Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA:

VUPCH

KONZULTAČNÉ HODINY:

Konzultácie možné podľa dohody.

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

– Eschatológia a apokalyptika

– Apoštol Pavel a helenizmus

– Grécke náhrobné nápisy a eschatológia Novej zmluvy

– Grécko-rímske náboženstvá

– Biblické preklady

– Dobové pozadie Novej zmluvy

– Komentáre k Novej zmluve

– Eschatologická andragogika

VZDELANIE – AKADEMICKÝ RAST:

1973-1978 teologické štúdiá: Komenského ev. bohoslovecká fakulta, Praha

1976-1977 štipendium: Református Teológiai Akadémia, Debrecen

1978 Mgr. Komenského ev. bohosl. fakulta = Teol. fakulta Karlovej Univerzity, Praha

1996 ThDr. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

1998 PhD. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

2000 PhDr. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

2002 Doc. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

2002 Dr. Habil. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Budapest

2004 Eo. Prof. (extraordinarius = mim. prof.) Univerzita Jána Selyeho, Komárno

2008 PaedDr. Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Komárno

2008 Prof. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

Zahraničné/medzinárodné výskumné projekty (1996-2023):

2022-2023

E-5526266157 - Smrť v tranzite. Medzináriodný výskumný projekt o thanatologii (vedúci riešiteľ)

2013-2016 + 2019-2022

Medzinárodný výskumný projekt „Tod und Alltagsleben der Griechen im Licht der Grabinschriften“ - v spolupráci s Theologischer Fakultät der Universität Zürich (vedúci riešiteľ)

2017-2020

Medzinárodný projekt „Eschatologická cirkev" na Reformovanej Univerzite v Debrecíne (vedúci výskumu)

1998-2000

NTK-48/2-1998-HU: Pokus o definíciu tzv. pozitívnej a negatívnej eschatológie v porovnaní s eschatológiou anticko-gréckou. (vedúci výskumu)

1998-2002

BI-2-1998-LUZ: Griechische Grabepigramme und Neutestamentliche Eschatologie. V spolupráci s Theologische Fakultät Universität Bern. Publikované: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, WUNT 157, Mohr Siebeck, Tübingen 2003, 340 s. (vedúci výskumu).

1998-2000

KGRE-2/2-1998-HU: Prínos bádania gréckych náhrobných nápisov pre pochopenie utvárania sa eschatologických očakávaní prvých kresťanov: preklady textov a ich analytické spracovanie.

1998-1999

NTK-48/1-1998-HU: Možnosti výskytu homérovských motívov v Knihe zjavenia Jánovho v kontexte celej novozákonnej eschatológie. V spolupráci s Teologickou Akadémiou v Sárospataku a Vydavateľstvom Lux, Budapest. (člen výskumného tímu).

1996-1997

MBT-11-1996-HU: 1. Kniha Makabejská: jej text s prekladom a historické okolnosti jej vzniku. V spolupráci s Biblickou spoločnosťou, Budapest (člen výskumného tímu).

Domáce výskumné projekty (1992-2024):

2022-2024

VEGA 1/0188/22: Raná recepcia apoštola Pavla v korpuse novozmluvných textov. (zástupca vedúceho projektu)

2019-2021

1-TS-2019/IVECM – Teológia pre katechetov a laikov. Výskumný projekt pre aplikovanú teológiu (hlavný riešiteľ)

2018-2020

VEGA 1/0103/2018 - Pavol v kontexte judaizmu – „nové perspektívy na Pavla“ – (spoluriešiteľ-zástupca vedeckého projektu)

2017-2020

OPS - 01/2018/OPS-08 - "Návrat do života" - Duchovná, teologická a sociálna pomoc pre bezdomovcov (vedúci riešiteľ)

2014-2018

BIBL-02-NT-2-2014: Preklad Evanjelia podľa Marka do východoslovenského nárečia. (Vedúci riešiteľ: vedenie projektu)

2012-2014

BIBL-02-NT-1-2012 „Nový slovenský ekumenický preklad Biblie“- revízia prekladu Novej zmluvy v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou. (Vedúci riešiteľského tímu)

2012 -2014

VEGA 1/1294/12 Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR (člen výskumného tímu)

2008-2010

VEGA 1/0070/08: Homiletická činnosť cirkví v SR a jej dopad na kvalitu života v pluralitnej spoločnosti (člen(člen výskumného tímu)

2007-2009

VEGA 1/4726/07: Hodnoty dramatickej tvorby v regionálnom a európskom kontexte (zástupca vedúceho)

2007-2008

VEGA 1/4701/07: Apokalyptické myslenie v dejinách a dnes – pomoc alebo hrozba pre Európu? (vedúci projektu)

2005-2007

KEGA 3/3267/05: Duchovné dedičstvo významných maďarských spisovateľov na Slovensku pre profesijného učiteľa 21. storočia (zástupca vedúceho)

2005-2007

VEGA 1/2644/05: Teoretické základy rozvíjania andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky v podmienkach spoločenskej praxe výchovy a vzdelávania dospelých (člen rfiešiteľského tímu)

2000-2002

BAB-2000-1/2: Výchova dospelého človeka a učenie o tzv. transcendentálnej andragogike. (vedúci projektu)

2000-2001

BAB-2000-1/1: Pedagógia Ježišova vo svetle príbehov o jeho detstve, z jeho skúseností s deťmi a z poznatkov jeho učenia s detskými postavami (tzv. pedopodobenstvá). (vedúci projektu)

1997-1998

TIJC-NT-1997-DP3: Výskum apoštolských otcov: ich triedenie, charakteristika a súhrn najdôležitejšieho učenia. (vedúci projektu)

1995-1996

TIJC-NT-1995/1: Pokus o podrobnú definíciu a stručnú prehľadnú charakteristiku apokryfných spisov starozákonných i novozákonných. (vedúci projektu)

1994-1996

TIJC-NT-1994-1-1: Preklad Nového zákona Písma svätého. (člen riešiteľského tímu)

1994-1995

KS-NT-1994/1: Súvislosť medzi hlasom eschatologických trúb a zmŕtvychvstaním na konci vekov (vedúci projektu)

1992-1993

KS-Kat-1992/1: Obrysy duchovnej tváre a tzv. duchovnej pedagógie J. A. Komenského. (vedúci projektu)

ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH (výber):

1994 Pastoralbriefe und Religionsgeschichte. Utrecht (Holandsko)

1995 The Disciples and Discipleship. Londýn (Anglicko)

1998 Hitvallásaink (Naše vierovyznania). Cluj-Napoca (Rumunsko)

2000 The Apocryphal Apocalypsis. Groningen (Holandsko)

2002 Biblische Sozietät. Bern (Švajčiarsko)

2003 Bibelauslegung zwischen Exegese und Wirkungsgeschichte. Bern (Švajčiarsko) 2003 Reformierte Traditionen. Emden (Nemecko)

2003 Studiorum Novi Testamenti Societas. Bonn (Nemecko)

2004 The Apocryphal Acts. Groningen (Holandsko)

2005 Dienst und Kirche. Hannover (Nemecko)

2005 Pozvání k naději. Praha (Česká republika)

2006 Forschung der antiken griechischen Grabinschriften. Viedeň (Rakúsko)

2006 Bibel und Reformation. Nürnberg (Nemecko)

2008 The Devil in the synoptic Tradition. Lisabon (Portugalsko)

2008 Studiorum Novi Testamenti Societas. Lund (Švédsko)

2008 Neutestamentliche Exegese und Wirkungsgeschichte. Bern (Švajčiarsko)

2009 Studiorum Novi Testamenti Societas. Wien (Rakúsko)

2010 Studiorum Novi Testamenti Societas. Berlin (Nemecko)

2011 Neuer Wettstein. Texte zum NT aus Griechentum und Hellenismus. Halle-Wittenberg (Nemecko)

2011 European Association of Biblical Studies. Thessaloniki (Grécko)

2011 Eschatologische Horizont der Jünger Jesu. Cluj-Napoca (Rumunsko)

2012 Vergebung und Versöhnung. Emden (Nemecko)

2012 Апокалипсис Апостола Иоанна Богослова, Moskva (Rusko)

2014 Epigraphik und Neues Testament, Viedeň (Rakúsko)

2014 Studiorum Novi Testamenti Societas. Szeged (Maďarsko)

2016 Eschatologie des Neuen Testaments. Zürich (Švajčiarsko)

2018 Neues Testament und Kirche. Bern (Švajčiarsko)

2022 Zeit und Ewigkeit. Symposium für Prof. Jörg Frey. Ascona (Švajčiarsko)

ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VÝSKUMOCH A STÁŽACH:

1989 Erlangen (Nemecko)

1994 Driebergen (Holandsko)

1996 Heidelberg (Nemecko)

1997 Cluj-Napoca (Rumunsko)

1998-2002 Bern (Švajčiarsko)

2003-2004 Bern (Švajčiarsko)

2014 Bern (Švajčiarsko)

2015-2016 Zürich (Švajčiarsko)

2018-2019 Zürich (Švajčiarsko)

2021-2023 Zürich (Švajčiarsko)

OCENENIA A UZNANIA:

2000 Selye János díj (za odbornú pedagogickú činnosť)

2006 Károli Gáspár díj (za významnú biblicko-vedeckú činnosť)

2013 Újszövetség és eszkatológia (Nová zmluva a eschatológia). Tanulmánykötet dr. Peres Imre professzor 60. születésnapjára, Debrecen 2013.

2013 Sub specie aeternitatis. Zborník prác venovaných prof. I. Peresovi k 60 narodeninám.Banská Bystrica 2013

2021 Pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Exegéza Nového zákona

Teológia Nového zákona

Vybrané kapitoly z teológie NZ

Život Ježiša

Teológia novozmluvných spisov

Text novozmluvného kánonu, jeho historické pozadie a jazyk

Hermeneutické prístupy k textu Novej zmluvy

Horizonty smrti

DOKTORANDI: (školiteľ)

Absolventi doktorandského štúdia

2022 Anna SERES: Otthontalanság és otthonkeresés a Zsid-levélben (Hľadanie domova Božieho ľudu v liste Židom)

2022 Lilla KALLÓS: Túlvilági lokalitások (Záhrobné lokality)

2020 István M. LEDÁN: A halál mint álom (Smrť ako sen)

2020 Csaba DÉZSI: A feltámadás evangéliumának hagyományozása (Tradovanie zvesti o vzkriesení)

2019 János PÓTOR: Jeruzsálemi szeretetközösség (Communio lásky v Jeruzaléme)

2015 Miloš MASARIK: Aspekty podnikania v Novej zmluve

1998 Zoltán TAKÁCS (1/2): A Kolossé-levél Krisztus-himnusza (Kristov hymnus v liste Kolosenským)

Doktorandi v procese doktorandského štúdia

2022- 2025

Janka MIHÁLIKOVÁ: Ikonografia v exegéze – exegéza v ikonografii

2020- 2024

Eva ÉLES (1/2): Péter leveleinek homiletikuma (Homiletické aspekty Petrových listov)

2018 – 2022

Jonathán BOZSOKY: Isten háborúi és csapásai a Jel. könyvében (Božie vojny a rany v JnZjav.)

2017-2022

Miklós Péter PELESKEY (1/2): Az eszkatológia modern kifejezése (Moderné vyjadrenia eschatológie)

Úspešne ukončené rigorózne štúdium (školiteľ-konzultant)

2016 (ThDr.)

Jozef KUČERA: Ježišove rozhovory s učeníkmi

2015 (ThDr.)

Aranka CSONTHÓ: Kalvínove komentáre k novozákonným spisom

2015 (ThDr.)

Dávid VARGAEŠTÓK: Liturgické hymny v knihe Zjavenia Jána

2008 (PaedDr.)

Judit BOGNÁR: Apokaliptikus sémák és drámai műfajok a Márk 13-ban (Apokalyptické schémy a žánre v Mk 13)

2008 (PaedDr.)

Veronika CSÉPLÖ: Az angyalok szerepe az apokaliptikában (Úloha anjelov v apokaliptickej literatúre)

2008 (PaedDr.)

Katalin RAVASZ: A szakrális szövegek intrepretációja (Interpretácia sakrálnych textov)

2007 (PaedDr.)

Ferenc SZOPÓ: Az utolsó ítélet interpretációja a Jel. könyvében (Interpretácia „posledného súdu“ v knihe Zjavenia)

2007 (PaedDr.)

Ladislav STYAHULA: Augusztinus eszkatológiája (Augustinova eschatológia)

AKADEMICKÉ AKTIVITY: (organizácia podujatí, členstvo v komisiách)

1998- Biblische Sozietät (Bern)

1998-2012Studies on Apocryphal Literatur (Groningen-Budapest)

2003- Vedecká rada Debrecínkej teologickej univerzity (Debrecen)

2004- Studiorum Novi Testamenti Societas (St.Andrews – Amsterdam)

2005-2009 Predsedníctvo rady vysokých škôl na Slovensku (Bratislava)

2005-2015 Vedecká rada Českej akademie vied a Biblického centra ETF UK, (Praha)

2005- Magyar Ókortudományi Társaság (Budapest)

2006- European Association for Biblical Studies (Helsinky-Lisabon)

2007- Člen vonkajšej odbornej komisie Maďarskej akadémie vied (Budapest)

2009- Člen-poradca akreditačnej komisie pre teológiu v Maďarsku, Budapest

2009-2019 Vedecká rada PF UMB (Banská Bystrica)

2012-2016 Vedúci Novozákonnej sekcie Slovenskej biblickej prekladateľskej komisie, (Banská Bystrica)

2018- Vedecká rada Filozofickej fakulty Debrecínskej univerzity, Debrecín

2019-2022 Komisia pre doktorandské skúšky (PF UMB B. Bystrica)

2020- Vedecká rada EBF UK, Bratislava

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

I. PERES, Paul beetwen Judaism and Hellenism, in: Frantisek ÁBEL (ed.): Israel and the Nations: Paul's Gospel in the Context of Jewish Expectation, London – New York – Lanham – Boulder, Lexington Books – Fortress Academic, 2021, str. 103–118. ISBN 978-978-710-801.

I. PERES, Theology and Religious Studies, in: M. NICÁK (ed.), Theologie – Dienst und Notwendigkeit: 100 Jahre evangelisch-theologische Ausbildung in der Slowakei, 1. vyd. Münster, LIT Verlag, 2021, str. 101-112. ISBN 978-3-643-14789-9.

I. PERES, Korinthusi hitviták, (Teologické konflikty v Korinte), Patmosz könyvtár 12, Patmosz, Debrecen, 2020, 224 str., 9 AH. ISBN 978-615-5853-34-0

I. PERES, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, WUNT 157, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003, 336+XX str. ISBN 3-16-148072-4.

I. PERES, Die Kirche als "Geschöpf des Evangeliums" in neutestamentlicher Zeit, in: Michael MEYER-BLANCK (ed.), Säkularität und Autorität der Schrift, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2015, str. 163-173. ISBN 978-3-374-04172-5.