Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra Novej zmluvy


Vo výchovno-vzdelávacej činnosti je dôraz kladený na vedenie študentov k schopnosti:

  • uplatňovať kritické myslenie v procese poznávania a interpretácie vieroučných základov,
  • odborne argumentovať v teologických témach a otázkach,
  • a odborne pracovať s biblickým textom v pôvodných jazykoch.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je dôraz kladený na výskum v oblasti intertestamentárneho judaizmu a neskorého helenizmu, vrátane výskumu Ježišovho života.