Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Interní členovia

 1. AAA Renewing worship. A summarizing study based on activities of the Youth and Student Program (1985-1990) / Július Filo
  Geneva : Lutheran World Federation, 1990
 2. AAB Víťaziaci Kristus / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2006
 3. AAB Horizonty obnovy cirkvi / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001
 4. ABC Dimensions of communion inclusive participation in the LWF / Anza Lema ... [et al.]
  In: From federation to communion. - ISBN 0-8006-3110-2. - Minneapolis : Fortress Press, 1997. - S. 286-322
 5. ADE Das Verhältnis von Staat und Kirchen in der Slowakei / Július Filo
  In: Zeitschrift für evangelische Kirchenrecht. - Band 50, Heft 3 (2005), s. 527-552
 6. ADE Vplyv teologických cieľov na obsah a formu služieb božích / Július Filo
  In: Theologická revue. - Roč. 87, č. 4 (2016), s. 416-425
 7. ADE Kirchliche Möglichkeiten und diakonische Herausforderungen im ostlichen Europa / Július Filo
  In: Diakonie. - Č. 6 (1990), s. 8-15
 8. ADE Die Bedeutung des Gesangbuches für den Aufbau der lebendingen Gemeinde / Július Filo
  In: Musik und Gottesdienst. - Roč. 53, č. 3 (1999), s. 94-99
 9. ADE Problematika prípravy k Večeri Pánovej / Július Filo
  In: Křesťanská revue. - Roč. 59, č. 7 (1992), s. 147-153
 10. ADE Evangelische Bekenntnisse und die aktuelle geistliche Kultur / Július Filo
  In: Amt und Gemeinde. - Roč. 51, č. 9-10 (2000), s. 171-175
 11. ADE The Liturgical Life of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia as a Witness to her struggles and visions / Július Filo
  In: Seminary Ridge Review. - Roč. 1, č. 4 (1999), s. 10-22
 12. ADE Rechtliche Rahmenbedingungen für das Wirken der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Östereichisches Archiv für Kirchenrecht. - Roč. 44, č. 2 (1997), s. 442-451. -
 13. ADF Ekumenická zodpovednosť a úlohy ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 11 s.]
 14. ADF Význam spevníka pre duchovný rast cirkvi / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 8 s.]
 15. ADF Diaconal education in Slovakia - ways to the missionary renewal of the Church / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 8 s.]
 16. ADF The future of Christianity in Central and Eastern Europe / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 9 s.]
 17. ADF Rozhodnutia Ružomberskej synody o Večeri Pánovej v kontexte dejín Slovenských evanjelických a. v. služieb Božích / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 18. ADF Podiel cirkvi na sociálnej zodpovednosti štátu / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 19. ADF Východiská a ciele misiologického vzdelávania / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 4 s.]
 20. ADF "Verbindlichkeit" in local settings / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 3 s.]
 21. ADF "V tvojom dome musím dnes zotrvať" návštevy v domácnostiach – súčasť Božej misie v dnešnom svete / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 3 (2011), [nestránkované, rozsah 16 s.]
 22. ADF Úcta slovenských evanjelikov voči apoštolom Slovanov význam života a pôsobenia svätých apoštolov Slovanov Cyrila a Metoda a vzťah k cyrilo-metodskej tradícii / Július Filo
  In: Národná osveta. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 12-13
 23. ADF Liturgický význam Cithary Sanctorum pre ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 7 (2001), s. 102-105
 24. ADF Učenie o cirkvi a teológia sociálnej služby / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 109(120), č. 2 (1996), s. 20-23
 25. ADF Cieľ a skladba bohoslužobného života zboru v službe jednoty rastu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 1 (2000), s. 4-7
 26. ADF Spolupráca ordinovaných a neordinovaných, ich vzájomný vzťah a podpora pri úlohách dnešnej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 11 (1999), s. 164-169
 27. ADF Perspektívy rozvoja v službe Pánovej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 107(118), č. 4-5 (1994), s. 59-61
 28. ADF Svedecká diakonia / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 3 (1995), s. 40-42
 29. ADF Služba vedenia v komunikácii rozhodujúcej a výkonnej právomoci / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 5 (2001), s. 68-71
 30. ADM Practical Theology in Slovakia / Július Filo
  In: International Journal of Practical Theology. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 281-290
 31. AEC Das Abendmahl nach den slowakischen lutherischen Ordnungen / Július Filo
  In: Coena Domini II. - ISBN 3-7278-1375-X. - Fribourg : Academic Press, 2005. - S. 340-354
 32. AEC Das Leben zusammen mit Roma gestalten eine missionarische Aufgabe / Július Filo
  In: Sinti und Roma unter uns in Europa. - ISBN 978-385253-534-0. - Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015. - S. 53-61
 33. AED Prekonávanie odcudzenia a xenofóbie ako hermeneutická, pastorálna a diakonická úloha / Július Filo
  In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 265-286 [1,41 AH] ; nr. 28
 34. AEE Das liturgische Leben der evangelischen Kirche ausburgischer Bekenntnisses in der Slowakei als Zeugnis für ihre Kämpfe und Visionen / Július Filo
  In: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. - ISBN 3-85073-242-8. - Wien : Evangelischer Presseverbund, 1996. - S. 237-249
 35. AEF Cirkev v zápase s ideologickými princípmi fašizmu a ich prejavmi / Július Filo
  In: Evanjelická teológia na prahu nového storočia : Zborník prác a štúdií učiteľov EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-7100-825-7. - Žilina : Nadácia Jana Amosa Komenského, 2001. - S. 179-187
 36. AEF Teologický odkaz chápania krstu v rannej cirkvi / Július Filo
  In: Viditeľné slovo. - ISBN 80-7140-053-X. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 22-36
 37. AEF Spoločná zodpovednosť za úlohy celej cirkvi / Július Filo
  In: Zborník zo seminára o šafárstve. - Svätý Jur - Modra : Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, 1999. - S. 56-63
 38. AEF Problematika prípravy k Večeri Pánovej / Július Filo
  In: Cesty hľadania : Zborník vedeckých prác k 60. výročiu EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-223-0798-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 214-227
 39. AEF Osobná sloboda a kolektívna zodpovednosť z pastorálnopsychologického hľadiska / Július Filo
  In: Teologické hodnotenie tolerancie. - 80-967498-0-3. - Bratislava : Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 1995. - S. 94-105
 40. AEF Liturgický význam Cithary Sanctorum pre ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Radosť z teológie : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky prof. ThDr. Igora Kišša. - ISBN 80-7140-237-0. - Bratislava : Tranoscius, 2004. - S. 79-86
 41. AEF Spoločný pohľad na dejiny - dôležitý krok k zblíženiu / Július Filo
  In: Problematika cirkevných dejín 1517-1681 na Slovensku (v Uhorsku). - ISBN 80-224-0674-0. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 15-18
 42. AEF Spoveď - evanjeliová cesta posvätenia / Július Filo
  In: Viditeľné slovo. - ISBN 80-7140-053-X. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 162-177
 43. AFA Die Evangelische Diakonie als ein Instrument der Erneuerung der Kirche und ein Beitrag zur Erneuerung der Geselschaft / Július Filo
  In: Eintreten für das Leben - Diakonie im Aufbruch. - Frankfurt am Main : DW-EKD, 1996. - S. 3-11
 44. AFA Lutheran Messages and the Challenge of Contextualization / Július Filo
  In: Revisioning Theological Education. - Geneva : Lutheran World Federation, 1999. - S. 37-40
 45. AFC Mut zum Leben des Glaubens in der Öffentlichkeit Gesellschaflicher Kontext und persönliche Geschichten im Dienste des Herrn / Július Filo
  In: Lebensgeschichten aus kommunistischer Zeit : Dokumentation von Beiträgen der Fachtagung in Krzyżowa/Kreisau März 2011. - Düsseldorf : Gesselschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung, 2012. - S. 91-100
 46. AFC Towards a liberating church - church repenting and giving signs of hope / Július Filo
  In: Development Education Forum, No. 12. - Geneva : Lutheran World Federation, 1987. - S. 28-37
 47. AFC Die Wirkung des lutherischen Bekentnisses im Kontext der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Lutherisches Bekenntnis in ökumenischer Verpflichtung. - Hannover : Lutherischer Kirchenamt der VELKD, 1996. - S. 22-26
 48. AFC Forms of mission partnership in the worldwide Lutheran Communion / Július Filo
  In: Into the third Millenium: Together in God´s Mission LWF Consultation on Churches in Mission. - Geneva : Lutheran World Federation, 1998. - S. 167-174
 49. AFC Objectives of the conference / Július Filo
  In: Ways Leading to Peace. - Geneva : Lutheran World Federation, 1988. - S. 3-6
 50. AFC Friedensdienst durch Evangelisation / Július Filo
  In: Wege die zum Frieden führen. - Genf : Lutherischen Weltbund, 1988. - S. 10-20
 51. AFC Between the Past and the Future / Július Filo
  In: Pre-Assembly Youth Conference - Report. - Geneva : Lutheran World Federation, 1990. - S. 13-21
 52. AFC Missionarische Perspektiven der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. - Berlin : Arbeitsgemeinschaft der Missionarischen Dienste im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2002. - S. 20-27
 53. AFC Soziale Dienste als ein missionarischer Beitrag der Evangelischen Kirche in der Slowakei in Kontext der offenen Zivilgesellschaft / Július Filo
  In: Christian social welfare of past/post-socialist countries & NGO International Symposium. - Jeonju : Hanil University, 2006. - S. 261-283
 54. AFD Teologické úsilie o pravú cirkev a jeho vzťah k spoločenskej angažovanosti / Július Filo
  In: Jozef Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. - ISBN 978-80-7165-696-8. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 160-169
 55. AFD Vplyv pokračujúcej reformácie na služby Božie / Július Filo
  In: Teológia evanjelických služieb Božích. - ISBN 978-80-7165-698-2. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 26-49
 56. AFD Postavenie tradície a Písma v evanjelickej teológii / Július Filo
  In: Biblia a Tradícia v kresťanských cirkvách. - ISBN 978-80-7165-881-8. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. - S. 57-63
 57. AFD Spoločenské hodnoty v kázňovej tvorbe Jána Kollára / Július Filo
  In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. - ISBN 978-80-7162-638-1. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2006. - S. 201-204
 58. AFD Ordinácia žien ako príspevok ku kňazskému úradu cirkvi - novozmluvná perspektíva / Július Filo
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 40-43
 59. AFD Tvoriť život spolu s Rómami - misijná úloha / Július Filo
  In: Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život. - ISBN 978-80-970147-7-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 81-88
 60. AFD The Lutheran church and society in Slovakia during the cold war / Július Filo
  In: Christian world community - and the cold war. - ISBN 978-80-88827-41-2. - Bratislava : Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012. - S. 21-45
 61. AFD Theologie in der Kirche in der Erziehung zur geistlichen Mündichkeit / Július Filo
  In: Theologie im Dienst der Kirche. - Bratislava : EBF UK, 1995. - S. 89-99
 62. AFD Modlitba v liturgickom dianí a priestorové implikácie / Július Filo
  In: Miesto pre modlitbu. - ISBN 80-88675-74-X. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2000. - S. 27-29
 63. AFD Reformácia otvára možnosti k obnove apoštolského diakonátu / Július Filo
  In: 500. výročie reformacie v kontexte Ekumeny. - ISBN 978-80-561-0528-3. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 5-22
 64. AFD Človek v Božom svetle pohľady do kozmológie a antropológie Dr. Martina Luthera / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 17 s.]
 65. AFD Katedra praktickej teológie cestou od pastorálnej teológie ku praktickej teológii / Július Filo
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 120-134
 66. BAA The encyclopedia of Christianity : vol. 5. Si-Z. / ed. Erwin Fahlbusch...[et al.] ; translator and English-language editor, Geoffrey W. Bromiley
  Leiden : BRILL, 2008
 67. BAB Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996
 68. BAB Prenikanie soli / Július Filo
  Martin : Matica slovenská, 2006
 69. BAB V službe obnovy a jednoty / Július Filo
  Prešov : Michal Vaško, 2006
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 71. BCI Teologické základy diakonie / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2011
 72. BCI Liturgika / Július Filo
  Bratislava : EBF UK, 1997
 73. BCI Základy pastorálky / Július Filo
  Bratislava : EBF UK, 2000
 74. BCI Diakonika / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2010
 75. BCI Zborová diakonia / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 76. BCI Cirkevné právo / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 77. BCI Aplikovaná hermeneutika / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 78. BDA Evangelisches Kirchenlexikon : Internationale theologische Encyklopädie. / Július Filo ... [et al.]
  Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989
 79. BDA Theologische Realenzyklopädie / Július Filo ... [et al.]
  Berlin : Walter de Gruyter, 2000
 80. BDE Ein Lied in der Liebe zu den Beduerftigen gemeinsam singen / Július Filo
  In: Diakonie & Spiritualität. - Č. 2 (2008), s. 6-7
 81. BDE Jugend und Studentenprogram / Július Filo
  In: Lutherische Weltbund. - Č. 27 (1989), s. 108-112
 82. BDE From Slovakia, With Love! / Július Filo
  In: The Zion. - Roč. 74, č. 2 (1998), s. 8-9
 83. BDE Initial Reflections After the Fall: A Christian View of Morality in Post-Communist Central Europe / Július Filo
  In: Lutheran Forum. - Roč. 36, č. 2 (2002), s. 12-15
 84. BDF Rieka svetového luteranizmu tiekla cez Afriku / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 43-44 (2008), s. 28-29
 85. BDF Misijná stratégia Pavlovej reči vo svete náboženskej pestrosti Sk 17, 22 - 31 / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 3 (2012), s. 2-3
 86. BDF Úloha biskupa v duchovnom živote duchovných mozaika vyjadrení biskupov, seniorov a farárov ECAV na Slovensku / Miloš Klátik...[et al.]
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 4 (2012), s. 8-18
 87. BDF Za roztrhnutou oponou / Július Filo
  In: Evanjelický východ. - Roč. 2 (17), č. 11 (2011), s. 3-7
 88. BDF O radosti zo života / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 146 (2007), s. 50
 89. BDF Spoznáte ich po srdečnosti! spomienky na službu medzi Slovákmi v Amerike / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 20-21 (2007), s. 28-29
 90. BDF Vzkriesený Ježiš uprostred nás / Július Filo
  In: Cestou svetla. - Roč. 28, č. 4 (2017), s. 4-5
 91. BDF Výchova spolupracovníkov diakonie sympózium 15 rokov činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, 24. november 2006 / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 3 (2007), s. 17-20
 92. BDF Poznáme dôvody našej radosti, tešme sa spolu v Pánovi! / Július Filo
  In: Cestou svetla. - Roč. 28, č. 6 (2017), s. 5
 93. BDF Život v rodine luteránskych cirkví / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 15 (2007), s. 7-9
 94. BDF Teológia "po americky" / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 13-14 (2007), s. 26-27
 95. BDF Oslobodená poslušnosť / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 143-144 (2007), s. 51
 96. BDF Skúšky a pokušenia v slobode i totalite / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 145 (2007), s. 53
 97. BDF O predbiehaní doby / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 142 (2006), s. 55
 98. BDF Spolupráca "odlúčených" / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 140-141 (2006), s. 45
 99. BDF O kultúre nadrozmernej dobroty / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 120 (2005), s. 42
 100. BDF Ethos chudoby a prosperity / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 130 (2005), s. 60
 101. BDF Misijná stratégia apoštola Pavla / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 5 (2009), s.3
 102. BDF Výrečné mlčanie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 129 (2005), s. 40
 103. BDF Celá diakonia vychádza z oltára / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 29-30 (2008), s. 26-27
 104. BDF V službe zmierenia / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 128 (2005), s. 54
 105. BDF Kvalita našej identity v čase zmien / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 21, č. 25-26 (2008), s. 3
 106. BDF Úcta voči darcom života / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 126-127 (2005), s. 54
 107. BDF Krivka starostlivosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 123 (2005), s. 68
 108. BDF Diakonia nepozná hranice / Július Filo
  In: Evanjelický východ. - Roč. 5, č. 6 (2014), s. 22-23
 109. BDF O budúcnosti dvoch súrodencov: národnosť a viera / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 118 (2004), s. 37
 110. BDF Rozmery pozitívnej diskriminácie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 115 (2004), s. 65
 111. BDF Čo urobím so strachom z nového? / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 111 (2004), s. 50
 112. BDF Slovensko potrebuje vnútornú integráciu / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 17, č. 4-5 (2004), s. 3
 113. BDF Rázus ako služobník spoločnosti / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 20, č. 27-28 (2007), s. 3
 114. BDF O tom ako sa učíme "čítať" hodnotu politických rozhodnutí / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 149-150 (2007), s. 63
 115. BDF Nedajme sa rozhádať, buďme "slobody hodní" / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 18, č. 37-38 (2007), s. 1, 9
 116. BDF Namíbia, krajina, kde evanjelici nemyslia iba na seba / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 36 (2007), s. 8-9
 117. BDF V službe adventných znakov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 106, č. 15(2016), s. 26
 118. BDF Chráňme si spoločné duchovné a národné dejiny / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 110(121), č. 8 (1997), s. 62-63
 119. BDF Diakonia na Slovensku v perspektíve obnovy cirkvi potrebuje službu sestier / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 7 (1998), s. 101-104
 120. BDF Správa predsedníctva cirkvi (časť z perspektívy generálneho biskupa) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 1 (2001), s. 3-6
 121. BDF Nehovor: Som primladý ... (Curitiba 1990) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 3 (1990), s. 36-38
 122. BDF Zomknime sa okolo Pána! / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 2 (1995), s. 19-20
 123. BDF Služby Božie cez médiá v čase ekumenizmu a obnovy cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 109(120), č. 5 (1996), s. 70-72
 124. BDF Výzva Veľkého Jubilea / Július Filo
  In: Slovensko. - Roč. 23, č. 3-4 (1999), s. 3-5
 125. BDF Slovo o ceste, pravde a živote v našej dobe Prakticko-teologické poznámky k zbierke kázní Emila Boleslava Lukáča: Kam ho položili? / Július Filo
  In: Tvorba T. - Roč. 10(19), č. 1-2 (2000), s. 9
 126. BDF Naša Agenda je v súlade s liturgickou tradíciou, učením a misijnými cieľmi našej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 5 (1998) s. 73-74
 127. BDF Prepusť, pane / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 2 (1999), s. 19-20
 128. BDF Ja sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 8 (1999), s. 115-116
 129. BDF Ježiš Kristus chce svojim Duchom budovať našu cirkev (R 15,1-7) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 1 (2002), s. 3
 130. BDF Pastorálna služba cirkevného zboru / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 3 (2002), s. 41-42
 131. BDF K problému spolupráce či odluky / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 7-8 (2015), s. 11-15
 132. BDF Vďaka za oslobodzujúce evanjelium (1Tes 1, 2-7) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 6 (2015), s. 2-4
 133. BDF Ochrana života a zápas o prežitie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 136-137 (2006), s. 42
 134. BDF Trblietanie objavu Feničanov / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 134 (2006), s. 61
 135. BDF Práva svedomia možno zaistiť len spoločne / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 133 (2006), s. 67
 136. BDF "Sloboda a vzdelanosť sa ruka v ruke vedú..." / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 131-132 (2006), s. 50
 137. BDF Vlastenectvo v duchovnej kultúre reflexie nad svedectvom J. M. Hurbana a J. Kollára / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 23, č. 3-4 (2010), s. 9
 138. BED Dôrazy dekanského pôsobenia v štud. roku 1993/4 a zriadenie budovy fakulty v roku 1999 / Július Filo
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 47-56
 139. BED Sloboda a kresťanské hodnoty spoločenský a duchovný rozmer slobody vo vzťahu ku kresťanským hodnotám / Július Filo
  In: Identita v čase zmien - hodnoty, ktoré nás nesú. - ISBN 978-80-7165-697-5. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 58-69
 140. BEE Europa eine Seele geben - Fenster Slowakei / Július Filo
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 51. - ISBN 3-87513-141-X. - Erlangen : Martin Luther Verlag, 2004. - S. 135-139
 141. BEE Inštalačný príhovor biskupa ECAV na Slovensku doc. Dr. Júliusa Filu / Július Filo
  In: Ročenka Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v SR Juhoslávii, Roč. 46. - Báčsky Petrovec : Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkv v SR Juhoslávii s prílohou kalendára na rok 2003, 2002. - S. 5-9
 142. BEE Opening remarks / Július Filo
  In: Asian Lutheran Youth Gathering - Report. - Geneva : Lutheran World Federation, 1987. - S. 7-14
 143. BEE Opening remarks / Július Filo
  In: Youth Work in Africa - an Instrument of God´s Mission. - Geneva : Lutheran World Federation, 1988. - S. 4-7
 144. BEE Lebenskraft für Europa aus dem Evangelium - eine lutherische Perspektive aus der Slowakei / Július Filo
  In: Unterwegs nach Europa : Perspektiven evangelischer Kirchen. Ein Lesebuch = En route towards Europe : perspectives of protestant Churches. A reader. - ISBN 3-87476-374-9. - Frankfurt am Main : Otto Lembeck, 2001. - S. 277-281
 145. BEE Erwartungen der Kirche an die Theologenausbildung / Július Filo
  In: Dokumentation der vierten Konferenz des SOMEF "Theologische Ausbildung an protestantischen Fakultäten Südostmitteleuropas". - Wien : Universität Wien, Evangelisch-theologische Fakultät, 2005. - S. 54-63
 146. BEE Identität und Weltverantwortung - theologisch betrachtet / Július Filo
  In: Identitäten in Zeiten des Umbruchs. - Düsseldorf : Gesselschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung, 2009. - S. 13-14
 147. BEF Božia milosť uspôsobuje / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2006. - ISBN 80-7140-258-3. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2005. - S. 72-77
 148. BEF Využime slobodu pre službu svojmu okoliu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2003. - ISBN 80-7140-219-2. - Liptovský Mikuláš Tranoscius, 2002. - S. 49-55
 149. BEF Vplyv teologických cieľov na obsah a formu evanjelických a.v. služieb Božích / Július Filo
  In: Reformacia a cirkevná hudba. - ISBN 978-80-972835-7-5. - Bratislava : Bratislavský senorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 53-60
 150. BEF Zivilgesellschaft und ihre Bedeutung aus der Sicht der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Das vereinigte Europa braucht die christlichen Kirchen. - ISBN 80-88903-67-X. - Kežmarok : ViViT, [2003]. - S. 21-27
 151. BEF Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Ekumenický profil / Július Filo ... [et al.]
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-85183-93-5. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 30
 152. BEF Evanjeliové možnosti a problematika pohrebnej kázne / Július Filo
  In: Pohľady do neba. - ISBN 80-7165-467-1. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. - S. 273-283
 153. BEF Naša evanjelická viera na prahu nového času Teologická perspektíva viery od reformačných východísk po nový rok nového tisícročia / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2001. - ISBN 80-7140-200-01. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2000. - S. 29-34
 154. BEF V Kristovi sme povolaní ku svedectvu Praktickoteologické zhodnotenie výziev 9. Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1998. - 80-7140-149-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - S. 43-49
 155. BEF Oslávme VEĽKÉ jubileum misijne obnovení Teologická výzva ku obnove a misijnej angažovanosti / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1999. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 47-51
 156. BEF Kristus nás vyslal do sveta / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1996. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1995. - S. 38-41
 157. BEF Služby Božie pre nás Prijímajme hojnejšie a rozdávajme štedrejšie z darov milosti / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2002. - ISBN 80-7140-106-4. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001. - S. 106-112
 158. BEF Túžme po pravde o večnom živote / Július Filo
  In: 100 rokov Tranoscia. - ISBN 80-7140-169-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 15-17
 159. BEF Zodpovednosť kresťanov za prostredie pre život trvalá a aktuálna úloha / Július, Filo
  In: Konferencia o životnom prostredí v Trnavskom samosprávnom kraji. - ISBN 978-80-971395-1-3. - Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2013. - S. 109-117
 160. BEF Kresťanská rodina je živnou pôdou viery / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2000. - 80-7140-183-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. - S. 111-117
 161. BEF Národnosť a viera v osobnom a spoločenskom rozmere / Július Filo
  In: V zrkadle času. - ISBN 978-80-970630-1-6. - Modra : Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, 2010. - S. 267-268
 162. DAI Život a smrť v helenizme a Novej zmluve / Július Filo
  Bratislava : [s.n.], 1980
 163. EDI Martin Kováč: Štúrovci, ako ste ich nepoznali / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 25
 164. EDI Publikácia, ktorá hodnotí Kvačalov prínos / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 18 (2006), s. 13
 165. EDJ Prof. Karl W. Schwarz sa dožíva šesťdesiatych narodenín / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 7-8 (2012), s. 45-46
 166. EDJ Curriculum vitae / Július Filo
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 4-6
 167. EDJ V službe prípravy svätých na dielo služby / Július Filo
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 7-9
 168. EDJ Cudzie smie ostať cudzím - Pastorálka medzi kultúrami ako vnímanie rozdielu Implikácie pre integráciu a zamestnanie cudzincov v Bratislavskom kraji / Helmut Weiss ; prekl. Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 6 s.]
 169. EDJ 100. výročie narodenia E. B. Lukáča / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 7 (2000), s. 98-100
 170. EDJ Pomôžte vybudovať našu bohosloveckú fakultu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1995. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994. - S. 64-68
 171. FAI Identita v čase zmien, hodnoty, ktoré nás nesú / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 172. FAI Teológia evanjelických služieb Božích : Zborník z teologickej konferencie ECAV. / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 173. FAI Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ a národovec / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 174. FAI Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život /
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2015
 175. FAI Christian world community - and the cold war : international research conference in Bratislava on 5 - 8 September 2011. / Július Filo editor
  Bratislava : Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012
 176. FAI Viditeľné slovo / zost. Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998
 177. FAI Sinti und Roma unter uns in Europa / Július Filo [et al.]
  Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015
 178. GHG Hľadanie podoby Kristovho tela / Július Filo
 179. GHG Človek v Božom svete / Július Filo
 180. GII Výzva k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2005 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 2 (2005), s. 4
 181. GII Nový študijný odbor fakulty / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 4 (2005), s. 3
 182. GII Hovorili mu "Boží atlét..." / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 15 (2005), s. 5
 183. GII Ekumenické či konfesijné? / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 16 (2005), s. 12
 184. GII Misia a médiá / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 18 (2005), s. 4
 185. GII Návrat k Slovu Kristovmu je znakom pokánia / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 32 (2005), s. 4
 186. GII Hovorilo sa o kazateľskej tvorbe / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 39 (2005), s. 4
 187. GII Vedia o svojich evanjelických koreňoch / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 40 (2005), s. 4
 188. GII Sprevádzanie jeseňou / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 40 (2005), s. 9
 189. GII Balzam na staré rany / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 41 (2005), s. 13
 190. GII Nedajme sa rozhádať, buďme hodní slobody... / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 43 (2005), s. 4
 191. GII Príklady diakonickej služby priťahujú / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 19 (2007), s. 8-9
 192. GII Vzdelávanie špecializovaných pracovníkov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 7 (2007), s. 3
 193. GII Charitatívne vzdelávanie Možnosť pre prežívanie ekumenickej jednoty / Július Filo
  In: Zrno. - Roč. 18, č. 8 (2007), s. 11
 194. GII Reformácia nás upozorňuje / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 45 (2002), s. 8
 195. GII Diakonické vzdelávanie na EBF UK - nová možnosť pre posilnenie Božej misie / Július Filo
  In: Diakonia.sk. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 2-3
 196. GII Európa potrebuje kultúru milosrdenstva K desiatemu výročiu evanjelickej partnerskej pomoci / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 48 (2002), s. 4
 197. GII Spomienky syna na otca a syna - biskupa na otca - biskupa / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 1-2 (2007), s. 29-30
 198. GII Najskôr farár, potom zborový dom a ... / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - ISSN 0139-6768. - Roč. 92, č. 49 (2002), s. 4
 199. GII Minirozhovor exkluzívny rozhovor pre čitateľov EPST poskytol generálny tajomník SLZ - Dr. Ishmael Noko / účast. interv. Ishmael Noko ; aut. interv. Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 15 (2007), s. 8
 200. GII Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v dňoch 18. - 25. januára 2003 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 51-52 (2002), s. 24
 201. GII Preskupovať dary na spoločný osoh Slovensko a naša evanjelická cirkev potrebujú svoju "vnútornú integračnú agendu" - hovorí generálny biskup J. Filo / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 1 (2003), s. 1,8-9
 202. GII Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2002 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 1 (2003), s. 4
 203. GII Svetový luteranizmus podporuje misiu cirkví Reflexia / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 27 (2008), s. 5
 204. GII Kurzy v anglickom jazyku / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 12 (2009), s.4
 205. GII Riskovať dušu... / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 124-125 (2005), s. 58
 206. GII Hľadá sa človek... / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 122 (2005), s. 56
 207. GII Matica slovenská v službe národného dospievania / Július Filo
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 41 (2014), s. 1-2
 208. GII O prežívaní radosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 121 (2005), s. 46
 209. GII Neochvejný zástanca národa Cyril Daxner si zaslúži našu úctu a obdiv / Július Filo
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 45 (2014), s. 10
 210. GII Leto sa nekončí, kým... nezazvoní zvonček!? / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 116 (2004), s. 54
 211. GII Lúče veľkonočného rána / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 113 (2004), s. 50
 212. GII O aktívnom čakaní a dare trpezlivosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 119 (2004), s. 69
 213. GII O ovocí a úrode / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 117 (2004), s. 46
 214. GII Život v očakávaní prichádzajúceho / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 114 (2004), s. 49
 215. GII Józua 1,1-9 / Július Filo
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 7
 216. GII Odišiel prof. Pavel Filipi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 1-2 (2016), s. 43-44
 217. GII Ciele a nástroje duchovnej obnovy / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 14 (2000), s. 8-9
 218. GII Evanjelická cirkev v procese misijnej transformácie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 20 (2000), s. 11
 219. GII Svetový luteranizmus očakáva budúcnosť s nádejou Vo fínskom meste Turku sa 14.-21. júna t. r. konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 27 (2000), s. 5
 220. GII Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 28 (2000), s. 1, 3
 221. GII Naša cirkev chce účinnejšie slúžiť Slovákom v zahraničí / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 28 (2000), s. 3
 222. GII Viera dáva národnej identite novú kvalitu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 29 (2000), s. 5
 223. GII Spoločné zasadnutie partnerských synod / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 30 (2000), s. 1-2
 224. GII Čo by ste v cirkvi chceli zmeniť a čo ponechať? / Imrich Lukáč...[et al.] ; pripravil Ondrej Prostredník
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 1-2 (2013), s. 4-18
 225. GII Budúcnosť závisí od našej schopnosti spolupracovať / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 34 (2000), s. 4
 226. GII Mládež rozvíja rodinné vzťahy v SLZ / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 52-54
 227. GII Povolaní ku svedectvu Ako sa pripravuje svetová rodina evanjelikov na ďalšie zhromaždenie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 48 (1996), s. 380
 228. GII Dvojitá misijná stratégia Ekumenické otázky v centre pozornosti nemeckých evanjelikov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 46 (1996), s. 364
 229. GII Obnova cirkevného zboru - cieľ vnútornej misie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 7 (1997), s. 3
 230. GII Synoda v službe ďalšieho rozvoja našej cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 26 (1997), s. 3
 231. GII Oslávime 50. výročie založenia Svetového luteránskeho zvazu V Kristovi povolaní ku svedectvu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 26 (1997), s. 7
 232. GII Rada - Nové riadiace fórum Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 63-64
 233. GII Krok k obnove cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 2 (1996), s. 12
 234. GII Trojročný poriadok čítania biblických textov Nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Mt 4,4) / Július Filo, Boris Mišina
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 49 (2001), s. 1
 235. GII Stanovisko k problému klonovania človeka / Július Filo, František Tondra
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 49 (2001), s. 1
 236. GII Čo nám chýba? / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 4 (1999), s. 51-52
 237. GII EBF UK otvára novú možnosť pre štúdium / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 7 (2002), s. 3
 238. GII Zúfalý zápas o pokoj v Svätej zemi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 26 (2002), s. 6
 239. GII Rodina - duchovný dom cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 26 (2002), s. 1,8,9,14
 240. GII Cirkvi chcú dať Európe pravé hodnoty / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 27 (2002), s. 4
 241. GII Nový začiatok / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 1
 242. GII Boh dáva odvahu k záväznej láske / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 11
 243. GII Kus horúceho "Slovenska" uprostred Austrálie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 8 (2006), s. 4-5
 244. GII Vianoce odhaľujú a zvyšujú teplotu vzťahov / Július Filo
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 2 (2009/10), s. 4-5
 245. GII Pestovanie kultúry milosrdenstva / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 17 (2005), s. 7-8
 246. GII Kórea sa zaujíma aj o duchovné investície / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 20 (2006), s. 4
 247. GII Aj pri jednom kandidátovi platí demokratická možnosť voľby / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 27 (2006), s. 3
 248. GII Luteráni a reformovaní hľadajú užšie spoločenstvo / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 31 (2006), s. 7
 249. GII Poďakovali za veľkú osobnosť našej cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 34 (2006), s. 4
 250. GII Fico vyzval cirkvi k splolupráci / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 38 (2006), s. 1-2
 251. GII Profesorovi ThDr. Jurajovi Bándymu k vzácnemu jubileu / Július Filo
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 7-8

Externý spolupracovník

Mgr. Eva Oslíková, PhD. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie

externý spolupracovník na Katedre praktickej teológie - pastorálna supervízia

kontakt: oslikova3uniba.sk

               eva.oslikovagmail.com

miestnosť: č. 267

telefón: 02/9020 3167

Oddelenie cirkevnej hudby

 1. AAA Renewing worship. A summarizing study based on activities of the Youth and Student Program (1985-1990) / Július Filo
  Geneva : Lutheran World Federation, 1990
 2. AAB Víťaziaci Kristus / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2006
 3. AAB Horizonty obnovy cirkvi / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001
 4. ABC Dimensions of communion inclusive participation in the LWF / Anza Lema ... [et al.]
  In: From federation to communion. - ISBN 0-8006-3110-2. - Minneapolis : Fortress Press, 1997. - S. 286-322
 5. ADE Das Verhältnis von Staat und Kirchen in der Slowakei / Július Filo
  In: Zeitschrift für evangelische Kirchenrecht. - Band 50, Heft 3 (2005), s. 527-552
 6. ADE Vplyv teologických cieľov na obsah a formu služieb božích / Július Filo
  In: Theologická revue. - Roč. 87, č. 4 (2016), s. 416-425
 7. ADE Kirchliche Möglichkeiten und diakonische Herausforderungen im ostlichen Europa / Július Filo
  In: Diakonie. - Č. 6 (1990), s. 8-15
 8. ADE Die Bedeutung des Gesangbuches für den Aufbau der lebendingen Gemeinde / Július Filo
  In: Musik und Gottesdienst. - Roč. 53, č. 3 (1999), s. 94-99
 9. ADE Problematika prípravy k Večeri Pánovej / Július Filo
  In: Křesťanská revue. - Roč. 59, č. 7 (1992), s. 147-153
 10. ADE Evangelische Bekenntnisse und die aktuelle geistliche Kultur / Július Filo
  In: Amt und Gemeinde. - Roč. 51, č. 9-10 (2000), s. 171-175
 11. ADE The Liturgical Life of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia as a Witness to her struggles and visions / Július Filo
  In: Seminary Ridge Review. - Roč. 1, č. 4 (1999), s. 10-22
 12. ADE Rechtliche Rahmenbedingungen für das Wirken der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Östereichisches Archiv für Kirchenrecht. - Roč. 44, č. 2 (1997), s. 442-451. -
 13. ADF Ekumenická zodpovednosť a úlohy ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 11 s.]
 14. ADF Význam spevníka pre duchovný rast cirkvi / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 8 s.]
 15. ADF Diaconal education in Slovakia - ways to the missionary renewal of the Church / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 8 s.]
 16. ADF The future of Christianity in Central and Eastern Europe / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 9 s.]
 17. ADF Rozhodnutia Ružomberskej synody o Večeri Pánovej v kontexte dejín Slovenských evanjelických a. v. služieb Božích / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 18. ADF Podiel cirkvi na sociálnej zodpovednosti štátu / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 19. ADF Východiská a ciele misiologického vzdelávania / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 4 s.]
 20. ADF "Verbindlichkeit" in local settings / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 3 s.]
 21. ADF "V tvojom dome musím dnes zotrvať" návštevy v domácnostiach – súčasť Božej misie v dnešnom svete / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 3 (2011), [nestránkované, rozsah 16 s.]
 22. ADF Úcta slovenských evanjelikov voči apoštolom Slovanov význam života a pôsobenia svätých apoštolov Slovanov Cyrila a Metoda a vzťah k cyrilo-metodskej tradícii / Július Filo
  In: Národná osveta. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 12-13
 23. ADF Liturgický význam Cithary Sanctorum pre ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 7 (2001), s. 102-105
 24. ADF Učenie o cirkvi a teológia sociálnej služby / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 109(120), č. 2 (1996), s. 20-23
 25. ADF Cieľ a skladba bohoslužobného života zboru v službe jednoty rastu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 1 (2000), s. 4-7
 26. ADF Spolupráca ordinovaných a neordinovaných, ich vzájomný vzťah a podpora pri úlohách dnešnej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 11 (1999), s. 164-169
 27. ADF Perspektívy rozvoja v službe Pánovej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 107(118), č. 4-5 (1994), s. 59-61
 28. ADF Svedecká diakonia / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 3 (1995), s. 40-42
 29. ADF Služba vedenia v komunikácii rozhodujúcej a výkonnej právomoci / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 5 (2001), s. 68-71
 30. ADM Practical Theology in Slovakia / Július Filo
  In: International Journal of Practical Theology. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 281-290
 31. AEC Das Abendmahl nach den slowakischen lutherischen Ordnungen / Július Filo
  In: Coena Domini II. - ISBN 3-7278-1375-X. - Fribourg : Academic Press, 2005. - S. 340-354
 32. AEC Das Leben zusammen mit Roma gestalten eine missionarische Aufgabe / Július Filo
  In: Sinti und Roma unter uns in Europa. - ISBN 978-385253-534-0. - Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015. - S. 53-61
 33. AED Prekonávanie odcudzenia a xenofóbie ako hermeneutická, pastorálna a diakonická úloha / Július Filo
  In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 265-286 [1,41 AH] ; nr. 28
 34. AEE Das liturgische Leben der evangelischen Kirche ausburgischer Bekenntnisses in der Slowakei als Zeugnis für ihre Kämpfe und Visionen / Július Filo
  In: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. - ISBN 3-85073-242-8. - Wien : Evangelischer Presseverbund, 1996. - S. 237-249
 35. AEF Cirkev v zápase s ideologickými princípmi fašizmu a ich prejavmi / Július Filo
  In: Evanjelická teológia na prahu nového storočia : Zborník prác a štúdií učiteľov EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-7100-825-7. - Žilina : Nadácia Jana Amosa Komenského, 2001. - S. 179-187
 36. AEF Teologický odkaz chápania krstu v rannej cirkvi / Július Filo
  In: Viditeľné slovo. - ISBN 80-7140-053-X. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 22-36
 37. AEF Spoločná zodpovednosť za úlohy celej cirkvi / Július Filo
  In: Zborník zo seminára o šafárstve. - Svätý Jur - Modra : Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, 1999. - S. 56-63
 38. AEF Problematika prípravy k Večeri Pánovej / Július Filo
  In: Cesty hľadania : Zborník vedeckých prác k 60. výročiu EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-223-0798-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 214-227
 39. AEF Osobná sloboda a kolektívna zodpovednosť z pastorálnopsychologického hľadiska / Július Filo
  In: Teologické hodnotenie tolerancie. - 80-967498-0-3. - Bratislava : Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 1995. - S. 94-105
 40. AEF Liturgický význam Cithary Sanctorum pre ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Radosť z teológie : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky prof. ThDr. Igora Kišša. - ISBN 80-7140-237-0. - Bratislava : Tranoscius, 2004. - S. 79-86
 41. AEF Spoločný pohľad na dejiny - dôležitý krok k zblíženiu / Július Filo
  In: Problematika cirkevných dejín 1517-1681 na Slovensku (v Uhorsku). - ISBN 80-224-0674-0. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 15-18
 42. AEF Spoveď - evanjeliová cesta posvätenia / Július Filo
  In: Viditeľné slovo. - ISBN 80-7140-053-X. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 162-177
 43. AFA Die Evangelische Diakonie als ein Instrument der Erneuerung der Kirche und ein Beitrag zur Erneuerung der Geselschaft / Július Filo
  In: Eintreten für das Leben - Diakonie im Aufbruch. - Frankfurt am Main : DW-EKD, 1996. - S. 3-11
 44. AFA Lutheran Messages and the Challenge of Contextualization / Július Filo
  In: Revisioning Theological Education. - Geneva : Lutheran World Federation, 1999. - S. 37-40
 45. AFC Mut zum Leben des Glaubens in der Öffentlichkeit Gesellschaflicher Kontext und persönliche Geschichten im Dienste des Herrn / Július Filo
  In: Lebensgeschichten aus kommunistischer Zeit : Dokumentation von Beiträgen der Fachtagung in Krzyżowa/Kreisau März 2011. - Düsseldorf : Gesselschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung, 2012. - S. 91-100
 46. AFC Towards a liberating church - church repenting and giving signs of hope / Július Filo
  In: Development Education Forum, No. 12. - Geneva : Lutheran World Federation, 1987. - S. 28-37
 47. AFC Die Wirkung des lutherischen Bekentnisses im Kontext der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Lutherisches Bekenntnis in ökumenischer Verpflichtung. - Hannover : Lutherischer Kirchenamt der VELKD, 1996. - S. 22-26
 48. AFC Forms of mission partnership in the worldwide Lutheran Communion / Július Filo
  In: Into the third Millenium: Together in God´s Mission LWF Consultation on Churches in Mission. - Geneva : Lutheran World Federation, 1998. - S. 167-174
 49. AFC Objectives of the conference / Július Filo
  In: Ways Leading to Peace. - Geneva : Lutheran World Federation, 1988. - S. 3-6
 50. AFC Friedensdienst durch Evangelisation / Július Filo
  In: Wege die zum Frieden führen. - Genf : Lutherischen Weltbund, 1988. - S. 10-20
 51. AFC Between the Past and the Future / Július Filo
  In: Pre-Assembly Youth Conference - Report. - Geneva : Lutheran World Federation, 1990. - S. 13-21
 52. AFC Missionarische Perspektiven der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. - Berlin : Arbeitsgemeinschaft der Missionarischen Dienste im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2002. - S. 20-27
 53. AFC Soziale Dienste als ein missionarischer Beitrag der Evangelischen Kirche in der Slowakei in Kontext der offenen Zivilgesellschaft / Július Filo
  In: Christian social welfare of past/post-socialist countries & NGO International Symposium. - Jeonju : Hanil University, 2006. - S. 261-283
 54. AFD Teologické úsilie o pravú cirkev a jeho vzťah k spoločenskej angažovanosti / Július Filo
  In: Jozef Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. - ISBN 978-80-7165-696-8. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 160-169
 55. AFD Vplyv pokračujúcej reformácie na služby Božie / Július Filo
  In: Teológia evanjelických služieb Božích. - ISBN 978-80-7165-698-2. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 26-49
 56. AFD Postavenie tradície a Písma v evanjelickej teológii / Július Filo
  In: Biblia a Tradícia v kresťanských cirkvách. - ISBN 978-80-7165-881-8. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. - S. 57-63
 57. AFD Spoločenské hodnoty v kázňovej tvorbe Jána Kollára / Július Filo
  In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. - ISBN 978-80-7162-638-1. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2006. - S. 201-204
 58. AFD Ordinácia žien ako príspevok ku kňazskému úradu cirkvi - novozmluvná perspektíva / Július Filo
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 40-43
 59. AFD Tvoriť život spolu s Rómami - misijná úloha / Július Filo
  In: Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život. - ISBN 978-80-970147-7-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 81-88
 60. AFD The Lutheran church and society in Slovakia during the cold war / Július Filo
  In: Christian world community - and the cold war. - ISBN 978-80-88827-41-2. - Bratislava : Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012. - S. 21-45
 61. AFD Theologie in der Kirche in der Erziehung zur geistlichen Mündichkeit / Július Filo
  In: Theologie im Dienst der Kirche. - Bratislava : EBF UK, 1995. - S. 89-99
 62. AFD Modlitba v liturgickom dianí a priestorové implikácie / Július Filo
  In: Miesto pre modlitbu. - ISBN 80-88675-74-X. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2000. - S. 27-29
 63. AFD Reformácia otvára možnosti k obnove apoštolského diakonátu / Július Filo
  In: 500. výročie reformacie v kontexte Ekumeny. - ISBN 978-80-561-0528-3. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 5-22
 64. AFD Človek v Božom svetle pohľady do kozmológie a antropológie Dr. Martina Luthera / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 17 s.]
 65. AFD Katedra praktickej teológie cestou od pastorálnej teológie ku praktickej teológii / Július Filo
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 120-134
 66. BAA The encyclopedia of Christianity : vol. 5. Si-Z. / ed. Erwin Fahlbusch...[et al.] ; translator and English-language editor, Geoffrey W. Bromiley
  Leiden : BRILL, 2008
 67. BAB Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996
 68. BAB Prenikanie soli / Július Filo
  Martin : Matica slovenská, 2006
 69. BAB V službe obnovy a jednoty / Július Filo
  Prešov : Michal Vaško, 2006
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 71. BCI Teologické základy diakonie / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2011
 72. BCI Liturgika / Július Filo
  Bratislava : EBF UK, 1997
 73. BCI Základy pastorálky / Július Filo
  Bratislava : EBF UK, 2000
 74. BCI Diakonika / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2010
 75. BCI Zborová diakonia / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 76. BCI Cirkevné právo / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 77. BCI Aplikovaná hermeneutika / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 78. BDA Evangelisches Kirchenlexikon : Internationale theologische Encyklopädie. / Július Filo ... [et al.]
  Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989
 79. BDA Theologische Realenzyklopädie / Július Filo ... [et al.]
  Berlin : Walter de Gruyter, 2000
 80. BDE Ein Lied in der Liebe zu den Beduerftigen gemeinsam singen / Július Filo
  In: Diakonie & Spiritualität. - Č. 2 (2008), s. 6-7
 81. BDE Jugend und Studentenprogram / Július Filo
  In: Lutherische Weltbund. - Č. 27 (1989), s. 108-112
 82. BDE From Slovakia, With Love! / Július Filo
  In: The Zion. - Roč. 74, č. 2 (1998), s. 8-9
 83. BDE Initial Reflections After the Fall: A Christian View of Morality in Post-Communist Central Europe / Július Filo
  In: Lutheran Forum. - Roč. 36, č. 2 (2002), s. 12-15
 84. BDF Rieka svetového luteranizmu tiekla cez Afriku / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 43-44 (2008), s. 28-29
 85. BDF Misijná stratégia Pavlovej reči vo svete náboženskej pestrosti Sk 17, 22 - 31 / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 3 (2012), s. 2-3
 86. BDF Úloha biskupa v duchovnom živote duchovných mozaika vyjadrení biskupov, seniorov a farárov ECAV na Slovensku / Miloš Klátik...[et al.]
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 4 (2012), s. 8-18
 87. BDF Za roztrhnutou oponou / Július Filo
  In: Evanjelický východ. - Roč. 2 (17), č. 11 (2011), s. 3-7
 88. BDF O radosti zo života / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 146 (2007), s. 50
 89. BDF Spoznáte ich po srdečnosti! spomienky na službu medzi Slovákmi v Amerike / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 20-21 (2007), s. 28-29
 90. BDF Vzkriesený Ježiš uprostred nás / Július Filo
  In: Cestou svetla. - Roč. 28, č. 4 (2017), s. 4-5
 91. BDF Výchova spolupracovníkov diakonie sympózium 15 rokov činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, 24. november 2006 / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 3 (2007), s. 17-20
 92. BDF Poznáme dôvody našej radosti, tešme sa spolu v Pánovi! / Július Filo
  In: Cestou svetla. - Roč. 28, č. 6 (2017), s. 5
 93. BDF Život v rodine luteránskych cirkví / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 15 (2007), s. 7-9
 94. BDF Teológia "po americky" / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 13-14 (2007), s. 26-27
 95. BDF Oslobodená poslušnosť / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 143-144 (2007), s. 51
 96. BDF Skúšky a pokušenia v slobode i totalite / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 145 (2007), s. 53
 97. BDF O predbiehaní doby / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 142 (2006), s. 55
 98. BDF Spolupráca "odlúčených" / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 140-141 (2006), s. 45
 99. BDF O kultúre nadrozmernej dobroty / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 120 (2005), s. 42
 100. BDF Ethos chudoby a prosperity / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 130 (2005), s. 60
 101. BDF Misijná stratégia apoštola Pavla / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 5 (2009), s.3
 102. BDF Výrečné mlčanie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 129 (2005), s. 40
 103. BDF Celá diakonia vychádza z oltára / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 29-30 (2008), s. 26-27
 104. BDF V službe zmierenia / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 128 (2005), s. 54
 105. BDF Kvalita našej identity v čase zmien / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 21, č. 25-26 (2008), s. 3
 106. BDF Úcta voči darcom života / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 126-127 (2005), s. 54
 107. BDF Krivka starostlivosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 123 (2005), s. 68
 108. BDF Diakonia nepozná hranice / Július Filo
  In: Evanjelický východ. - Roč. 5, č. 6 (2014), s. 22-23
 109. BDF O budúcnosti dvoch súrodencov: národnosť a viera / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 118 (2004), s. 37
 110. BDF Rozmery pozitívnej diskriminácie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 115 (2004), s. 65
 111. BDF Čo urobím so strachom z nového? / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 111 (2004), s. 50
 112. BDF Slovensko potrebuje vnútornú integráciu / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 17, č. 4-5 (2004), s. 3
 113. BDF Rázus ako služobník spoločnosti / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 20, č. 27-28 (2007), s. 3
 114. BDF O tom ako sa učíme "čítať" hodnotu politických rozhodnutí / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 149-150 (2007), s. 63
 115. BDF Nedajme sa rozhádať, buďme "slobody hodní" / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 18, č. 37-38 (2007), s. 1, 9
 116. BDF Namíbia, krajina, kde evanjelici nemyslia iba na seba / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 36 (2007), s. 8-9
 117. BDF V službe adventných znakov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 106, č. 15(2016), s. 26
 118. BDF Chráňme si spoločné duchovné a národné dejiny / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 110(121), č. 8 (1997), s. 62-63
 119. BDF Diakonia na Slovensku v perspektíve obnovy cirkvi potrebuje službu sestier / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 7 (1998), s. 101-104
 120. BDF Správa predsedníctva cirkvi (časť z perspektívy generálneho biskupa) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 1 (2001), s. 3-6
 121. BDF Nehovor: Som primladý ... (Curitiba 1990) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 3 (1990), s. 36-38
 122. BDF Zomknime sa okolo Pána! / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 2 (1995), s. 19-20
 123. BDF Služby Božie cez médiá v čase ekumenizmu a obnovy cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 109(120), č. 5 (1996), s. 70-72
 124. BDF Výzva Veľkého Jubilea / Július Filo
  In: Slovensko. - Roč. 23, č. 3-4 (1999), s. 3-5
 125. BDF Slovo o ceste, pravde a živote v našej dobe Prakticko-teologické poznámky k zbierke kázní Emila Boleslava Lukáča: Kam ho položili? / Július Filo
  In: Tvorba T. - Roč. 10(19), č. 1-2 (2000), s. 9
 126. BDF Naša Agenda je v súlade s liturgickou tradíciou, učením a misijnými cieľmi našej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 5 (1998) s. 73-74
 127. BDF Prepusť, pane / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 2 (1999), s. 19-20
 128. BDF Ja sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 8 (1999), s. 115-116
 129. BDF Ježiš Kristus chce svojim Duchom budovať našu cirkev (R 15,1-7) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 1 (2002), s. 3
 130. BDF Pastorálna služba cirkevného zboru / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 3 (2002), s. 41-42
 131. BDF K problému spolupráce či odluky / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 7-8 (2015), s. 11-15
 132. BDF Vďaka za oslobodzujúce evanjelium (1Tes 1, 2-7) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 6 (2015), s. 2-4
 133. BDF Ochrana života a zápas o prežitie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 136-137 (2006), s. 42
 134. BDF Trblietanie objavu Feničanov / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 134 (2006), s. 61
 135. BDF Práva svedomia možno zaistiť len spoločne / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 133 (2006), s. 67
 136. BDF "Sloboda a vzdelanosť sa ruka v ruke vedú..." / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 131-132 (2006), s. 50
 137. BDF Vlastenectvo v duchovnej kultúre reflexie nad svedectvom J. M. Hurbana a J. Kollára / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 23, č. 3-4 (2010), s. 9
 138. BED Dôrazy dekanského pôsobenia v štud. roku 1993/4 a zriadenie budovy fakulty v roku 1999 / Július Filo
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 47-56
 139. BED Sloboda a kresťanské hodnoty spoločenský a duchovný rozmer slobody vo vzťahu ku kresťanským hodnotám / Július Filo
  In: Identita v čase zmien - hodnoty, ktoré nás nesú. - ISBN 978-80-7165-697-5. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 58-69
 140. BEE Europa eine Seele geben - Fenster Slowakei / Július Filo
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 51. - ISBN 3-87513-141-X. - Erlangen : Martin Luther Verlag, 2004. - S. 135-139
 141. BEE Inštalačný príhovor biskupa ECAV na Slovensku doc. Dr. Júliusa Filu / Július Filo
  In: Ročenka Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v SR Juhoslávii, Roč. 46. - Báčsky Petrovec : Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkv v SR Juhoslávii s prílohou kalendára na rok 2003, 2002. - S. 5-9
 142. BEE Opening remarks / Július Filo
  In: Asian Lutheran Youth Gathering - Report. - Geneva : Lutheran World Federation, 1987. - S. 7-14
 143. BEE Opening remarks / Július Filo
  In: Youth Work in Africa - an Instrument of God´s Mission. - Geneva : Lutheran World Federation, 1988. - S. 4-7
 144. BEE Lebenskraft für Europa aus dem Evangelium - eine lutherische Perspektive aus der Slowakei / Július Filo
  In: Unterwegs nach Europa : Perspektiven evangelischer Kirchen. Ein Lesebuch = En route towards Europe : perspectives of protestant Churches. A reader. - ISBN 3-87476-374-9. - Frankfurt am Main : Otto Lembeck, 2001. - S. 277-281
 145. BEE Erwartungen der Kirche an die Theologenausbildung / Július Filo
  In: Dokumentation der vierten Konferenz des SOMEF "Theologische Ausbildung an protestantischen Fakultäten Südostmitteleuropas". - Wien : Universität Wien, Evangelisch-theologische Fakultät, 2005. - S. 54-63
 146. BEE Identität und Weltverantwortung - theologisch betrachtet / Július Filo
  In: Identitäten in Zeiten des Umbruchs. - Düsseldorf : Gesselschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung, 2009. - S. 13-14
 147. BEF Božia milosť uspôsobuje / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2006. - ISBN 80-7140-258-3. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2005. - S. 72-77
 148. BEF Využime slobodu pre službu svojmu okoliu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2003. - ISBN 80-7140-219-2. - Liptovský Mikuláš Tranoscius, 2002. - S. 49-55
 149. BEF Vplyv teologických cieľov na obsah a formu evanjelických a.v. služieb Božích / Július Filo
  In: Reformacia a cirkevná hudba. - ISBN 978-80-972835-7-5. - Bratislava : Bratislavský senorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 53-60
 150. BEF Zivilgesellschaft und ihre Bedeutung aus der Sicht der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Das vereinigte Europa braucht die christlichen Kirchen. - ISBN 80-88903-67-X. - Kežmarok : ViViT, [2003]. - S. 21-27
 151. BEF Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Ekumenický profil / Július Filo ... [et al.]
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-85183-93-5. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 30
 152. BEF Evanjeliové možnosti a problematika pohrebnej kázne / Július Filo
  In: Pohľady do neba. - ISBN 80-7165-467-1. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. - S. 273-283
 153. BEF Naša evanjelická viera na prahu nového času Teologická perspektíva viery od reformačných východísk po nový rok nového tisícročia / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2001. - ISBN 80-7140-200-01. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2000. - S. 29-34
 154. BEF V Kristovi sme povolaní ku svedectvu Praktickoteologické zhodnotenie výziev 9. Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1998. - 80-7140-149-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - S. 43-49
 155. BEF Oslávme VEĽKÉ jubileum misijne obnovení Teologická výzva ku obnove a misijnej angažovanosti / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1999. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 47-51
 156. BEF Kristus nás vyslal do sveta / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1996. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1995. - S. 38-41
 157. BEF Služby Božie pre nás Prijímajme hojnejšie a rozdávajme štedrejšie z darov milosti / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2002. - ISBN 80-7140-106-4. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001. - S. 106-112
 158. BEF Túžme po pravde o večnom živote / Július Filo
  In: 100 rokov Tranoscia. - ISBN 80-7140-169-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 15-17
 159. BEF Zodpovednosť kresťanov za prostredie pre život trvalá a aktuálna úloha / Július, Filo
  In: Konferencia o životnom prostredí v Trnavskom samosprávnom kraji. - ISBN 978-80-971395-1-3. - Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2013. - S. 109-117
 160. BEF Kresťanská rodina je živnou pôdou viery / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2000. - 80-7140-183-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. - S. 111-117
 161. BEF Národnosť a viera v osobnom a spoločenskom rozmere / Július Filo
  In: V zrkadle času. - ISBN 978-80-970630-1-6. - Modra : Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, 2010. - S. 267-268
 162. DAI Život a smrť v helenizme a Novej zmluve / Július Filo
  Bratislava : [s.n.], 1980
 163. EDI Martin Kováč: Štúrovci, ako ste ich nepoznali / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 25
 164. EDI Publikácia, ktorá hodnotí Kvačalov prínos / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 18 (2006), s. 13
 165. EDJ Prof. Karl W. Schwarz sa dožíva šesťdesiatych narodenín / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 7-8 (2012), s. 45-46
 166. EDJ Curriculum vitae / Július Filo
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 4-6
 167. EDJ V službe prípravy svätých na dielo služby / Július Filo
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 7-9
 168. EDJ Cudzie smie ostať cudzím - Pastorálka medzi kultúrami ako vnímanie rozdielu Implikácie pre integráciu a zamestnanie cudzincov v Bratislavskom kraji / Helmut Weiss ; prekl. Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 6 s.]
 169. EDJ 100. výročie narodenia E. B. Lukáča / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 7 (2000), s. 98-100
 170. EDJ Pomôžte vybudovať našu bohosloveckú fakultu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1995. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994. - S. 64-68
 171. FAI Identita v čase zmien, hodnoty, ktoré nás nesú / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 172. FAI Teológia evanjelických služieb Božích : Zborník z teologickej konferencie ECAV. / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 173. FAI Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ a národovec / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 174. FAI Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život /
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2015
 175. FAI Christian world community - and the cold war : international research conference in Bratislava on 5 - 8 September 2011. / Július Filo editor
  Bratislava : Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012
 176. FAI Viditeľné slovo / zost. Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998
 177. FAI Sinti und Roma unter uns in Europa / Július Filo [et al.]
  Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015
 178. GHG Hľadanie podoby Kristovho tela / Július Filo
 179. GHG Človek v Božom svete / Július Filo
 180. GII Výzva k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2005 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 2 (2005), s. 4
 181. GII Nový študijný odbor fakulty / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 4 (2005), s. 3
 182. GII Hovorili mu "Boží atlét..." / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 15 (2005), s. 5
 183. GII Ekumenické či konfesijné? / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 16 (2005), s. 12
 184. GII Misia a médiá / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 18 (2005), s. 4
 185. GII Návrat k Slovu Kristovmu je znakom pokánia / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 32 (2005), s. 4
 186. GII Hovorilo sa o kazateľskej tvorbe / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 39 (2005), s. 4
 187. GII Vedia o svojich evanjelických koreňoch / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 40 (2005), s. 4
 188. GII Sprevádzanie jeseňou / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 40 (2005), s. 9
 189. GII Balzam na staré rany / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 41 (2005), s. 13
 190. GII Nedajme sa rozhádať, buďme hodní slobody... / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 43 (2005), s. 4
 191. GII Príklady diakonickej služby priťahujú / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 19 (2007), s. 8-9
 192. GII Vzdelávanie špecializovaných pracovníkov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 7 (2007), s. 3
 193. GII Charitatívne vzdelávanie Možnosť pre prežívanie ekumenickej jednoty / Július Filo
  In: Zrno. - Roč. 18, č. 8 (2007), s. 11
 194. GII Reformácia nás upozorňuje / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 45 (2002), s. 8
 195. GII Diakonické vzdelávanie na EBF UK - nová možnosť pre posilnenie Božej misie / Július Filo
  In: Diakonia.sk. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 2-3
 196. GII Európa potrebuje kultúru milosrdenstva K desiatemu výročiu evanjelickej partnerskej pomoci / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 48 (2002), s. 4
 197. GII Spomienky syna na otca a syna - biskupa na otca - biskupa / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 1-2 (2007), s. 29-30
 198. GII Najskôr farár, potom zborový dom a ... / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - ISSN 0139-6768. - Roč. 92, č. 49 (2002), s. 4
 199. GII Minirozhovor exkluzívny rozhovor pre čitateľov EPST poskytol generálny tajomník SLZ - Dr. Ishmael Noko / účast. interv. Ishmael Noko ; aut. interv. Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 15 (2007), s. 8
 200. GII Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v dňoch 18. - 25. januára 2003 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 51-52 (2002), s. 24
 201. GII Preskupovať dary na spoločný osoh Slovensko a naša evanjelická cirkev potrebujú svoju "vnútornú integračnú agendu" - hovorí generálny biskup J. Filo / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 1 (2003), s. 1,8-9
 202. GII Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2002 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 1 (2003), s. 4
 203. GII Svetový luteranizmus podporuje misiu cirkví Reflexia / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 27 (2008), s. 5
 204. GII Kurzy v anglickom jazyku / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 12 (2009), s.4
 205. GII Riskovať dušu... / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 124-125 (2005), s. 58
 206. GII Hľadá sa človek... / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 122 (2005), s. 56
 207. GII Matica slovenská v službe národného dospievania / Július Filo
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 41 (2014), s. 1-2
 208. GII O prežívaní radosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 121 (2005), s. 46
 209. GII Neochvejný zástanca národa Cyril Daxner si zaslúži našu úctu a obdiv / Július Filo
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 45 (2014), s. 10
 210. GII Leto sa nekončí, kým... nezazvoní zvonček!? / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 116 (2004), s. 54
 211. GII Lúče veľkonočného rána / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 113 (2004), s. 50
 212. GII O aktívnom čakaní a dare trpezlivosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 119 (2004), s. 69
 213. GII O ovocí a úrode / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 117 (2004), s. 46
 214. GII Život v očakávaní prichádzajúceho / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 114 (2004), s. 49
 215. GII Józua 1,1-9 / Július Filo
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 7
 216. GII Odišiel prof. Pavel Filipi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 1-2 (2016), s. 43-44
 217. GII Ciele a nástroje duchovnej obnovy / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 14 (2000), s. 8-9
 218. GII Evanjelická cirkev v procese misijnej transformácie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 20 (2000), s. 11
 219. GII Svetový luteranizmus očakáva budúcnosť s nádejou Vo fínskom meste Turku sa 14.-21. júna t. r. konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 27 (2000), s. 5
 220. GII Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 28 (2000), s. 1, 3
 221. GII Naša cirkev chce účinnejšie slúžiť Slovákom v zahraničí / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 28 (2000), s. 3
 222. GII Viera dáva národnej identite novú kvalitu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 29 (2000), s. 5
 223. GII Spoločné zasadnutie partnerských synod / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 30 (2000), s. 1-2
 224. GII Čo by ste v cirkvi chceli zmeniť a čo ponechať? / Imrich Lukáč...[et al.] ; pripravil Ondrej Prostredník
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 1-2 (2013), s. 4-18
 225. GII Budúcnosť závisí od našej schopnosti spolupracovať / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 34 (2000), s. 4
 226. GII Mládež rozvíja rodinné vzťahy v SLZ / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 52-54
 227. GII Povolaní ku svedectvu Ako sa pripravuje svetová rodina evanjelikov na ďalšie zhromaždenie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 48 (1996), s. 380
 228. GII Dvojitá misijná stratégia Ekumenické otázky v centre pozornosti nemeckých evanjelikov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 46 (1996), s. 364
 229. GII Obnova cirkevného zboru - cieľ vnútornej misie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 7 (1997), s. 3
 230. GII Synoda v službe ďalšieho rozvoja našej cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 26 (1997), s. 3
 231. GII Oslávime 50. výročie založenia Svetového luteránskeho zvazu V Kristovi povolaní ku svedectvu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 26 (1997), s. 7
 232. GII Rada - Nové riadiace fórum Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 63-64
 233. GII Krok k obnove cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 2 (1996), s. 12
 234. GII Trojročný poriadok čítania biblických textov Nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Mt 4,4) / Július Filo, Boris Mišina
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 49 (2001), s. 1
 235. GII Stanovisko k problému klonovania človeka / Július Filo, František Tondra
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 49 (2001), s. 1
 236. GII Čo nám chýba? / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 4 (1999), s. 51-52
 237. GII EBF UK otvára novú možnosť pre štúdium / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 7 (2002), s. 3
 238. GII Zúfalý zápas o pokoj v Svätej zemi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 26 (2002), s. 6
 239. GII Rodina - duchovný dom cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 26 (2002), s. 1,8,9,14
 240. GII Cirkvi chcú dať Európe pravé hodnoty / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 27 (2002), s. 4
 241. GII Nový začiatok / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 1
 242. GII Boh dáva odvahu k záväznej láske / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 11
 243. GII Kus horúceho "Slovenska" uprostred Austrálie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 8 (2006), s. 4-5
 244. GII Vianoce odhaľujú a zvyšujú teplotu vzťahov / Július Filo
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 2 (2009/10), s. 4-5
 245. GII Pestovanie kultúry milosrdenstva / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 17 (2005), s. 7-8
 246. GII Kórea sa zaujíma aj o duchovné investície / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 20 (2006), s. 4
 247. GII Aj pri jednom kandidátovi platí demokratická možnosť voľby / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 27 (2006), s. 3
 248. GII Luteráni a reformovaní hľadajú užšie spoločenstvo / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 31 (2006), s. 7
 249. GII Poďakovali za veľkú osobnosť našej cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 34 (2006), s. 4
 250. GII Fico vyzval cirkvi k splolupráci / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 38 (2006), s. 1-2
 251. GII Profesorovi ThDr. Jurajovi Bándymu k vzácnemu jubileu / Július Filo
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 7-8

Denní doktorandi

Mgr. Ivan Belanji

belanji4@uniba.sk

Mgr. Samuel Sabol

sabol25@uniba.sk

Externí spolupracovníci

najmä v  bakalárskom študijnom programe:

„Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“:

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD.

PaedDr. Kamila Brániková 

PhDr. Elena Brozmannová 

PhDr. Anna Czániková

doc. PhDr. Helena Čertíková 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

PhDr. Peter Pavlis, CSc. 

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

najmä v magisterskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“:

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Mgr. Zuzana Kirchmayer PhD. 

doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD.

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD.