Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia inštitútu

 1. AAB Podoby náboženskej argumentácie v liberálnej demokracii / Marek Neština
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 2. ADD Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov / Marek Neština
  In: Filozofia. - Roč. 67, č. 9 (2012), s. 718-730
 3. ADD Lutherovo rozlišovanie medzi filozofiou a teológiou z pohľadu logiky a sémantiky / Marek Neština
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 463-774
 4. ADD Interpretačný obrat v právnej filozofii / Marek Neština
  In: Organon F. - Roč. 18, Suppl. (2011), s. 144-165
 5. ADD Textualizmus a právny pozitivizmus z hľadiska filozofie jazyka / Marek Neština
  In: Organon F. - Roč. 19, Suppl. 1 (2012), s. 145-162
 6. ADD Podoby sémantiky a pragmatiky vo filozofii práva / Marek Neština
  In: Organon F. - Roč. 20, suppl. č. 2 (2013), s. 105-121
 7. ADF Metafora z pohľadu sémantiky a pragmatiky / Marek Neština
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 2 (2017), s.149-160 [online]
 8. ADF Analýza ontologických a morálnych predpokladov sekulárneho konzervatívneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám v kontexte súčasných politických teórií / Marek Neština
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 161-181 [online]
 9. ADF Koncepcia náboženskej tolerancie v 16. a 17. storočí v Uhorsku / Marek Neština
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 17 s.]
 10. ADF Riešenie problému interrupcií v náleze ústavného súdu SR / Marek Neština
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 2 (2011), [nestránkované, rozsah 12 s.]
 11. ADF Problém zla z hľadiska filozofie náboženstva / Marek Neština
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 3 (2011), [nestránkované, rozsah 20 s.]
 12. AED Miesto sekulárneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám vo verejnej sfére z hľadiska koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa / Marek Neština
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 161-170
 13. AED Reflexia holokaustu v naratívnej teológii 20. storočia / Marek Neština
  In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 243-263 [1,16 AH] ; nr. 23
 14. AFC Vágnosť a interpretácia v práve / Marek Neština
  In: Dny práva 2013 - Days of law 2013 : Aktuální otázky právní metodologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6808-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 58-80 [online]
 15. AFC Textualizmus z pohľadu filozofie prirodzeného jazyka / Marek Neština
  In: Právní formalismus [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87382-57-8. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014. - S. 41-53 [online]
 16. AFD In defense of exclusivism in the context of religious pluralism / Marek Neština
  In: The mission of Paul and the multicultural society : the collection of lectures from the international interdisciplinary academic research conference, October 14-15, 2010 in pursuance of the research project VEGA num. 1/0107/10 titled Corpus Paulinum as interreligious dialogue paradigm in multicultural society = Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. októbra 2010 v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0107/10 s názvom Corpus Paulinum ako pradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti. - ISBN 978-80-223-2969-9. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 33-46
 17. AFD Metafora, sémantika a pragmatika / Marek Neština
  In: O filozofii a viere : zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia. - ISBN 978-80-223-4546-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 81-92
 18. AFD Reflexia filozofie bolševizmu, fašizmu a nacizmu v diele S.Š. Osuského / Marek Neština
  In: Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. - ISBN 978-80-970303-2-2. - Košice : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011. - S. 364-371
 19. AFD Filozofické problémy náboženskej rozmanitosti / Marek Neština
  In: Identita - diferencia. - ISBN 978-80-970303-1-5. - Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010. - S. 111-116
 20. AFD Lutherovo použitie scholastickej sémantiky z pohľadu filozofie jazyka / Marek Neština
  In: Reformácia v strednej Európe : 1. - ISBN 978-80-555-2265-4. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. - S. 387-401
 21. AFD Obrana slobodnej vôle v analytickej filozofii náboženstva / Marek Neština
  In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis : Filozofický zborník 48 : Sloboda a jej projekcie. - ISBN 978-80-555-0619-7. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. - S. 392-399
 22. AFD Law, Religion and Public Reasoning / Marek Neština
  In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - ISBN 978-80-7160-345-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 36-40
 23. BDF Ludwig Wittgenstein a náboženstvo II. / Marek Neština
  In: Cirkevné listy. - Roč. 135, č. 6 (2011), s. 21-25
 24. BDF Interrupcie, ľudské práva a náboženské hodnoty / Marek Neština
  In: Cirkevné listy. - Roč. 138, č. 7-8 (2014), s. 23-27
 25. BDF Ludwig Wittgenstein a náboženstvo I. / Marek Neština
  In: Cirkevné listy. - Roč. 135, č. 5 (2011), s. 18-22
 26. BDF Filozofické aspekty náboženskej tolerancie / Marek Neština
  In: Cirkevné listy. - Roč. 138, č. 3 (2014), s. 21-25
 27. EDI Marián Zouhar: Význam v kontexte / Marek Neština
  In: Filozofia. - Roč. 67, č. 9 (2012), s. 761-763
 28. EDI Letz, Ján. Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Spolok Slovákov v Poľsku a Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. ISBN 978-83-7490-358-5 / Marek Neština
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 3 (2011), [nestránkované, rozsah 2 s.]
 29. FAI O filozofii a viere : zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia. / Marek Neština
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 30. FAI Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. / Igor Kišš a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011