Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.

KONZULTAČNÉ HODINY:

Konzultácie možné po dohode termínu

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–        Teologická antropológia

–        Rodové štúdiá

–        Systematická teológia

VZDELANIE:

2011–2017                   

PhD. – doktorandské štúdium, „Antropológia v evanjelickej teológii a rodových štúdiách. Porovnanie a kritické zhodnotenie“, systematická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

2006–2011                   

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

2017 – súčasnosť         

Vedecko-výskumná pracovníčka, Inštitút kontextuálnej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2019 – 2021                 

–VEGA č. 1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“

2012 – 2013                 

–Grant Univerzity Komenského č. UK/568/2013 – „Teologická analýza rodovej rovnosti a rodovej spravodlivosti“

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2019                             

Institut für Evangelische Theologie Universität Regensburg, Nemecko: „Teologický pohľad na ľudskú dôstojnosť a verejná sféra“

2018                             

Institut für Evangelische Theologie Universität Regensburg, Nemecko: „Imago Dei ako východisková pozícia teologickej antropológie v postmodernom kontexte“

Erasmus+ učiteľská mobilita, Institut für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirche und Missionsgeschichte, Georg-August Universität, Göttingen, Nemecko

2013                             

Institüt for Ecumenical Research, Strasbourg, Francúzsko: „From Conflict to Communion“

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019   

–III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, 28. september, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

–Medzinárodná konferencia „Luther: Včera a dnes“, 20. júna, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

2018   

–Česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium, 27.–30. október, Evanjelická teologická fakulta Univerzity Karlovej, Praha

2017   

–Medzinárodné vedecké sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku, 12.–15. september, EBF UK, Bratislava

2015   

–Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „In pluribus unitas“, EBF UK, Modra

2013   

–Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „In pluribus unum“, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov

2012   

–Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Jednota v mnohosti“, EBF UK, Bratislava

2011   

–20th UEK Conference for Lay Members of the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) / In the Midst of Death – we are in Life!, Berlín

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

2011   

Štátna skúška v odbore: Evanjelická teológia; „obstála s vyznamenaním“       

Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole, Bratislava

2010   

Štipendium Samuela a Žofie Peressényovcov

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

–Latinčina 1

–Latinčina 2

–Dogmatika 1

–Dogmatika 2

–Teologická angličtina

–Seminár Eschatológia

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2019   

Spoluorganizátorka III. česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava 

2018   

Spoluorganizátorka Letnej teologickej akadémie „Martin Luther and the Enduring Word of God” (Main speaker Prof. Dr. Dr.h.c. Robert A. Kolb), Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

2012   

Spoluorganizátorka Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Jednota v mnohosti“, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

– „Incurvatio in se ipsum – its origin and meaning,“ in 500 Jahre der Reformation in der Slowakei, Nicák, Maroš – Tamcke, Martin (eds) (Münster: LIT, 2019), 225–238. ISBN 978-3-643-14280-1.

– „Teórie utvárania rodovej identity,“ Testimonia theologica 11:1 (2017): 30–43. ISSN 1337-6411.

– „Zlaté etické pravidlo a rodová politika ako nástroje na dosiahnutie rodovej rozmanitosti, rovnosti a spravodlivosti,“ Testimonia theologica 11:2 (2017): 118–135 ISSN 1337-6411.

– „Metafora homo incurvatus in se v Lutherovej teologickej antropológii,“ in Lutheranus 6: Kontexty Lutherovy reformace (Praha: Lutherova společnost, 2017), 9–31. ISNB 978-80-904459-9-4.

– „Teologická analýza 95 výpovedí,“ in 95 výpovedí dr. Martina Luthera: Malý spis – veľké zmeny (Praha: Lutherova společnost, 2015), 54–97. ISBN 978-80-904459-4-9.