Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo

KONZULTAČNÉ HODINY:

streda od: 13:00 a podľa potreby: tel: 0905 442 036

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

– diakonická teológia

– svetové cirkevné spoločenstvá v čase studenej vojny

–  obnova cirkvi pre misiu a revitalizácia cirkevného zboru

– novozmluvná teológia

VZDELANIE:

2002                             

prof. – inaugurácia, téma inauguračnej prednášky: „Dôvody spochybňovania krstu detí a možnosti nápravy v kontexte obnovy evanjelickej cirkvi.“ Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.   

1980 a 1992                 

doc. – habilitácia v odbore evanjelická teológia. Téma habilitačnej práce: „Renewing Worship“ (Ženeva: SLZ, 1990), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave     

1976–1980                   

ThDr. (vtedy ekvivalent PhD.) – doktorandské štúdium, na katedre Novej zmluvy, druhá špecializácia: Praktická teológia. Názov témy dizertačnej práce: „Život a smrť v helenizme a Novej zmluve“, Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave, promovaný: 26. januára 1982.

1969–1974                   

Mgr. – magisterské štúdium, Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave.

PUBLIKÁCIE:

Zoznam publikácií

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

1975–1980               

–Duchovný správca teologického domova Slovenskej evanjelickej  bohosloveckej fakulty v Bratislave

1980–1985              

– Zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Jur

1985–1990   

–Koordinátor medzinárodného programu pre mládež a študentov Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve, Švajčiarsko.

1994–2006             

–Generálny biskup ECAV na Slovensku

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2011–2012    

Medzinárodný grant udelený inštitúciou:  International Vysegrad fund. Medzinárodná konferencia a publikácia v anglickom jazyku v kontexte medzinárodného výskumného programu „Christian World Community and the Cold War“. Úloha: medzinárodný koordinátor výskumného projektu od roku 2011 vedúci grantovej úlohy a zostavovateľ publikácie.

2013–2015     

Medzinárodný grant udelený programom EU LLL programom GRUNDVIG – Lernpartnerschaft s témou: „Soziale Integration von Menschen aus verschiedenen Religionen durch interkulturelle und interreligiöse Zusammenarbeit im Bereich seelsorgerlichen Beratung“. EBF UK je jedným, zo 6 medzinárodných partnerov. Úloha: Vedúci grantovej úlohy za slovenského partnera.

2016         

ERASMUS + projekt č.: 2016- 1-DE02-KA204-003272 „Bildung für Ehrenamtliche in kultur- und religionssensibler Begleitung von MigrantInnen und Flüchtlingen“ 2. Medzinárodné stretnutie v Bratislave, Hotel Družba. Súčasť medzinárodného kolektívu riešiteľov a zodpovedný za konferenciu v Bratislave.

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2007

Lutheran Theological Seminary Philadelphia, USA  Výskumná úloha:  „Christian Stewardship in a pluralistic society in 21. Century“ (3 mesiace)      

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

–Ako člen správnej rady Society of Intercultural pastoral Care and Counseling, pravidelná účasť na výskumných konferenciách a seminároch.

–Ako spolupredseda „Medzinárodnej luteránsko – reformovanej teologickej komisie“ organizoval a viedol konferencie: napr: Holandsko,  Windhoeck, Namibia, Buenos Aires, Argentína.

–Ako predseda „Projektového výboru Svetového luteránskeho zväzu“ pripravoval a viedol medzinárodné zasadnutia v rokoch 2007–2010.

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

19. apríl 1998               

Čestný doktorát teológie udelila: Muhlenberg College, Allentown, Pennsylvania, USA

1. januára 2003        

Pribinov kríž I. triedy,  štátne vyznamenanie. Udelil prezident Slovenskej republiky za mimoriadne významné zásluhy o duchovný rozvoj Slovenskej republiky.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Základy pastorálky

Cirkevné právo

Kresťanské hospodárenie

Diakonika

Teologické základy diakonie

Diakonát ako služba cirkvi,

Zborová diakonia,

Problematika ústavnej diakonie,

Organizácia a právo diakonskej služby v SR

Homiletikum 6

Church’s economy in the context of the competitive civil society

Liturgika, 

Misiológia

Aplikovaná hermeneutika

Dejiny diakonie a vnútornej misie

Praktická exegéza

Angličtina,

Nemčina,

Pastorálne praktikum

Semináre:

The Role of the Church in the Civil Society of Changing Slovakia in the 20th Century

Seminár diakonátu

Seminár ústavnej diakonie

Seminár Revitalizácia cirkevného zboru

DOKTORANDI: (školiteľ)

1999

Mgr. Jozef Benka, PhD.: „Profil farára v Ev. cirkvi a.v. na Slovensku“.

Mgr Milan Halža, PhD.:  (téma: v oblasti: „možnosti pastorálnej pomoci pri trpiacich depresiami).

Biskup Mgr. Stanislav Pientak, PhD.: „Duchovní zralost jako výzva pro konfirmační přípravu“.

2004

Mgr. Samuel Mišak, PhD.: „Rozvíjanie etických a sociálnych aspektov osobnej viery v Boha ako cieľ výchovy v rodine a výučby náboženstva na (štátnej) škole v postkomunistickej dobe“

2005

Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD.: „Jozef Miloslav Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi a národa“.

Mgr. Mária Gasperová, PhD.: „Pastorálna a diakonická starostlivosť o človeka v procese starnutia“. 

2008

doc. Katarína Valčová PhD.: „Služby Božie v kultúrnom kontexte na Slovensku“.

Mgr. Ľubica Olejárová, PhD.: „Predškolský vek ako obdobie rastúcej viery a náboženskej socializácie dieťaťa“.

Mgr. Natália Kaciánová, PhD.: „Problematika žiaľu pozostalého človeka. Pastorálne výzvy a teologické riešenia“.

2009

Mgr. Janka Straková, PhD.: „Manželský vzťah a dynamika manželskej komunikácie“.

2010

Mgr. Milan Jurík, PhD.: „Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách obyvateľstva, Slovenská perspektíva“.

2014

Mgr. Ing. Slavomír Slávik, PhD.: „Problematika relevantnej komunikácie evanjelia v mediálnom prostredí“.

2015

ThDr. Magdaléna Ševčíková, PhD.: „Miesto spovede v diele posvätenia“.

2016

Mgr. Eva Oslíková, PhD.: „Pastorálna supervízia v službe spolupracovníkov cirkvi“.

2017

Mgr. Marián Kaňuch, PhD: „Zakladanie cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misiológiu“.

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

Už niekoľko rokov a v súčasnosti (2020)      

Člen Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove

Už niekoľko rokov a v súčasnosti (2020)     

Člen vedeckej rady Husovej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe

Od roku 2020                                                

Člen edičnej rady vydavateľstva Tranoscius

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

 – Víťaziaci Kristus (Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2006), 410 s. ISBN 80-7140-265-6

Horizonty obnovy cirkvi (Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2001), 231 s. ISBN 80-7140-104-8

–  Renewing worship: A summarizing study based on activities of the Youth and Student Program (1985-1990) (Geneva: Lutheran World Federation, 1990), 134 s.

–  „The Lutheran church and society in Slovakia during the cold war,“ in Christian world community - and the cold war (Bratislava: Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012), 21–45. ISBN 978-80-88827-41-2

– Practical Theology in Slovakia, International Journal of Practical Theology 21:2 (2017), 281–290.