal o Roma. - ISBN 80-88935-41-5. - Bratislava : IVO, 2002. - S. 127-143
 6. AED Špecifickosť náboženskej motivácie v sociálnej práci v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Milan Jurík
  In: Kresťanské posolstvo - motivácia k sociálnej práci. - ISBN 978-80-561-0183-4. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 75-79
 7. AED Vplyv učenia o ospravedlnení na kresťanskú dobročinnosť v teológii Martina Luthera / Milan Jurík
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 219-226
 8. AFC Historické pozadie a možnosti zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Milan Jurík, UKOEBPT
  In: Potřebujeme misiologii?. - ISBN 978-80-903986-0-3. - Praha : Středoevropské centrum misijních studií, 2007. - S. 50-56
 9. AFC Kontextualizácia biblického myslenia v misijnej práci s Rómami: pokus o biblický pohľad na sociálne vylúčenie / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 14 s.]
 10. AFC Niekoľko poznámok k službe duchovných správcov (spirituálov) pôsobiacich v evanjelických cirkevných školách po roku 1989 / Milan Jurík
  In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008. - ISBN 978-80-7368-642-0. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 99-103
 11. AFD O prenasledovaní, migrácii a exile v piesňovej tvorbe česko-moravských exulantov / Milan Jurík
  In: Súčasné aspekty vedy a vzdelávania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8122-188-0. - Komárno : Univerzita J. Seleyho, 2016. - S. 162-171 [CD-ROM]
 12. AFD Sociálne vylúčenie v pohľade vybraných biblických textov / Milan Jurík
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2 : chudoba [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-459-2. - Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 194-203
 13. AFD Lutherove katechizmove piesne a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch piesne na Desať prikázaní / Milan Jurík
  In: Luther: včera - dnes. - ISBN 978-80-223-4831-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 277-296
 14. AFD Ordinované ženy ako katechétky v evanjelických cirkevných školách / Milan Jurík
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 215-220
 15. AFD Katechizmové piesne Martina Luthera a ich recepcia v slovenských evanjelických spevníkoch pieseň na modlibu pánovu - otče náš / Milan Jurík
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Theological Sections. - ISBN 978-80-8122-332-7. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 43-67 [online]
 16. AFD Cestou misie a pastorálnej práce Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k napomáhaniu sociálnej inklúzie Rómov hľadanie pastorálneho modelu pre 21. storočie / Milan Jurík
  In: Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život. - ISBN 978-80-970147-7-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 89-106
 17. AFD Novozmluvné modely charitatívnej pomoci kresťanom v núdzi - model a inšpirácia pre kresťanskú pomoc núdznym v 21. storočí / Milan Jurík
  In: Spoločnosť, kríza, rodina. - ISBN 978-80-8084-610-7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 257-263
 18. AFD Kresťanská misia - nástroj sociálnej inklúzie Rómov? / Milan Jurík
  In: Misiologické info. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. 14-25
 19. BBB Ciele a štandardy pre školské vzdelávacie programy z náboženskej výchovy evanjelického náboženstva na štátnych, súkromných a cirkevných školách ISCED 0 Predprimárne vzdelávanie - materské školy / Milan Jurík, Karolína Konopeusová
  In: Učebné osnovy a štandardy pre školské vzdelávacie programy z náboženskej výchovy evanjelické náboženstvo na štátnych a súkromných školách. - [Bratislava] : Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 2009. - S. 1-20
 20. BDE Holy Baptism as a Source of Christian Identity / Milan Jurík
  In: Central European Missiological Forum. - Roč. 2012, č. 1 (2012), s. 31-36
 21. BDE Krst svätý ako zdroj identity kresťana / Milan Jurík
  In: Misiologické info. - Roč. 5, č. 4 (2012), s. 11-15
 22. BDF Nedeľa po Novom roku Jk 4, 13 - 17 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletický časopis ECAV na Slovensku. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 5-8
 23. BDF 13. nedeľa po Svätej Trojici / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 12-15
 24. BDF Učebnice dosahujú štandard dnešnej doby / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 37 (2013), s. 7
 25. BDF Prečo kresťania slávia nedeľu? / Jurík Milan
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 46 (2007), s. 12
 26. BDF 4. pôstna nedeľa / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 43-47
 27. BDF 15. nedeľa po Svätej Trojici / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 41-45
 28. BDF Philipp Jakob Spener - reformátor kresťanského života / Milan Jurík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 4 (2015), s. 13-19
 29. BDF Cirkev v pohľade 7. článku Ausburského vyznania / Milan Jurík
  In: Cestou svetla. - Roč. 25, č. 10 (2014), s. 2-3
 30. BDF Po stopách sviatkov Veľkej noci / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 14-15 (2009), s. 5
 31. BDF Ad.: Vrchol liturgického roka neprepasme túto príležitosť / Milan Jurík
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 30, č. 2 (2009), s. 22-24
 32. BDF Počiatky evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 43 - 44 (2019), s. 11-11
 33. BDF Zrod a počiatky Slovenskej evanjelickej a.v. theologickej akadémie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 47 - 48 (2019), s. 20-20
 34. BDF Podstata a vývoj služieb Božích Viva vox Dei - Evanjelium nie je mŕtve slovo, ale živý Boží hlas / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 94, č. 9 (2004), s. 8-9
 35. BDF Či som ja strážcom svojho brata? (1M 4,9) / Milan Jurík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 2-4
 36. BDF 12. nedeľa po Svätej Trojici – Boží dar reči Sk 3,1–10 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 59, č. 3 (2012), s. 12-16
 37. BDF Slávnosť Svätej Trojice Izaiáš 6,1-13 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 58, č. 2 (2011), s. 30-34
 38. DAI Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách obyvateľstva; : slovenská perspektíva. / Milan Jurík ; školiteľ Július Filo
  Bratislava : [s.n.], 2010
 39. EDI Ľubomír Batka : Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 158-160 [online]
 40. EDI Jsme žebráci; Martin Luther - o umírání a smrti / Milan Jurík
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 4 (2009/10), s. 11
 41. FAI V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. / zostavili Milan Jurík, Jozef Benka
  Bratislava : Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2010
 42. GAI Žijú dnes študenti evanjelickej teológie zo zvesti evanjelia? / Milan Jurík
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 3 s.]
 43. GHG Jednota viery a skutkov v službe lásky prvých kresťanov [elektronický zdroj] : . / Milan Jurík
  Bratislava : ECAV, 2013
 44. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 39 (2005), s. 11
 45. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 38 (2005), s. 11
 46. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 37 (2005), s. 11
 47. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 36 (2005), s. 11
 48. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 35 (2005), s. 11
 49. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 34 (2005), s. 11
 50. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 33 (2005), s. 11
 51. GII Nedeľné (sviatočné) Služby Božie / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 32 (2005), s. 11
 52. GII Boh oslovuje človeka / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 31 (2005), s. 11
 53. GII Boh oslovuje človeka / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 29-30 (2005), s. 19
 54. GII Kedy cirkev rastie? / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 17 (2005), s. 1,10
 55. GII Spojili sa v modlitbe za mier / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 15 (2005), s. 3
 56. GII Nový rok, Lukáš 2,21-24 / Milan Jurík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 53, č. 1 (2006), s. 1-5
 57. GII Dilema dátumu svätenia Veľkej noci. Vy sa pýtate - my odpovedáme. / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 11-12 (2008), s. 21
 58. GII Posuň sa - od obáv k radosti! / Milan Jurík
  In: Evanjelický východ. - Roč. 3, č. 7 (2012), s. 2
 59. GII Svoje miesto tu majú aj pochybnosti / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 35 (2011), s. 7
 60. GII Modlitba otcovské povinnosti / Milan Jurík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 26 (2010), s. 2

Denní doktorandi

Mgr. Ivan Belanji

belanji4@uniba.sk

Mgr. Samuel Sabol

sabol25@uniba.sk

Externí spolupracovníci

najmä v  bakalárskom študijnom programe:

„Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“:

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD.

PaedDr. Kamila Brániková 

PhDr. Elena Brozmannová 

PhDr. Anna Czániková

doc. PhDr. Helena Čertíková 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

PhDr. Peter Pavlis, CSc. 

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

najmä v magisterskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“:

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Mgr. Zuzana Kirchmayer PhD. 

doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD.

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD.