Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Za Davidom P. Danielom (4. 11. 1940 – 12. 3. 2020)

V piatok 13. marca 2020 nás zastihla smutná správa, že z kruhu svojej rodiny, priateľov a známych odišiel do večnosti náš bývalý kolega, priateľ a vzácny človek, teológ a cirkevný historik, americký Slovák doc. David Paul Daniel, PhD.

Narodil sa v roku 1940 vo Fountain Hill v americkej Pensylvánii. Bol potomkom slovenských emigrantov (starí rodičia, ktorí do USA emigrovali pochádzali zo Starej Turej a Obišoviec). Vyrastal v silnej slovenskej komunite v Betleheme (Pensylvánia), kde jeho otec slúžil ako farár, matka bola učiteľka a kantorka v cirkevnom zbore. Po absolvovaní základného vzdelania študoval dejiny na Muhlenberg College a Lehigh University, kde získal bakalársky aj magisterský titul. Následne pokračoval v štúdiu teológie na Concordia Theological Seminary, Spingfield, Illinois. Počas teologických štúdií absolvoval dva semestre štúdia európskych dejín na Viedenskej univerzite (Fullbright scholar).  

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získal vedeckú hodnosť PhD. v odbore dejiny na Pennsylvania State University obhájením dizertačnej práce na tému „The Lutheran Reformation in Slovakia, 1517 – 1620“. V roku 1966 nastúpil na miesto pastora v Saint John Evangelical Lutheran Church v Hazletone (Pensylvánia), kde slúžil tri roky. Následne prijal miesto odborného asistenta na Behrend College Pennsylvania State University. Tu pôsobil 9 rokov (1970 – 1979). Počas svojho účinkovania na Behrend College absolvoval ročný pobyt v nemeckom Hannoveri na Freie Evangelische Schule, kde slúžil ako „Fullbright Instructor“.

Ďalšie kroky Davida Daniela viedli na jeho vlastnú „alma mater“ – Concordia Seminary v St. Louis (Missouri), kde pôsobil celých 10 rokov ako „Associate Professor of Historical Theology“ a zároveň riaditeľ knižnice. Tu získal vzácne skúsenosti, ktoré neskôr naplno využil po svojom návrate na Slovensko.

My, ktorí sme sa narodili a vyrástli na Slovensku si azda ani dosť dobre nevieme predstaviť myšlienkové zápasy, ktoré vedú zahraničných Slovákov k návratu do svojej pôvodnej vlasti. Aj docent Daniel bol jedným z tých, ktorí urobili zásadné rozhodnutie – vrátiť sa do vlasti svojich predkov a svojimi skúsenosťami prispieť k napredovaniu v tej oblasti, ktorej sa dovtedy odborne venoval.

Po zmene spoločenských pomerov roku 1989 neváhal ani chvíľu. Do Československa sa vracia začiatkom roka 1990 a stáva sa štipendistom Katedry dejín Československej republiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo víre revolučných udalostí je ako zahraničný Slovák menovaný za odborného poradcu Ministerstva školstva Slovenskej republiky (1990 – 1991) a krátko na to za poradcu ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Pavla Demeša (1991 – 1992). Pripravil a viedol viaceré delegácie do Spojených štátov amerických, napomáhal pri budovaní sietí kontaktov najmä s americkými vzdelávacími inštitúciami a univerzitami.

Spolu s Pavlom Demešom v roku 1990 zakladá prvú  mimovládnu neziskovú organizáciu - Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA), ktorá sa už takmer 30 rokov venuje vyhľadávaniu a sprostredkovávaniu štipendií a možností štúdia v zahraničí pre slovenských študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov. Počas prvých piatich rokov jej činnosti David Daniel pôsobil na poste jej prvého riaditeľa. Spolu s ďalšími spolupracovníkmi tak prispel k rozvoju zahraničných kontaktov a v širšom kontexte k internacionalizácii slovenského školstva.

Počas ďalších dvoch rokov (1996 – 1997) napomáhal rozvoju aktivít tretieho sektora ako predseda Wordsmith International, Inc. (St. Louis, Missouri, USA), v ktorom spolupracoval ako konzultant s organizáciami Úsmev ako dar, Priatelia detských domovov, Asociáciou univerzít karpatsko-európskeho regiónu, Spoločnosťou pre zahraničnú politiku, či Ľudia ľuďom.

Rovnako prispel k budovaniu kontaktov a spolupráce jeho domácej cirkvi - Lutheran Church Missouri Synod a Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Ďalšiu etapu jeho profesionálneho života charakterizoval posun do akademického prostredia. V roku 1998 sa stal samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zároveň nastúpil ako hosťujúci docent na Katedru cirkevných dejín Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tu spolupracoval s cirkevnými historikmi doc. Danielom Veselým a doc. Andrejom Hajdukom. Po ich odchode sa stal vedúcim katedry a jej chod zabezpečoval v spolupráci s absolventmi doktorandského štúdia, ktorých vychoval (Michal Valčo, Norbert Hajský, Radoslav Hanus).

Popri pedagogickej práci bol aj vedúcim knižnice Evanjelickej bohosloveckej fakulty, kde zaviedol Kongresovú klasifikáciu knižnice (Library of Congres Classification – LCC).  V rokoch 2001 – 2005  zastával post prodekana pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty.

Vo vedeckej práci sa zameral hlavne na výskum a interpretáciu kľúčových diel evanjelickej lutheránskej reformácie. V tejto oblasti sa stal zostavovateľom, resp. spoluzostavovateľom niekoľkých významných prác: The Historiography of the Reformation in Slovakia. Sixtheenth Century Bibliography, St. Louis, Missouri 1977. (Nr. 10 in this series); A Bibliography of the Lutheran Confessions. (Eds. David P. Daniel, Charles Arand), Sixtheenth Century Bibliography, St. Louis, Missouri 1988 (Nr. 28 in this series).

V deväťdesiatych rokoch sa podieľal na vydaní encyklopedických diel z oblasti dejín Slovenska – Slovakia and the Slovaks: A concise Encyclopaedia. (Ed. Milan Strhan a David Daniel) Goldpress Publishers, Bratislava 1994 a A Guide to Historiography in Slovakia. Studia historica slovaca XX (Ed. Mannová Elena, David Daniel). Historical Institute SAV, Bratislava 1995. Do angličtiny preložil Lexikón slovenských dejín (Slovak History Chronology & Lexikon. SPN 2002). 

Z problematiky tretieho sektora sa stal spolueditorom publikácie The Nonprofit Sector and volunteering in Slovakia. (Ed. Zora Bútorová, David Daniel). SAIA-SCTS-FOCUS, Bratislava 1995.

Okrem toho bol autorom kapitol o dejinách reformácie v Uhorsku vo viacerých významných encyklopedických dielach: Calvinism in Europe: 1540 – 1620. Cambridge University Press: Cambridge 1994; The Early Reformation in Europe. Cambridge University Press: Cambridge 1992. The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Oxford University Press. 1995. Lutheran Ecclesiastical Culture: 1550-1675. Brill's Companions to the Christian Tradition. Brill Acacemic Pub 2008.  The Oxford Handbook of Martin Luther´s Theology. Oxford University Press 2014.

David Daniel sa stal pedagógom našej fakulty v čase, keď som bol študentom magisterského štúdia. Študenti fakulty si na neho spomínajú ako na rozhľadeného historika, prednášajúceho s mimoriadnym zápalom a zanietením. Na jeho prednáškach sme boli pozornými poslucháčmi nielen z dôvodu, že prednášal živo a pútavo, ale aj preto, že najmä spočiatku hovoril „anglickou slovenčinou“, čo bolo pre nás dosť nezvyčajné. Kým docent Daniel Veselý kládol v štúdiu dejín dôraz prevažne na fakty, docent David Daniel zasa zdôrazňoval, že štúdium dejín nemožno vnímať encyklopedicky. Preto nás učil a viedol predovšetkým k neustálemu hľadaniu a nachádzaniu súvislosti, príčin a následkov historických udalostí.

Počas svojho pôsobenia na fakulte bol David Daniel pre nás, príslušníkov najmladšej generácie pedagógov milým a láskavým kolegom, ale i horlivým spoludiskutérom o pálčivých otázkach nutných reforiem teologického kurikula, zavádzania kritického myslenia do štúdia, založenia fakultného vedeckého časopisu, využívania elektronických zdrojov v štúdiu teológie, ale rovnako aj o aktuálnych politických a spoločenských problémoch. Na Katedre cirkevných dejín a našej fakulte zotrval do roku 2010, keď odišiel bývať s rodinou z Bratislavy do Martina.

Vždy sme si ho vážili pre jeho otvorenosť, úprimnosť, zápal pre štúdium teológie a srdečnú priateľskú povahu. Taký ostane v David Daniel v našej pamäti aj naďalej.

 

                                                                                              Milan Jurík