Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra cirkevných dejín

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je poznávanie dejín a vývoja kresťanskej cirkvi s konkrétnym zameraním na:

  1. vonkajšie všeobecné a domáce cirkevno-politické dejiny (šírenie kresťanstva, reformácie, vzťahy medzi cirkvou a štátmi)
  2. vnútorné cirkevné dejiny (vývoj cirkevných inštitúcií, dogiem, učenia, školstva, kultúry atď.)

Vo vedeckej a odbornej oblasti sa dôraz kladie na uplatňovanie metódy historickej vedy, ktorá má byť:

  1. kritická (pri analýze a interpretácii prameňov a sekundárnych informačných zdrojov),
  2. genetická (pri skúmaní príčin a následkov, t.j. vnútorných súvislostí medzi dejinnými udalosťami a nielen ich registrovanie v chronologickom poradí),
  3. objektívna (pri snahe o zistenie pravdivých faktov bez subjektívneho okrášľovania či zamlčovania negatívnych momentov a tým skresľovania ich podstaty).