Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra praktickej teológie

má nasledovné vzdelávacie a výskumné ciele:

1.       za pomoci prednášok, cvičení, praktík a seminárov pripraviť absolventov EBF UK cez študijné programy EBF UK pre teologicky kvalitnú a kontextuálne relevantnú službu v oblasti;

-          duchovnej služby kňazov predovšetkým v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, ale tiež v iných cirkvách;

-          vzdelávacích programov a vyučovania náboženstva  na školách rôznych stupňov a v cirkevných zboroch;

-          sociálnych služieb cirkví, neverejných a verejných poskytovateľov;

2.       venovať sa výskumu celkovej misie cirkvi v kontexte pluralitnej spoločnosti;

3.       pokračovať vo výskume historických koreňov a súčasných možností pre službu cirkvi, a tak sa podieľať  na obnove duchovného života cestou bohoslužobných stretnutí, skvalitňovaním hudobnej podoby služieb Božích a osobnej pastorálnej služby;

4.       vedecky skúmať možnosti spolupráce humanitných vied (predovšetkým psychológie, sociológie,  komunikácie, rétoriky, moderných  komunikačných technológií, supervízie spolupracovníkov) s praktickou teológiou a výsledky výskumu aplikovať do vzdelávacích programov;

5.       odborne  skúmať v domácom i medzinárodnom kontexte nové sociálno-diakonické výzvy pri, sociálne odkázaných, pri marginalizovaných skupinách, pri migrantoch... a výsledky využiť v príprave vzdelávacích programov.