Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Peter Gažík

KONZULTAČNÉ HODINY:

Piatok, 9.00 – 11.00

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–        antická grécka filozofia a ranokresťanské myslenie

–        dejiny a osobnosti slovenskej evanjelickej filozofie

VZDELANIE:

1996   

doc. - habilitácia, Náboženské myslenie Samuela Štefana Osuského, Katedra teórie náboženstva, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.            

1989

doktorát teológie (ThDr., starší titul do r.1997), Dielo Justína Martýra a jeho doba, Katedra cirkevných dejín, Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave.

1970 – 1975

Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave.

PROFESIONÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ, PRACOVISKÁ

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (EBF UK), Bratislava 

2019 – doteraz, Katedra cirkevných dejín

2013 – 2018,  vedúci Katedry cirkevných dejín

2010 – 2013,  Inštitút kontextuálnej teológie

2001 – 2010,  vedúci Katedry filozofie a religionistiky

1996 – 2001,  docent, Katedra teórie náboženstva

1991 – 1996,  odborný asistent, Katedra teórie náboženstva

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity, Žilina, (FHV ŽU)

2012 – 2013,  mimoriadny profesor, Katedra náboženských štúdií 

2009 – 2011,  mimoriadny profesor,  Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

2001 – 2008,  docent, Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied

 

Externá pedagogická činnosť

2002 – 2003,  Filozofická fakulta, UCM Trnava

1994 – 1995,  Fakulta humanitných a prírodných vied, UMB Banská Bystrica

1992 – 1994,  Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica

1991 – 1992   FTVŠ UK, Bratislava 

 

Duchovenská činnosť v ECAV

1996 – 2001  zborový farár Veľký Grob - Čataj

1987 – 1996  zborový farár Horná Mičiná

1979 – 1987  námestný farár Kostolné

1978 – 1979  námestný farár Turá Lúka

1975 – 1976  kaplán Žilina 

VÝSKUMNÉ PROJEKTY (VÝBER):

2016 – 2018

Ústav politických vied SAV Bratislava; grantový projekt VEGA (č. 2/0054/16): Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v politických a spoločenských súradniciach 1.pol. 20. storočia, vedúca projektu: Mgr. Milena Sokolová, PhD. Čiastková téma: Samuel Zoch v kontexte slovenskej evanjelickej teológie

2006 – 2008

spolugarant a riešiteľ projektu: Študijný program vysokoškolského vzdelávania pre európsky trh práce (Európsky sociálny fond) na Žilinskej univerzite v Žiline

2005 – 2007

hlavný riešiteľ realizačného projektu VVÚ, FPV ŽU v Žiline; téma: Proces formovania hodnotovej orientácie mládeže po vzniku Slovenskej republiky

2001 – 2004

riešiteľ v realizačnom projekte VVÚ, FPV ŽU v Žiline (č. 006/704/2001): Filozoficko-etické, umelecko-estetické a spoločenské aspekty mediálnej práce; čiastková téma: Náboženské a teologické aspekty mediálnej práce ECAV v kontexte oslovenia sekulárneho človeka

1998 – 2000

grantový projekt VEGA, EBF UK; vedúci projektu: prof. ThDr. Igor Kišš: Sociálna problematika v evanjelickej teológii; čiastková téma: Sociálna otázka v dobe patristiky

1998 – 2001

projekt programu TEMPUS s prof. Dušanom Ondrejovičom medzi UK a Univerzitou Regensburg (Inštitút systematickej teológie, prof. Dr. Theol. Hans Schwarz), téma: Prírodné vedy a teológia

1990 – 1991

projekt: Formovanie občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť - problémy a perspektívy, Sociologický ústav SAV Bratislava; čiastková téma: Poslanie cirkvi v občianskej spoločnosti

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH (VÝBER Z OSTATNÝCH ROKOV):

2019

Konferencia Katedry systematickej teológie a filozofie Katolíckej teologickej fakulty Univerzity Karlovej, Praha;  John Henry Newman – teolog a světec, 31.október.

Vedecká konferencia: 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku; EBF UK Bratislava, príspevok: Spoločensko-politické a ekonomické pozadie zápasu o teologickú fakultu v Bratislave v 20. a 30. rokoch 20. storočia. 23.- 25. október.

2017

Medzinárodné vedecké sympózium: 500 rokov reformácie na Slovensku, EBF UK Bratislava, 12.–15. september.

Valné zhromaždenie slovenských filozofov a medzinárodná konferencia Slovenského filozofického združenia pri SAV, Smolenice: Pravda - teoretické a praktické aspekty (pri 40. výročí úmrtia filozofa Jana Patočku). 19.október.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou,  Ústav politických vied SAV, Martin;  Samuel Zoch  – politik, verejný a cirkevný činiteľ; príspevok: Samuel Zoch v kontexte slovenskej evanjelickej teológie. 22. – 23. jún.

2016

Vedecko-historická konferencia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Bratislava, Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ; príspevok: J. M. Hurban a J. G. Fichte. 10. november.

OCENENIA:

2019

Ďakovný list dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK  pri príležitosti 100. výročia vzniku Evanjelickej a. v. theologickej akadémie a 100 rokoch teologického vzdelávania v slovenskom jazyku, Bratislava, október 2019

2014

Vydavateľstvo Tranoscius, Predstavenstvo a.s, Cena Ľudovíta Šenšela za prínos pri tvorbe učebníc evanjelickej náboženskej výchovy, Spišská Nová Ves, jún 2014

2012

Ďakovný list rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za vedecko-pedagogickú a významnú publikačnú činnosť na EBF UK, Bratislava, november 2012

2012

Ďakovný list rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za význačnú publikačnú činnosť. Žilina, september 2012

2008

Pamätný list dekanky Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline pri príležitosti 10. výročia založenia fakulty za úsilie vynaložené pri jej vzniku, budovaní a rozvoji, Žilina, október 2008

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Prednášky:

Dejiny náboženstiev I, II,

Kapitoly z dejín filozofie I, II,

Dejiny slovenskej filozofie,

Všeobecné cirkevné dejiny staroveku

Sociológia náboženstva

DOKTORANDI (ukončení):

2019 -  Radim Pačmár:  Ján Kvačala – teologický prínos jeho diela.

2009 - Lucján Klimsza: Dílo Petera Wusta a jeho místo v dějinách filozofie

2006 - Monika Zaviš: Teológia a medicína v období stredoveku

2004 - Ingeborg Pavlovičová: Pokusy o nadviazanie dialógu a prekážky medzi učením reinkarnácie a kresťanskou vierou

2004 -  Zuzana Maňková, téma: Východiská pre evanjelickú teológiu vo vzťahu k islamu

AKADEMICKÉ FUNKCIE A AKTIVITY:

2013 – 2018,  člen AS EBF UK

2008 – 2010,  podpredseda AS FPV ŽU, Žilina

2004 – 2011,   Vedecká rada FPV ŽU, Žilina

2000 – 2010,   Vedecká rada EBF UK

2001 – 2005.   prodekan EBF UK v Bratislave pre vzdelávanie

1997 – 1999,   člen predsedníctva AS UK Bratislava

1996 – 2000,   člen AS UK Bratislava

1997 – 1999,   predseda Akademického senátu EBF UK, Bratislava

PUBLIKÁCIE (výber):

Justín Martýr a jeho doba. Martin: Biblická škola, 2003, s.98. ISBN 80-968542-1-6

Sociálna otázka v období patristiky. Bratislava: UK, 2003, s.68. ISBN 80-223-1794-2

Kapitoly z dejín filozofie a kresťanského myslenia. Bratislava: UK, 2004, s.112. ISBN 80-223-1827-2

Samuel Štefan Osuský – moderný filozof náboženstva. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2012, s.118. ISBN 978-80-554-0562-9

V bludisku sveta. Náboženská výchova pre 1. a 2. ročník stredných škôl – evanjelické a. v.  náboženstvo. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2013, s.173. ISBN 978-80-7140-437-8 (spoluautor).