Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

KONZULTAČNÉ HODINY:

štvrtok 11.30 – 13.30 h

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

– židovská apokalyptika a mysticizmus skorého judaizmu a ranej cirkvi

– náboženské skupiny, hnutia a literatúra obdobia Druhého chrámu (židovská pseudoepigrafická a apokryfická literatúra), Kumrán a texty kumránskeho spoločenstva

– vzťah synagógy a ranej cirkvi, antisemitizmus

– exegéza biblických textov a ich homiletické využitie

VZDELANIE:

2008                             

doc. – habilitácia, „Apokalyptická perspektíva v kumránskych zvitkoch a v židovskom mysticizme“, Evanjelická teológia – Stará zmluva, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.        

2005                             

ThDr. – rigorózne štúdium, „Synagógy – kontinuita medzi SYNAGOGÉ a EKKLÉSIA“, Stará zmluva, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

1997–2002                   

PhD. – doktorandské štúdium, „Židovská apokalyptika“, Evanjelická teológia – Stará zmluva, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

1995                             

Luther Seminary, Minneapolis, USA.

1991–1996                   

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

2008                              docentka na Katedre Starej zmluvy

1996–2007                    odborná asistentka na katedre Starej zmluvy

2015                              seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

1997                              evanjelická duchovná, CZ ECAV Modra-Kráľová

1995                              Evangelical Lutheran Church in America, Poplar, Wisconsin

 

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

20202023

VEGA č. 1/0746/20 Hebrejská Kniha Ester v historických, teologických a kultových súvislostiach

2017                          

Grant Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. D052/2017/13: Reformácia a holokaust: Dve pamiatky a jeden odkaz

2016–2019                 

VEGA č. 1/0700/16: Eschatológia židovskej apokalyptiky: Apokalypsa Daniel

2011–2013                            

VEGA č. 1/0369/1: Texty z Kumránu v kontexte intertestamentárneho pluralitného judaizmu

2006–2008                

VEGA č. 1/3594/06: Ordinácia žien za farárky v cirkvi

2007                           

Grant UK č. 313/2007: Motív utrpenia a povýšenia spravodlivého v Starej a Novej zmluve

2006                          

Grant UK č. 27/2006: Kumránske zvitky po šesťdesiatich rokoch

2000                          

Grant UK č. 10/2000: Apokalyptika: Biblický pohľad na koniec vekov

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2008                          

študijný pobyt na Univerzite v Haife v Izraeli, SAIA, štúdium modernej      hebrejčiny (ivritu)

2006                          

výskumný pobyt na Univerzite v Regensburgu ku kumránskym zvitkom

2003–2016             

opakované krátkodobé výskumné pobyty na Univerzite vo Viedni k výskumným projektom

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2017 

– medzinárodná vedecká konferencia, 500. výročie Lutherovej reformácie, prednáška Apokalyptická perspektíva Luthera, EBF UK

Niekoľko poznámok k Lutherovmu postoju k Židom“, medzinárodné vedecké kolokvium na tému: „Reformácia a holokaust“, Modra

2015

– medzinárodná vedecká konferencia „Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede“, prednáška Osobnosť a vedecký prínos Jána Lajčiaka slovenského intelektuála európskeho formátu, Univerzita J. Seleyho Komárno

2014

– vedecká konferencia „Sláva šlachetným III : znalci vzdialeného Orientu a  strážkyňe národného ohniska, prednáška Lajčiakova dizertácia o Ezechielovi, L. Mikuláš 

2011

– medzinárodné vedecké sympózium „Kumránske zvitky v kontexte intertestamentárneho judaizmu“, prednáška Piesne sobotnej obete a iné mystické texty z Kumránu v kontexte židovského mysticizmu, EBF UK

– medzinárodná vedecká konferencia „Islam a Európa”, prednáška Islam v súvislostiach na Slovensku, Katedra Blískovýchodních studií, Západočeská Univerzita v Plzni

2010

– medzinárodná vedecká konferencia „Exodus – moderný komentár k starovekej knihe“, prednáška Mojžišova príhovorná modlitba v Ex 32, Badín

2009

– medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálna homiletická literárna tvorba a diskusia o kázni v ECAV na Slovensku“;– Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života; prednáška Problematika prekladu Písma Starej zmluvy do slovenčiny, UMB v Banskej Bystrici, Katedra evanjelikálnej teológie a misie

2008

– medzinárodná vedecká konferencia Orientalia Antiqua Nova“, VIII. Ročník; Fakulta filosofická Západočeské university v Plzni, prednáška Kumránske zvitky, ZUČ Plzeň

2007

– medzinárodné vedecké sympózium – Ordinácia žien za farárky v cirkvi“, prednáška Vyhodnotenie ankety o ordinovaných ženách v ECAV na Slovensku ordinovanými zo všetkých seniorátov, EBF UK

2006

– medzinárodná vedecká konferencia „Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie“, prednáška Problematika prekladu Písma Starej zmluvy do slovenčiny, UMB B. Bystrica

– medzinárodné vedecké sympózium „Žena v cirkvi“, prednáška Žena v kumránskom spoločenstve, EBF UK

2005

– medzinárodné ekumenické sympózium „Význam učenia o preexistenčnom Logose Kristovi pre teológiu“, prednáška Henoch-Metatron (obdoba Logosa) v židovskej pseudoepigrafickej mystickej literatúre

– medzinárodná vedecká konferencia Biblické žalmy v slovenskej literatúre“, prednáška Modlitba v umení, Banská Bystrica

– medzinárodné ekumenické sympózium „Božia prozreteľnosť a zlo vo svete“, prednáška Božia prozreteľnosť a zlo podľa Starej zmluvy, pseudoepigrafických a kumránskych spisov, EBF UK

– medzinárodné sympózium „Explikácia, aplikácia, aktualizácia“, prednáška Pešer metóda výkladu v Kumráne, EBF UK

2004

– konferencia Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvíÚloha posvätných textov v žitom náboženstve“, prednáška  Biblické žalmy v žitom náboženstve a ich dopad na básnickú a piesňovú tvorbu v premenách časov,  Svätý Jur

2001

– Seminár pri príležitostí osláv 50. výročia ordinácie žien na Slovensku, prednáška Ženy v úrade cirkvi podľa Starej zmluvy, Liptovský Hrádok

– Sympózium „Dekalóg na prahu 21. storočia“, prednáška Biblický kontext Dekalógu a možnosti jeh

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

2018  Poďakovanie rektora Univerzity Komenského za zriadenie pietneho miesta obetiam holokaustu v Modre-Kráľovej, za záslužnú prácu pri organizovaní medzinárodného vedeckého kolokvia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

2007 Štipendium Vzdelávacej nadácie Jána Husa na rok 2007/2008 na základe doterajšieho vedeckého a pedagogického pôsobenia v odbore teológia.

2006  Pamätný list rektora Univerzity Komenského za rozvíjanie vedeckých, odborných, umeleckých a osobnostných kvalít študentov.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Hebrejčina

Úvod do Starej zmluvy

Dejiny Izraela

Biblická archeológia

Exegéza nebiím II.

Exegéza ketúbím III.

Cvičenia z hebrejčiny

Semináre:

Pseudoepigrafy

Synagógy

Kabala

Exegetické kázanie

DOKTORANDI:

2020                             

Mgr. Simona Kapitáňová, Apokalyptika ako významný zdroj židovského mysticizmu 

2016                             

Mgr. Anna-Mária Benková, Lutherovo učenie o dvoch spravodlivostiach

2012                             

Mgr. Katarína Šoltésová, Myšlienka zástupného utrpenia v Starej zmluve v nekultovom kontexte

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

29. 09. 2017   –organizácia medzinárodného vedeckého kolokvia „Reformácia a holokaust: minulosť a prítomnosť“ (29. 9 ), Grant Ministerstva spravodlivosti SR č. D052/2017/13 Reformácia a holokaust: Dve pamiatky a jeden odkaz, Študijné a kongresové stredisko CĎV Univerzity Komenského v Modre-Harmónii

20. 10. 2011   –organizácia medzinárodného vedeckého sympózia „Texty z Kumránu v kotexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu“, VEGA č. 1/0369/1: Texty z Kumránu v kontexte intertestamentárneho pluralitného judaizmu EBF UK           

11. 4. – 15. 4. 2011   –organizátor a garant medzinárodnej konferencie a medzinárodného workshopu Islam and Europe v rámci projektu Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog (IHISTUD) 2010 – 2013, Projekt OP VK, s reg. číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0390 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, Katedra Blískovýchodních studií, Západočeská Univerzita v Plzni

25.–26.10.2007   –organizácia medzinárodného vedeckého sympózia, „Ordinácia žien za farárky v cirkvi“, VEGA č. 1/3594/06: Ordinácia žien za farárky v cirkvi, EBF UK

20.06.2006     –organizácia medzinárodného vedeckého sympózia, „Žena v cirkvi“, VEGA č. 1/3594/06: Ordinácia žien za farárky v cirkvi, EBF UK

2014           vedúca prekladateľskej skupiny pre revíziu Ekumenického prekladu Písma sv. Starej zmluvy

1997–2007      členka prekladateľskej skupiny Ekumenického prekladu Písma sv. Starej zmluvy

2016–2019      členka redakčnej rady Služba slova – homiletický časopis ECAV na Slovensku     

2013–              členka Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

2012–              členka redakčnej rady Teologického časopisu TU

2008–              členka Vedeckej rady EBF UK

2005–              členka celoslovenskej komisie Biblickej olympiády z Evanj. a.v. náboženstva

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

–„Fenomén apokalyptiky od židovství po křesťanství,“ in Proroctví a apokalypsy 3: novozákonní apokryfy, 3. vyd. (Praha: Vyšehrad, 2020) ISBN 978-80-7021-814-3.

Apokalypsa Daniel (Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2019).

Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmu: pešere, mesiašske a mystické texty (Bratislava: Univerzita Komenského, 2013).

Židovská apokalyptika: úvod do pseudoepigrafických, kumránskych a merkavotických textov (Bratislava: Univerzita Komenského, 2007).

Synagógy : Kontinuita medzi synagógé a ekklésia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006