Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA:

VUPCH

KONZULTAČNÉ HODINY:

Konzultácie budú prebiehať priebežne počas celého semestra v pondelok od 10:00 do 14:00, prípadne podľa vopred dohodnutého termínu.

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

– Pavlova zvesť v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu

– Výskum historického Ježiša

– Judaizmus obdobia druhého chrámu

VZDELANIE:

2018                             

prof. – inaugurácia, téma inauguračnej prednášky: Apoštol Pavol v kontexte súčasnej diskusie: problematika identity v retrospektíve spoločenskej dynamiky 1.storočia po Kr., špecializácia: biblická teológia, teológia Novej zmluvy, v odbore evanjelická teológia 2.1.14., Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.         

2013                             

doc. – habilitácia v odbore evanjelická teológia 2.1.14. Téma habilitačnej práce „Pavlov univerzalizmus spásy“, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

2001–2006                   

PhD. – doktorandské štúdium, v externej forme štúdia, ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému: Teleologické myslenie v Novej zmluve a udelením vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

1996–2001                   

Mgr. – magisterské štúdium, štúdium v odbore 2.1.14 evanjelická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PUBLIKÁCIE:

Zoznam publikácií

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

Od 2018          – profesor / Katedra Novej zmluvy, EBF UK v Bratislave

2013–2017      – docent / Katedra Novej zmluvy, EBF UK v Bratislave

2015–2018      – členstvo v Rade pre kvalitu UK v Bratislave

2011–2015      – členstvo v akademickom senáte UK v Bratislave

2011–2013      – členstvo v akademickom senáte EBF UK

2010–2011      – pozícia “Acquisition Editor” pre vydavateľstvo Versita/de Gruyter

2007–2018      – členstvo vo Vedeckej rade EBF UK

2007–2011      – prodekan pre vzdelávaciu činnosť, EBF UK v Bratislave

2006–2012      – odborný asistent / Katedra Novej zmluvy, EBF UK v Bratislave

2005–2010      – členstvo v “Counsel on Christian Approaches to Defense and Disarmament”

2002–2007      – členstvo v prekladateľskej a teologickej komisii SBS

2001–2006      – asistent na katedre Novej zmluvy, EBF UK v Bratislave

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

Hlavný riešiteľ:

2018–2020

VEGA 1/0103/18: Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla.

2010–2011

VEGA 1/0107/10: Pavol ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti.

Spoluriešiteľ:

2016–2019

APVV-15-0280: Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu, financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

2016–2017

Projekt Slovenskej biblickej spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici, s názvom „Teologická revízia konkordantnosti pojmov Novej zmluvy Slovenskej ekumenickej Biblie“.

2015–2017

Medzinárodný grantový projekt s názvom „Paul within Judaism“, organizovaný spoločnosťou Council for Jewish-Christian relations, Protestant Church in The Netherlands.

2013–2015

Projekt Slovenskej biblickej spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici, s názvom „Posúdenie a zapracovanie pripomienok k Slovenskému ekumenickému prekladu Biblie – Nová zmluva, grécke deuterokánonické spisy“.

2012–2013

Projekt s názvom „Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities“, v období rokov. Projekt bol organizovaný prostredníctvom: The Faculty of Humanities, University of Žilina in Žilina, the Greek-Catholic Theological Faculty, University of Prešov in Prešov, The Center for Religion and Society, Roankoe College, VA, USA.

2012

Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora  a ochrana ľudských práv a slobôd.

2006–2008

VEGA 1/3594/2006: Žena v cirkvi.

2004–2005

VEGA 1/007403: Vzťahy k odlišným spoločenstvám z hľadiska teologickej etiky.

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2011

Prednáškový a výskumný pobyt vo Viedni na pozvanie Dr. Markusa Himmelbauera (The International Council of Christians and Jews and the Austrian Coordinating Committee for Christian-Jewish Cooperation), v rámci medzinárodnej konferencie Mitteleuropäische Konferenz christlich-jüdischer Dialoginitiativen, Wien (23.–25. október).

2008

Výskumný pobyt a kolokvium v Roanoke College, Salem Virginia (USA) a v Lutheran Theological Seminary at Philadelphia, Pennsylvania (USA). Účely pobytu: príprava bilaterálneho vzdelávacieho programu Roanoke College a EBF UK v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2008/2009, ako aj expertízy vzniku a formácie kompetenčného rámca, hlavných úloh a aktivít v tomto projekte (13.–17. septembra)

Cathedral College at the Washington National Cathedral, 3510 Woodley Rd., NW, Washington, DC 20016, USA na tému “Strategies and Theologies for Hope”. Prednášková téma: „Quo Vadis, Homo?“ v rámci prednáškového bloku s názvom „Theology and Strategies of Hope: the Coming Decade” (19. –23. september).

2007

Fircroft College of Adult Education, 1018 Bristol Road, Selly Oak, Birmingham). Názov konferencie „In a Dark Time the Eye Begins to See“. Prednášková téma: „Analysis of Recent Culture as a Possible Way to Look for a Right Course for the Future“ (31. august–4. september)

2006

Kongresové centrum SAV v Smoleniciach. Názov konferencie: Allied Harmony – The role of transatlantic partnership in the new security environment. Prednášky na tému „Good News and Just War“ (25.–29. augusta)

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019

–Prednáška na tému: Pesher Concerning Righteousness (Romans 10:5–13) in Relation to the Response of Jews and Gentiles to the Gospel, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Paul’s Message and Jewish Eschatological Notions Concerning Israel’s Role Towards the Nations, EBF UK.

–Účasť na výročnej konferencii SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas) v Marburgu (Nemecko). Konferencie som sa zúčastnil ako riadny člen spoločnosti. V rámci konferencie, v časti “Short Papers” (1. 8. 2019) som prezentoval štúdiu na tému: The Role of Israel Towards the Gentiles in the Context of Romans 11:25–27.

–Prednáška na tému: The Anamnestic Rhetoric of the Eucharistic Tradition Reflected in 1 Cor 11:24-24 (17-34): Its Meaning and Role in the Perspective of Conceptions of the Afterlife,  v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Social Memory Theory and Conceptions of Afterlife in Early Judaism and Christianity, HTF, Univerzita Karlova v Prahe.

2018

–Prednáška na tému: Adaptácia a radikálna interpretácia prikázania lásky v judaizme obdobia druhého chrámu“, v rámci konferencie s názvom Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii, v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, pod záštitou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

–Prednáška na tému: Ζῆλος According to Paul: The Concept of ζῆλος in Galatians in the Context of Paul’s Divine Vocation, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie The Message of Paul the Apostle within Second Temple Judaism, EBF UK.

–Účasť na výročnej konferencii spoločnosti SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas) v Aténach (Grécko). Konferencie som sa zúčastnil ako riadny člen spoločnosti. V rámci pred-konferencie EELC (6. – 7. 8.) som prezentoval príspevok na tému: The Dynamic Nature of Gentile Identity in the Context of Paul’s Apostolic Ministry.

–Prednáška na tému: The Question of the Eschatological Participation of the Gentiles in the
Psalms of Solomon 17 and Romans 11, v rámci medzinárodného vedeckého kolokvia Les Psaumes de Salomon. 3e colloque international, v Marseille (Francúzsko), organizovanom Aix Marseille Université v spolupráci s Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme.

–Aktívna účasť na výročnej konferencii ICCJ (International Council of Christians and Jews) v Budapešti. Workshop s rabínom Dr. Danielom Sandmelom na tému: Jewish Scholars and the New Testament: The Jewish Annotated New Testament, 2nd Edition.

2017

–Prednáška na tému: The Semantics of the Term ἰουδαΐζειν in Paul’s Message: An Exposition on the Issue According to Luther's Interpretation and the Current Discussion about Paul within Judaism, v rámci medzinárodného vedeckého sympózia s názvom 500 rokov reformácie na Slovensku, ktoré sa konalo na EBF UK v Bratislave.

2015

–Aktívna účasť na vedeckom podujatí s názvom Exegetický maratón v Prahe na tému Človek – jeho sila a slabosť. Téma prednášky: Epithumia ako náboženská motivácia v kontexte Listu Rimanom 7.

2014

–Vyžiadaná prednáška na tému: Ospravedlnenie ako objektívna skutočnosť kvalitatívnej spravodlivosti, v rámci medzinárodnej konferencie s názvom Nové aspekty novozmluvnej kristológie, Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno.

–Prednáška na tému: Smrť v kontexte typológie Adam – Kristus, v rámci medzinárodnej konferencie s názvom Kumšt (k) smrti, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

2012

–Vyžiadaná prednáška na tému: The Psalms in Paul’s Message in the Context of the Second Temple Judaism Complexities, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie, ktorá sa konala v Badíne. Organizátor: UK v Bratislave, RKCMBF, detašované pracovisko: Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej bystrici, Katedra biblických vied).

–Prednáška na tému: Apocalypticism and Millenarianism in Thessalonica: Paul the Apocalypticist and the Patterns of Apocalyptic Movements in Thessalonica, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Milenializmus, ktorá sa konala na Husitskej teologickej fakulte KU v Prahe.

2011

Prednáška na tému: The Concept Regarding the Coming of the Messiah as a Basis for Understanding Romans 3:21–26, v rámci vedeckej medzinárodnej konferencie Paul’s Doctrine of Justification by Faith in the Context of a Jewish-Christian Dialogue, ktorá sa konala na EBF UK.

2010

–Prednáška na tému: Tois pasin gegona panta – Paradoxes of Paul’s Mission in a Multicultural Society (1 Cor 9:19–23), v rámci vedeckej medzinárodnej konferencii Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť, ktorá sa konala na EBF UK v Bratislave.

–Prednáška na tému: To allēlous echein koinōnian – teologická reflexia o možnostiach prekonávania krízy rodiny v súčasnej spoločnosti. V rámci 3. ročníka vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, na tému Spoločnosť, kríza, rodina, ktorá sa uskutočnila v Poprade.

2009

–Prednáška na tému: Morálno-etické dôrazy v diele Filóna Alexandrijského a ich význam v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, v rámci vedeckej konferencie s názvom Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti – III, ktorá sa uskutočnila v priestoroch TFTU v Bratislave – Kostolná 1.

–Účasť na medzinárodnej konferencii Counsel on Christian Approaches to Defense and Disarmament (CCADD), na tému Worlds Apart – Worlds Together, ktorá sa konala na EBF UK v Bratislave.

–Prednáška na tému: Teologická reflexia o kérygmatickom význame pojmu „chudoba“ v kontexte makarizmov v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, v rámci medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie s názvom Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, na tému „Chudoba“ Reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied, ktorá sa konala v Poprade.

2008

–Prednáška na tému: Zástoj svedomia v kontexte zvesti apoštola Pavla a jeho aktuálny význam pre rozvoj osoby a spoločnosti, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti II, ktorá sa uskutočnila v Nitre. Konferenciu organizovala Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Katedra morálnej teológie a katedra biblických vied, v priestoroch Kňazského seminára v Nitre.

–Prednáška na tému: „Ezer Kenegdō“ – teologické východiská určujúce trvalý význam rodiny pre život človeka a spoločnosti, v rámci medzinárodného ekumenického vedeckého sympózia s názvom Rodina – nádej budúcnosti, ktoré organizovala Teologická fakulta – Centrum pre dialóg, Mesto Košice a Ekumenické spoločenstvo Košice. 

2007

–Prednáška na tému: Príklady interpretácie starozmluvných (starozákonných) legislatívnych textov v Talmude, v rámci vedeckej konferencie s názvom Legislatívne texty Biblie, ktorú organizovala Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Katedra biblických vied a Katedra morálnej teológie, v priestoroch Kňazského seminára v Nitre.

–Prednáška na tému: Človek v existencii – interpretácia biblického príbehu o stvorení človeka v teológii Paula Tillicha, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Fenomén náboženstva, ktorú organizovala Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

–Prednáška na tému: Príbehy o zázračnom nasýtení zástupov v Markovom evanjeliu na pozadí starozmluvnej tradície kráľovstva Božieho a pavlovskej tradície zvestovania Krista, v rámci medzinárodného vedeckého sympózia na tému Ježišovská tradícia v pozadí evanjelií, ktoré sa konalo na Fakulte reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne.

2006

–Prednáška na tému: Interpretácia zaradenia žien do rodokmeňa v Evanjeliu podľa Matúša, v rámci ekumenického medzinárodného sympózia na tému Žena v cirkvi, ktoré sa konalo  na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

–Prednáška na tému: Teleologické myslenie ako riešenie problematiky teodícey v Novej zmluve, v rámci ekumenického medzinárodného sympózia na tému Božia prozreteľnosť a zlo vo svete, ktoré organizovala Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave.

–Prednáška na tému: Uplatňovanie kritéria AGAPÉ v zápase o záchranu človeka, v rámci medzinárodného ekumenického vedeckého sympózia s názvom Človek v núdzi, ktoré sa konalo v aule Teologickej fakulty v Košiciach.

2005

–Téma prednášky: Koncepcia pojmu Logos v kristológii Oscara Cullmanna a jej implikácie v súčasnej teológii, v rámci medzinárodného ekumenického sympózia, ktoré organizovala EBF UK v Bratislave na tému Význam učenia o preexistentnom Logose-Kristovi pre teológiu.

–Účasť na medzinárodnej konferencii Conference on Christian Approaches to Defense and Disarmament (CCADD), ktorá sa konala v Holandsku Woudschoten (Zeist).

–Prednáška na tému: Ježiš Kristus ako Božie Slovo – ekumenický rozmer zvesti Jánovho evanjelia, v rámci medzinárodného ekumenického sympózia s názvom Žiť Božie slovo vo svetle evanjelia, ktoré organizovali Katolícka Univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra dogmatickej teológie a Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností v Košiciach.

–Prednáška na tému: Modlitba Pánova v aramejskom jazyku, z hľadiska poetického usporiadania a formulovania slov, v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Modlitba v umení, ktorú organizovali Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

–Prednáška na tému: Interpretácia pojmu battalogein v kontexte evanjelia podľa Matúša, v rámci medzinárodného vedeckého sympózia s názvom Explikácia – aplikácia – aktualizácia, ktoré organizovala EBF UK v Bratislave.

–Účasť na medzinárodnom vedeckom sympóziu s názvom Historický Ježiš, ktoré v dňoch organizovalo Centrum biblických štúdií Akadémie vied Českej republiky a Univerzity Karlovej v Prahe.

–Účasť na sympóziu Spoločenské vedy a vysokoškolské vzdelávanie v podmienkach EÚ, ktoré organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s MŠ SR a Slovenskou rektorskou konferenciou.

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

Ocenenie pedagogickej, vedecko-výskumnej a odbornej činnosti vysokoškolského pedagóga, ako aj úspešnej reprezentácie fakulty na zahraničných podujatiach v Európe i USA, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva na Univerzite Komenského v Bratislave (15.11.2011)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Gréčtina 1

Gréčtina 2

Kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy 1

Kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy 2

Biblospyt Novej zmluvy

Dejiny novozmluvnej doby

Úvod do Novej zmluvy

Exegéza Novej zmluvy 1

Exegéza Novej zmluvy 2

Exegéza Novej zmluvy 3

Exegéza Novej zmluvy 4

Exegéza Novej zmluvy 5

Život Ježiša

Teológia Novej zmluvy 1

Teológia Novej zmluvy 2

Vybrané kapitoly z teológie Novej zmluvy

Semináre:

Daniel Boyarin. Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity

Paul within Judaism

The New Perspective on Paul

Žalmy Šalamúnove

Pavlovo etické učenie

Súd a ospravedlnenie v rannom judaizme a u apoštola Pavla

DOKTORANDI:

Absolventi doktorandského štúdia:

2019

Mgr. Martin Kováč, PhD, téma dizertačnej práce: Súd podľa skutkov vo vzťahu k Božej milosti v židovskej literatúry intertestamentárneho obdobia a jeho implikácie v Pavlovej zvesti.

2016

Mgr. Michaela Poschová, PhD., téma dizertačnej práce: Obdobie neoabsolutizmu a  jeho dopad na evanjelickú cirkev v Uhorsku.

2015

Mgr. Michal Devečka, PhD., téma dizertačnej práce: Porovnanie patristického učenia o hypostatickej únii v podaní Cyrila Alexandrijského s kristológiou Dr. Martina Luthera obsiahnutou v jeho dišputách.

Doktorandi v procese doktorandského štúdia:

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, téma dizertačnej práce: Vzťah prítomnosti a budúcnosti v Ježišovej zvesti

Mgr. Michaela Prihracki, téma dizertačnej práce: Božia milosť a Božia spravodlivosť v etike Evanjelia podľa Matúša

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

Vedecká a odborná práca a akademické aktivity v rámci Katedry Novej zmluvy kladú dôraz na nadviazanie na aktuálny medzinárodný vedecký výskum v oblasti biblickej teológie, zvlášť nemeckej a anglo-americkej, ako aj na potrebu pokračujúceho výskumu primárne v oblasti židovskej literatúry intertestamentárneho obdobia, vrátane špecifík náboženskej a kultúrnej tradície judaizmu obdobia druhého chrámu.

AKTUÁLNE ČLENSTVO V DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH VÝBOROCH A SPOLOČNOSTIACH:

Od 2017 – členstvo vo významnej medzinárodnej spoločnosti STUDIORUM NOVI TESTAMENTI SOCIETAS (Society for New Testament Studies).

Od 2017 – členstvo v Komisii pre humanitné a spoločenské vedy pre hodnotenie vedeckých programov Univerzity Karlovej v Prahe.

Od 2013 – členstvo v Teologickej komisii Slovenskej biblickej spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici, sekcia Nová zmluva, grécke deuterokánonické texty.

Od 2013 – členstvo v Spoločnosti kresťanov a Židov na Slovensku, v pozícii podpredsedu.

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

The Message of Paul the Apostle within Second Temple Judaism (ed. František Ábel; Lanham/Boulder/New York/London: Lexington Books/Fortress Academic, 2020). ISBN978-1-9787-0612-5.

The Psalms of Solomon and the Messianic Ethics of Paul (WUNT II; Tübingen: Mohr Siebeck, 2016). ISBN 978-3-16-153991-6.

Biblická exegéza [Biblical Exegesis] (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015). ISBN 978-80-223-3868-4.

Úvod do Novej zmluvy [Introduction to the New Testament], 2nd ed. (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015). ISBN 978-80-223-3794-6.

Dejiny novozmluvnej doby [The History of the New Testament Era], 2nd ed. (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015). ISBN 978-80-223-3793-9.

Z Galiley do Galiley: univerzalizmus spásy v kontexte Jn 1–4 [From Galilei to Galilei: The Universalism of salvation in the context of John 1-4] (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011). ISBN 978-80-223-3119-7.