Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inštitút kontextuálnej teológie

Kontextuálna teológia reflektuje najmä nábožensko-kultúrne, sociálno-politické a filozofické okolnosti, za ktorých vzniká a je formované kresťanské posolstvo. Skúma identitu textu v jeho prostredí z interdisciplinárnej perspektívy. Metódou interkultúrnej hermeneutiky objasňuje myšlienkový model autora textu. Dynamiku textu odhaľuje kontext, ktorý sa nedá chápať len v zmysle okolitého prostredia, z ktorého text pochádza, ale zároveň aj ako skutočnosť, na ktorej má na jednej strane účasť a na druhej strane ju utvára. Kontextuálna teológia napomáha sprítomniť partikularitu myslenia v konkrétnom čase a priestore.