Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mgr. Marek Neština, PhD.

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

 – filozofia jazyka: sémantika a pragmatika

–  filozofia práva: analytická jurisprudencia

VZDELANIE:

2005 – 2009         

PhD. –doktorandské štúdium, dizertačná práca: Sémantická analýza právnych pojmov, odbor: systematická filozofia,  Katedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

2000 – 2005          

Mgr. –magisterské štúdium, diplomová práca: Právny pozitivizmus u H. L. A. Harta (sémantické žihadlo), odbor: filozofia, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

1995 – 2002          

Mgr. –magisterské štúdium, diplomová práca: Problém bytia u Platóna, odbor: evanjelická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2019  – 2021    

–hlavný riešiteľ projektu VEGA č. 1/0261/19  – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa" 

2017  – 2020    

–spoluriešiteľ projektu APVV-16-0330 – „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“

2013  –  2015   

–spoluriešiteľ projektu OP Výskum a vývoj pre dopytovo orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

2012  – 2015   

–spoluriešiteľ projektu VEGA č. 1/1310/12 s názvom „Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov“

2006               

–riešiteľ grantu UK č. 294/2006/UK v Bratislave pre podporu mladých vedeckých pracovníkov s názvom „Sémantická analýza právnych pojmov“ 

VÝSKUMNÉ POBYTY:

27. 11. – 09.12. 2019      

–Universität Zürich (Švajčiarsko); APVV – 16-03330.

03. 12 – 07.12. 2018        

–Universität Wien (Rakúsko); APVV – 16-03330.

28. 11. – 2.12. 2018         

–Univerzita Karlova (Česká republika); APVV – 16-03330.

27. 01. - 5.02. 2018         

–Univerzita Karlova (Česká republika)- APVV – 16-03330.

2017                   

–Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Georg-August-Universität Göttingen

2015                   

–Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Evangelická teologická fakulta UK v Prahe

2004 – 2005        

–Univerzita v Regensburgu, Institut für Philosophie, odbor: Wissenschaftsgeschichte, program Sokrates/Erazmus

1999-2000          

–Evangelická teologická fakulta UK v Prahe /ETF UK/, odbor: evanjelická teológia

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019

30. -10. 2019 Prednáška na tému: Imago Dei a zdôvodnenie ľudských práv, v rámci III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózia s názvom Imago Dei, ktoré sa konalo na EBF UK v Bratislave.

20. -07. 2019  Prednáška na tému: Podoby sémantiky a pragmatiky u M. Luthera, v rámci konferencie Luther: Včera – Dnes, ktorá sa konala na EBF UK v Bratislava.

2018

30. -10. 2018 Prednáška na tému: Náboženstvo, liberalizmus a morálny konflikt v súčasnej právnej a politickej filozofii, v rámci II. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózia, ktoré sa konalo na ETF UK v Prahe.

19.–21.09. 2018 Prednáška na tému: Klasické vysvetlenia metafory, v rámci medzinárodnej medzinárodnej vedeckej konferencie Poetry and Theology, ktorá sa konala na EBF UK v Bratislave.

2017

12.-15. 09. 2017 Prednáška na tému: Vzťah filozofie a teológie u Martina Luthera z pohľadu neskorostredovekej logiky a sémantiky, v rámci medzinárodného vedeckého sympózia s názvom 500 rokov reformácie na Slovensku, ktoré sa konalo na EBF UK v Bratislave.

4. -7.12. 2017 Prednáška na tému: Lutherovo použitie scholastickej sémantiky z pohľadu filozofie jazyka, v rámci vedeckej konferencie s názvom Reformácia v strednej a juhovýchodnej Európe, ktorá sa konala na Prešovskej Univerzite v Prešove.

2016

24. 09. 2016 Prednáška na tému: Metafora, sémantika a pragmatika“, v rámci I. česko-slovenské filozoficko-teologického sympózia, ktoré sa konalo na EBF UK v Bratislave.

2015

22. 05. 2015 Prednáška na tému: Problém numerickej a naratívnej identity v dvoch bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych buniek (Don Marquis a David DeGrazia), v rámci spoločnej konferencie aktivity 2.7 a 2.8 Univerzitný vedecký park UK s názvom Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické a právne výzvy v kultúrnom rámci, ktorá sa uskutočnila na UK v Bratislave.  

2014

6.-8. 10. 2014 Prednáška na tému: Racionalistické metodologické a etické východiská Sokratovej obhajoby pred aténskym porotným súdom, v rámci konferencie Racionálne-iracionálne, ktorá sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. 

15. -16. 09. 2014 Prednáška na tému: Textualizmus z pohľadu filozofie prirodzeného jazyka, v rámci VII. ročníka medzinárodní vědecké konference OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY 2014, ktorá sa konala na Právnickej fakulte UP v Olomouci. 

2013

13.-14. 11. 2013 Prednáška na tému: Vágnosť a interpretácia v práve, v rámci VII. ročníka medzinárodní konference DNI PRÁVA 2013, ktorá sa konala na Právnickej fakulte MU v Brne. 

2012

19. -21. 09. 2012. Prednáška na tému: Podoby sémantiky a pragmatiky vo filozofii práva, v rámci XVI. slovensko-českého symposia o analytické filosofii, ktoré sa konalo v Konferenčním centre Třešť.

1.-2.06. 2012 Prednáška na tému: Law, Religion and Public Reasoning, v rámci 12th International Conference in Human Rights  Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights, ktorá sa uskutočnila na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

2011

18.-20. 09. 2011 Prednáška na tému: Obrana slobodnej vôle v analytickej filozofii náboženstva“,  v rámci 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou s názovom Sloboda a jej projekcie, ktorá sa konala v Kongresovom centre Academia Stará Lesná.

13. -16. 09. 2011 Prednáška na tému: Textualizmus a právny pozitivizmus z hľadiska filozofie jazyka, v rámci XI. česko-slovenského sympózia k analytickej filozofii, ktoré sa konalo v Hoteli Piatrová vo Vrútkach. 

26. -27.05. 2011 Prednáška na tému: Reflexia filozofie bolševizmu, fašizmu a nacizmu v diele S.Š. Osuského, v rámci 4. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť, ktorá sa konala v Košiciach.  

2010

14.-15.10. 2010  Prednáška na tému: In defense of exclusivism in the context of religious pluralism,  v rámci vedeckej medzinárodnej konferencii Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť, ktorá sa konala na EBF UK v Bratislave.

20.-22.09. 2010 Prednáška na tému: Interpretačný obrat v právnej filozofii, v rámci XIV. slovensko-české sympozia o analytické filosofii na téma INDIVIDUA A VLASTNOSTI, ktorá sa konala v Konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR v Prahe. 

13. -15. 09. 2010 Prednáška na tému: Filozofické problémy náboženskej rozmanitosti, v rámci 4. slovenského filozofického kongresu s názvom Identita – Diferencia, ktorý sa konal v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

2005          

Cena rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu (Katedra filozofie FIF UK v Bratislave)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

–Prednášky: Filozofia náboženstva

–Semináre: Úvod do logiky, Problémy v súčasnej právnej a politickej filozofii, Sokratov súdny proces

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2019

30. -10. 2019   Hlavný organizátor III. česko-  slovenské filozoficko-teologického sympózia, ktoré sa konalo na EBF  UK v Bratislave.

2016

24. 09. 2016    Hlavný organizátor I. česko-  slovenské filozoficko-teologického sympózia, ktoré sa konalo na EBF  UK v Bratislave.

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

Podoby náboženskej argumentácie v liberálnej demokracii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017.

–Podoby sémantiky a pragmatiky vo filozofii práva. In: Organon F. –Roč. 20. Suppl. č. 2 (2013), s. 105-121.

–Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov. In: Filozofia. –Roč. 67, č. 9 (2012), s. 718-730.

–Textualizmus a právny pozitivizmus z hľadiska filozofie jazyka. In: Organon F. –Roč. 19. Suppl. č.1 (2012), s. 145 – 162.

–Interpretačný obrat v právnej filozofii. In: Organon F. Roč. 18. Suppl. č.1 (2011), s. 144 – 165.