Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

KONZULTAČNÉ HODINY:

utorok 17:30 , štvrtok 13:30

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–       Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich

–       Kňazský úrad

–       Teológia Symbolických kníh

–       Evanjelické osobnosti v dejinách Slovenska

VZDELANIE:

2014    

doc. – habilitácia, „Evanjelický príspevok k slovenskej národnej identite“,  evanjelická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

2011    

PhDr – doktorandské štúdium, „Iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska“, špecializácia, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

2003    

PhD. – doktorandské štúdium, „Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich“, evanjelická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

1986    

Mgr. – magisterské štúdium, Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

2019–2020                       –predseda Mandátovej a Volebnej komisie AS EBF UK  

2019–2020                      –šéfredaktor Dobrého prameňa

2018–2019                       –šéfredaktor Cirkevných listov

2017–2020                      –člen výboru pre svetovú službu Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve

2011–2017                      –predseda Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve

2015–2019                       –šéfredaktor Služby slova

2015–2020                     –člen Akademického senátu EBF UK

2011–2017                       –predseda Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe

2010–2017                       –člen Výkonnej rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve

2005–2020                      –člen Vedeckej rady EBF UK

2009–2019                       –predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku

2006–2018                      –predseda dvoch komisií kaplánskych a farárskych skúšok

2006–2018                       –generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

2006–2018                      –člen Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

2005–2006                       –prodekan pre vzdelávanie a člen vedenia EBF UK

2005–2006                      –člen dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu ECAV

2005–2006                      –podpredseda Združenia evanjelických duchovných

2004–2005                       –člen predsedníctva Akademického senátu UK a člen AS EBF UK

2000–2006                      –školský dekan a člen seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu 

2000–2006                       –predseda Vieroučného výboru  a člen Ekumenického výboru ECAV

1987–2020                     –asistent, odborný asistent, docent – katedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1987–1988                      –biskupský kaplán na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave

1987–1988                       –duchovný správca Teologického domova

1988–2006                       –zborový farár v cirkevnom zbore ECAV Petržalka

1986–1987                       –kaplán v cirkevnom zbore ECAV Ružomberok

VÝSKUMNÉ POBYTY:

1996    

Theologische Fakultät der Humboldt-Universität Berlin, skúmaná téma: všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich  

Evangelisch-Theologische Fakultät der Ludwigs Maximilian Universität München, skúmaná téma: Teológia symbolických kníh

Theologische Fakultät an der Ruprecht-Karls-Universität a Ökumenisches Institut Heidelberg skúmaná téma: Ekuména

1995–1996                     

Theologische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, skúmaná téma – kňazský úrad

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019

–Wittenberg Leukorea – historická budova teologickej fakulty - prednáška (spolu s ThDr. Ekkehardom Steinhäuserom pracovníkom Evanjelickej akadémie EKM o význame reformácie pre Durínsko a oblasť dnešného Slovenska)

–prednáška: Leonard Stöckel na Filozofickej fakulte UK Bratislava 

2016

–Prednáška v rámci GAW: Reformácia na území dnešného Slovenska, Bádensko, SRN

–Teologická fakulta v Madrase, India

–Konferencia s predstaviteľmi ÚPN, Žilina

2014

–Konferencia Evanjelického inštitútu vierouky pre Európu, Kodaň

–Medzinárodná konferencia o Reformácii, Slovinsko

–Vedecko konferencia na tému: Ľ. Štúr a jeho doba, EBF UK, Bratislava

2013

–Konferencia o Heidelbergskom katechizme, Bad Herrenalb, SRN

–Konferencia GEKE ku KEK, Viedeň

2007

–Odkaz Ružomberskej synody. Prednáška na sympóziu na EBF UK v Bratislave

–Kňazské manželské páry v službe cirkvi. Prednáška na konferencii na tému Ordinácia žien za farárky v cirkvi, EBF UK v Bratislave

– Jozef Miloslav Hurban – teológ, filozof. Prednáška na sympóziu Jozef Miloslav Hurban, ev.teológ a národovec, december 2007, EBF UK v Bratislave

2005

–Medzinárodné ekumenické sympózium: Význam učenia o preexistenčnom Logose-Kristu pre teológiu, Bratislava, prednáška Téma prednášky: Všenáprava sveta ako dielo Logosa-Krista podľa J. A. Komenského

2004

–prednáška na tému Rozhrešenie, Evangelická teologická fakulta Karlovej univerzity Praha, ČR

–Konferencia výboru európskych farárskych spolkov na tému Teologický vzdelávací proces, Praha ETF KU Praha prednáška Téma prednášky: Teologický vzdelávací proces na EBF

–Zasadnutie Leuenberskej konkordie, Speyer, SRN.  Téma prednášky: Ekleziologické problémy

–Teologická konferencia evanjelických cirkví v Maďarsku, Rakúsku a Slovensku, Deutsch Jahrndorf (Rakúsko). Prednáška na tému: Moderný človek v poskomunistickej dobe    

 –Téma: Pôsobenie cirkvi v diaspore. Evanjelická fakulta – Univerzita v Lipsku

2002

–Konferencia spoločenstva evanjelických žien – Bratislava, Téma prednášky: Pôsobenie a spolupráca cirkevného zboru pri výchove detí          

–Konferencia evanjelických farárov „Dreiländer Pfarrer“ Györ (Maďarsko) – Téma prednášky: Die Evangelische Kirche A.B. und die Sekten.

–Sympózium EBF UK na tému „Analógia medzi nebom a zemou“, Bratislava, Téma prednášky: Analógia medzi kráľovstvom Božím a svetskou ríšou u Luthera

2001

–Prednášky pre študentov Teologickej fakulty Univerzity v Lipsku, SRN. Téma prednášky: Der moderne Mensch und die Kirche vor dem Hintergrund der Evangelischen Kirche A.B. in der Slowakei

–Ekumenické stretnutie bohoslovcov Cyrilo-metodejskej bohosloveckej fakulty UK, EBF UK  Bratislava a Seminára Spoločnosti Ježišovej, Bratislava. Téma prednášky: Večera Pánova v evanjelickom chápaní

–Konferencia riaditeľov a pedagógov ECAV na Slovensku, Téma prednášky: Čo prináša spolupráca farárov a učiteľov v evanjelických školách

2000

–Die Lehrerkonferenz der Evangelischen Dekanatsämter Mühlacker – Vaihingen/Enz, SRN - téma prednášky: Die Evangelische Lutherische Gemeinde Petrzalka.

1999

–Teologická konferencia pre duchovných – Ordinovaný úrad a služby v cirkvi, Nitra prednáška Téma prednášky: Reformačné chápanie kňazstva všetkých veriacich a povolanie všetkých členov zboru ku kňazskej a apoštolskej službe dnes.

OCENENIA:

2019       

–Pamätný list EBF UK pri 100. Výročí založenia Evanjelickej teologickej akadémie v Bratislave a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku udelený dekanom

2018                  

–Medaila ekumenického patriarchu udelená patriarchom Bartolomejom

–Plaketa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Úradu EPS za spoluprácu a rozvoj duchovnej služby v rezorte Ministerstva vnútra SR

2017             

–Medaila a ďakovný list za podporu slovenských evanjelikov v Rumunsku

–Pamätná medaila Jozefa Miloslava Hurbana udelená predsedom Trnavského samosprávneho kraja

–Medaila Nitrianskeho samosprávneho kraja udelená predsedom NSK

–Bronzová medaila pápeža udelená pápežom Františkom

–Jubilejná medaila Trnavskej univerzity udelená rektorom

–Zlatá pamätná medaila ECAV na Slovensku za obetavú prácu pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj je činnosti, šírenie dobrého mena cirkvi a kresťanských hodnôt

–Plaketa a ďakovný list Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku za podporu Evanjelickej cirkvi a. v. v Chorvátsku udelená biskupom

2016       

–Ocenenie Accademico ordinarion Classe Scienze Religiose e Liturgiche – ocenenie Accademia Teutonica di Sicilia

2015       

–Pamätná medaila Ľudovíta Štúra udelená predsedom Trnavského samosprávneho kraja

–Plaketa a pamätný list  pri príležitosti Celonárodnej spomienky na 200. Výročie narodenia Ľudovíta Štúra

2014    

–Pamätný list Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach udelená riaditeľom školy

–Cena Ľudovíta Šenšela vydavateľstva Tranoscius za prínos pri tvorbe učebníc evanjelickej náboženskej výchovy udelená predstavenstvom

2013       

–Cena Jura Janošku vydavateľstva Tranoscius za teologické a duchovné dielo udelená predstavenstvom Tranoscia

–Malá medaila svätého Gorazda ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za dlhodobé pôsobenie v rezorte školstva a za prínos pri tvorbe učebníc náboženskej výchovy a odborných textov v oblasti systematickej teológie udelená ministrom školstva, vedy a športu SR

–Pamätná medaila Univerzity Komenského udelená rektorom

–Pamätná medaila Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR za doterajšiu spoluprácu a podporu ekumenickej pastoračnej služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky

–Medaila prezidenta Slovenskej republiky za zásluhy udelená prezidentom SR

–Pamätná medaila Trnavského samosprávneho kraja Cyril a Metod za presadzovanie národných a kresťanských tradícií udelená predsedom TTSK

–Cena Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2013 za duchovnú službu v prospech obyvateľov Banskobystrického kraja a za rozvoj vzťahov so zahraničnými Slovákmi udelená predsedom BSK

2012       

–Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji Ekumény udelená predsedom KSK

–Ďakovná listina Evanjelického gymnázia v Tisovci odovzdaná riaditeľkou

–Pamätná medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelená rektorom

–Výročná cena Samuela Zocha – ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2012, udelená predsedom BSK

2011          

–Pamätný odznak veliteľa multifunkčného práporu Hlohovec

–Plaketa mesta Michalovce za podporu a pomoc pri výstavbe nového chrámu odovzdaná primátorom mesta

2010          

–Pamätná medaila ministra obrany SR

2008                  

–Osobnosť Petržalky v roku 2008 za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti a za zásluhy o rozvoj cirkvi.

2007          

–Pamätný list primátora mesta Nová Dubnica

2006       

–Ďakovný list mestskej časti Bratislava – Petržalka za dlhoročnú príkladnú a obetavú prácu pri rozvoji cirkevného školstva a za pozdvihnutie duchovnej úrovne obyvateľov Petržalky udelený starostom Petržalky

2005      

–Ďakovný list rektora UK za svedomitú prípravu prednášok a seminárov pre študentov EBF UK a za publikovanie odborných vysokoškolských textov v oblasti systematickej teológie

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Základy systematickej teológie

Prolegomena dogmatiky

Teológia symbolických kníh

Symbolika – ekumenika

Dogmatika 1

Dogmatika 2

Dogmatika 3

Teologická encyklopédia

Etika

DOKTORANDI:

Martin Turčan: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes, začiatok štúdia 01.09.2018        

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2002/2003 ZS a LS - prednášky a vedenie systematického seminára na Teologickej fakulte Univerzity v Lipsku

2013–2020    člen VR Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

–       Cestou viery: iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska
(Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011).

–       Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (Bratislava : ZH System, 2004).

–       Cestou nádeje : príspevok evanjelikov k slovenskej národnej identite
(Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014).

–       Základy dogmatiky (Bratislava: Univerzita Komenského, 2004).

–       „Apostolicity,“ in „Like living stones“: Lutheran reflections on the one holy, catholic, and apostolic church (Minneapolis: Lutheran University Press, 2011), 159-166.