Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ThDr. Dávid Benka, PhD.

KONZULTAČNÉ HODINY:

konzultácie možné po dohode termínu

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–       Intertextualita a výklad Biblie

–       Prorocká literatúra, Dodekapropheton, Kniha Nahum

–       Kresťanská hebraistika

VZDELANIE:

2003–2007     

PhD. – doktorandské štúdium, „Intertextualita a výklad Biblie“, starozmluvná teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

2005–2006     

ThDr. – rigorózne štúdium, „Obetovanie Izáka – jedna perikopa a mnoho významov“, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

2001–2002     

štúdium, Evangelisch-theologische Fakultät, Eberhard Karls Universität, Tübingen, SRN.

1998–2003     

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

2018 – 2019                 

–prodekan pre vzdelávaciu činnosť, EBF UK, Bratislava

2011 – 2018         

–prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, EBF UK, Bratislava

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2019–súčasnosť        

VEGA č. 1/0261/19 „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“

2016–2020     

APVV-16-0330 Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr

2011–2013     

VEGA č. 1/0369/11 „Kumránske texty v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu“, spoluriešiteľ 

2009   

Grant Univerzity Komenského č. UK/105/2009 „Pád veľmoci ako prorocká téma a jej literárne stvárnenie – zničenie Ninive v biblickej knihe Nahum, samostatný riešiteľ

2008   

Grant Univerzity Komenského č. UK/123/2008 „Vyučovanie biblickej hebrejčiny v kontexte impulzov synchrónneho skúmania biblických textov“, samostatný riešiteľ 

2007   

Grant Univerzity Komenského č. UK/64/2007 „Abrahámovo obetovanie milovaného syna v židovstve, kresťanstve a islame v perspektíve medzináboženského dialógu“, samostatný riešiteľ

2006–2008                 

VEGA č. 1/3594/06 „Ordinácia žien za farárky v cirkvi“, spoluriešiteľ – doktorand

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2019                             

Universität Wien, Evangelisch-theologische Fakultät (APVV-16-0330), 16.09.–20.09.

Universität Wien, Evangelisch-theologische Fakultät (APVV-16-0330), 09.09.–13.09.

Universität Wien, Evangelisch-theologische Fakultät (APVV-16-0330), 10.06.–14.06.

2018   

Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Theologische Fakultät (APVV-16-0330), 26.11.–29.11.

Georg-August-Universität Göttingen, Theologische Fakultät (Erasmus+, učiteľská mobilita), 04.06.-08.06.

Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Theologische Fakultät, 02.05.–07.05.

2017   

Evangelikus Hittudomány Egyetem, Budapest (Erasmus+, učiteľská mobilita), 02.05.–04.05.

Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Theologische Fakultät, 02.04.–08.04.

2016   

Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Theologische Fakultät, 16.10.–22.10.

2015   

Georg-August-Universität Göttingen, Theologische Fakultät (Erasmus+, učiteľská mobilita), 19.06.–23.06.    

2014   

Georg-August-Universität Göttingen, Theologische Fakultät (Erasmus+, učiteľská mobilita), 13.05. –20.05.

ÚĆASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019   

–„100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku“, EBF UK Bratislava, prednáška: „Ján Lajčiak and his Slovak Translation of the Book of Psalms“, 23.10.–25.10.

–III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“, Bratislava, prednáška: „Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz“: Imago Dei z pohľadu Starej zmluvy, 28.10.

–Luther: Včera a dnes, EBF UK Bratislava, prednáška: Luther, „sola scriptura“ a Písmo – vtedy a dnes, 20.06.

2018   

–Poetry and Theology, EBF UK Bratislava, prednáška: The Introductory Hymn in the Book of Nahum, 20.09.–21.09.

2017   

–Reformácia v strednej a juhovýchodnej Európe, Prešovská univerzita, Prešov, prednáška: Martin Luther a teológia ako výklad Písma, 04.12.–07.12.

2017   

–3rd International Conference on Christian Hebraism in Eastern and Central Europe, Wroclaw, Poľsko, prednáška: Ján Lajčiak and His Slovak Translation of the Book of Psalms (1904), 27.04.–28.04.

2015   

– „Partnerschaft, Freundschaft, Dialog“, Georg-August-Universität Göttingen, prednáška: Von Mehrstimmigkeit zum Dialog der Stimme – Überlegungen zur Wahrnehmung der Heiligen Schrift, 20.06.–22.06.

2014   

–Christian Hebraism in Eastern Central Europe 2. Károli Gáspár Reformed University Budapest, prednáška: Ján Hrabský – Notes on the Christian Hebraist and Orientalist of the 17th Century and his Era, 10.06.–12.06.

–Verejná prednáška v rámci cyklu „Profile des orthodoxen Christentums“. Theologische Fakultät. Georg-August-Universität Göttingen, prednáška: Dostojewskij als religiöser Denker und seine Rezeption in der Slowakei, 15.05.

–Approaches to Theology: Experience and Narration. Medzinárodné vedecké sympózium, EBF UK, Bratislava, prednáška: Narrated Faith, 21.03.

2013   

–Tagung der Wissenschaflichen Gesellschaft für Theologie, EBF UK, Bratislava, prednáška: Polyphonie des Textes und Autorität der Schrift, 09.09.–11.09.

2012   

–Christliche Hebraistik im östlichen Mitteleuropa, Wittenberg, prednáška: Hebräischunterricht an den evangelischen Schulen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei im 16.-18. Jahrhundert, 18.03.–21.03.

–12th International Conference on Human Rights „Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights., Bratislava, prednáška: The Covenant Code – An Early Legal Text of the Hebrew Bible between Religion and Law, 02.06.

2011   

–Texty z Kumránu v kontexte pluralitního intertestamentárneho judaizmu, Bratislava, EBF UK, prednáška: Od Knihy Nahum k Pešer Nahum : Niekoľko poznámok k metóde výkladu v 4QpNah, 20.10.

–Political Power and Ideology in Early Jewish and Early Christian Literature, Sapientia College of Theology, Budapest, prednáška: Power of the Powerless and Powerless Power, 18.05.–20.05.

2009   

–First International Conference of the Society of Jewish and Biblical Studies in Central Europe, Péter Pázmány Catholic University, Piliscsaba, Hungary, prednáška: Some Reflections on the Foreigner in the Dedicatory Prayer of Solomon, 01.02.–02.02.

2006   

–Božia prozreteľnosť a zlo vo svete (Problém teodícey), EBF UK, Bratislava, prednáška: Abrahám ako „mlčiaci Jób“?! : Abrahámova skúška (Gen 22) vo svetle niektorých židovských spisov, 03.05.–04.05.

–Žena v cirkvi, EBF UK, Bratislava, prednáška: Teológia Starej zmluvy a ženská perspektíva, 26.10.

2005   

–Explikácia, aplikácia, aktualizácia, EBF UK, Bratislava, prednáška: Intertextualita a biblický text, 21.03.

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

19.11.2014                   

Ocenenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

14.06.2014                   

Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 95. výročia založenia UK

10.7.2003                     

Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave ako prejav osobitného uznania za príkladné plnenie študijných povinností

18.11.2002                   

Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave za úspešnú reprezentáciu Univerzity Komenského a príkladné plnenie študijných povinností

2001-2002                   

Stipendium der Wannagat-Stiftung des Gustav-Adolf-Werk Würtemberg, SRN.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Biblospyt Starej zmluvy

Biblospyt Starej zmluvy pre učiteľov

Dejiny Izraela

Exegéza Starej zmluvy 1

Exegéza Starej zmluvy 3

Exegéza Starej zmluvy 5

Teológia Starej zmluvy 1

Teológia Starej zmluvy 2

Vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy

Literárne a teologické pozadie kníh Starej zmluvy

Literárne a teologické pozadie kníh Starej zmluvy

 

Semináre:

Exegetické kázanie (v spolupráci s doc. ThDr. S. Horňanovou, PhD.)

História a vytváranie identity starovekého Izraela (v spolupráci doc. F. Čapkom, ThD., ETF UK, Praha)

Tisíc rokov a jeden deň – C. Westermann

Práca s exegetickými komentármi k SZ pre neteológov

Biblia a jej preklady u nás

Príchod Izraelcov do Kanaánu

Vybrané postavy výkladu Biblie

 

Cvičenia:

Kurzorické čítanie hebrejského textu Starej zmluvy 1

Kurzorické čítanie hebrejského textu Starej zmluvy 2

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2020–súčasnosť           

Society of Biblical Literature, člen

2014                             

Teologická komisia pre revíziu ekumenického prekladu Biblie (Slovenská biblická spoločnosť)

21.03.2014                   

Approaches to Theology: Experience and Narration. Medzinárodné vedecké sympózium, EBF UK, Bratislava, hlavný organizátor.

2013–2019                   

Evangelische Lutherische Komission Kirche und Judentum, člen predsedníctva

2013–2017                   

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku, člen

09.09.–11.09.2013       

Tagung der Wissenschaflichen Gesellschaft für Theologie, EBF UK, Bratislava, prednáška: Polyphonie des Textes und Autorität der Schrift, spoluorganizátor.

2012–2019                   

Evangelische Lutherische Komission Kirche und Judentum, člen

2011–2018                   

Testimonia theologica, predseda redakčnej rady

2008–súčasnosť           

Vedecká rada EBF UK, člen

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

–„Luther, „sola scriptura“ a Písmo – vtedy a dnes,“ in Luther: včera – dnes, Batka, Ľ., Prihracki, P.-A. (eds.) (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020), 24–46.

 

–„Polyphonie des Textes und Autorität der Schrift,“ in Säkularität und Autorität der Schrift Meyer-Blanck, M. (ed.) (Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt GmbH, 2015), 11–2.

 

–„Písmo ako kánon,“ Teologická reflexe 17:2 (2011): 164–176.

 

–„Some reflections on the foreigner in the dedicatory prayer of Solomon,“ in The stranger in ancient and mediaeval Jewish tradition, Xeravits, G. (ed.) (Berlin: de Gruyter, 2010), 36–46.

 

–„Power of the Powerless and the Powerless Power: A Reading of Nahum,“ Biblische Notizen: Neue Folge 161 (2014): 3–18.