Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

 1. AAB Sociálna otázka v období patristiky / Peter Gažík
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 2. AAB Justín Martýr a jeho doba : Pohľad do čias prenasledovania prvých kresťanov v Rímskej ríši v 2. storočí vo svetle pôsobenia Justína Martýra, obrancu cirkvi, filozofa a mučeníka. / Peter Gažík
  Martin : Biblická škola, 2003
 3. AAB Kapitoly z dejín filozofie a kresťanského myslenia / Peter Gažík
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 4. AAB Samuel Štefan Osusky : moderný filozof náboženstva. / Peter Gažík
  Žilina : Žilinská univerzita, 2012
 5. ACB Biológia človeka / Pavel Hraško ... [et al.]
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1993
 6. ADD Prekonanie metafyziky vo filozofii a teológii (M. Heidegger, E. Brunner) / Peter Gažík
  In: Filozofia. - Roč. 47, č. 5 (1992), s. 268-274
 7. ADF Iniciatívy Samuela Zocha, Fedora Ruppeldta a Samuela Štefana Osuského v prospech Slovenskej evanjelickej teologickej akadémie po jej vzniku / Peter Gažík
  In: Testimonia theologica [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 2 (2019), s. 1-12 [online]
 8. ADF K vývoju politicko-právneho prístupu cisárskych úradov ku kresťanstvu v poapoštolskom období cirkvi / Peter Gažík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 136-152 [online]
 9. ADF Staršie slovenské kritiky Rádlovej filozofie / Peter Gažík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 55-60 [online]
 10. ADF Samuel Zoch a Teologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi v Bratislave / Peter Gažík
  In: Testimonia theologica [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 34-50 [online]
 11. ADF Sociálne názory a iniciatívy významných kresťanských osobností na konci staroveku / Peter Gažík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 59-70 [online]
 12. ADF Cirkev, politika a sociálne problémy v dobe Konštantína Veľkého / Peter Gažík
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. (2015), s. 23-33 [online]
 13. AED Diakonia v dobe patristiky / Peter Gažík
  In: Sociálna problematika v evanjelickej teológii. - ISBN 80-88827-22-1. - Bratislava : EBF UK, 2001. - S. 34-66
 14. AED Vrchol scholastickej syntézy a jej reformačná korekcia / Peter Gažík
  In: V službe evanjelia : vedecký zborník vydaný pri príležitosti päťdesiatych narodenín PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.. - ISBN 978-80-7140-424-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013. - S. 71-78
 15. AED Nábožensko-etické úvahy Samuela Štefana Osuského / Peter Gažík
  In: Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte 19. storočia a prvej polovice 20. storočia). - ISBN 80-8068-488-X. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. - S. 129-136
 16. AED Poslanie cirkvi v súčasnej spoločnosti / Peter Gažík
  In: Občianska spoločnosť. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1991. - S. 80-89
 17. AEF Ohlas niektorých európskych filozofických a teologických prúdov medzivojnového obdobia v myslení Samuela Štefana Osuského / Peter Gažík
  In: Evanjelická teológia na prahu nového storočia : Zborník prác a štúdií učiteľov EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-7100-825-7. - Žilina : Nadácia Jána Amosa Komenského, 2001. - S. 169-176
 18. AEF Indická spiritualita a kresťanská zbožnosť viery / Peter Gažík
  In: Radosť z teológie : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky prof. ThDr. Igora Kišša. - ISBN 80-7140-237-0. - Bratislava : Tranoscius, 2004. - S. 96-105
 19. AEF Apologetika v myslení a živote Justina Martyra / Peter Gažík
  In: Cesty hľadania : Zborník vedeckých prác k 60. výročiu EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-223-0798-X. - Bratislava : EBF UK, 1994. - S. 196-213
 20. AFC Ohlas Rádlovho myslenia a pôsobenia na Slovensku v 20. a 30. rokoch / Peter Gažík
  In: Emanuel Rádl - vědec a filosof. - ISBN 80-7298-107-2. - Praha : Oikumené, 2004. - S. 647-656
 21. AFD Teória náboženstva na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK / Peter Gažík
  In: Religionistika a teológia náboženstiev. - ISBN 80-223-1371-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 57-64
 22. AFD Justínova transformácia greckých predstáv o Logosovi / Gažík, Peter
  In: Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. - ISBN 978-80-223-2541-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 35-40
 23. AFD Štúrovo náboženské myslenie / Peter Gažík
  In: Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ. - ISBN 978-80-7140-468-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014. - S. 20-32
 24. AFD Cirkev a oslovenie súčasného človeka / Peter Gažík
  In: Hľadanie v pravde a láske. - ISBN 80-968586-8-8. - Košice : Teologická fakulta v Košiciach, 2004. - S. 116-122
 25. AFD J. M. Hurban a J. G. Fichte / Peter Gažík
  In: Jozef Miloslav Hurban : prínos pre cirkev a národ. - ISBN 978-80-7140-516-0. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017. - S. 48-63
 26. AFD Theosis v patristike ako dovŕšenie jednoty neba a zeme podľa V. Losskeho / Peter Gažík
  In: Analógia medzi nebom a zemou. - ISBN 80-88827-26-4. - Bratislava : EBF UK, 2003. - S. 31-35
 27. AFD Humorné črty v dielach raných renesančných humanistov / Peter Gažík
  In: Humor a teológia. - ISBN 80-88827-27-2. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2003. - S. 51-56
 28. AFD Postavenie ženy v antickej spoločnosti a ranej cirkvi / Peter Gažík
  In: Žena v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-712-5. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2007. - S. 69-73
 29. BCB V bludisku sveta : Náboženská výchova pre 1. a 2. ročník stredných škôl - evanjelické a. v. náboženstvo. / Monika Zaviš ...[et al.]
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013
 30. BCI Kapitoly z dejín filozofického a teologického myslenia - kompendium / Peter Gažík
  Bratislava : EBF UK, 1999
 31. BDD K niektorým rysom náboženskej filozofie Samuela Štefana Osuského / Peter Gažík
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 8 (1999), s. 580-585
 32. BDD Z odkazu Teilharda de Chardin (pri príležitosti 120. výročia narodenia 1881-1955) / Peter Gažík
  In: Filozofia. - Roč. 57, č. 5 (2002), s. 357-360
 33. BDD Gabriel Marcel a pretrvávajúca hodnota jeho myslenia / Peter Gažík
  In: Filozofia. - Roč. 57, č. 8 (2002), s. 546-550
 34. BDE Samuel Štefan Osuský o T. G. Masarykovi / Peter Gažík
  In: Křesťanská revue. - Roč. 65, č. 2 (1999), s. 48-49
 35. BDE Z posolstva Teilharda de Chardin (Pri 120. výročí narodenia) - (Podle Adolfa Ľarca) / Peter Gažík
  In: Křesťanská revue. - Roč. 69, č.1 (2002), s. 6-8
 36. BDF Zamyslenie sa nad problémami kresťanského vyučovania a pôsobenia v cirkevných školách (Dokončenie) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 111(122), č. 6 (1998), s. 34-35
 37. BDF Zamyslenie sa nad problémami kresťanského vyučovania a pôsobenia v cirkevných školách / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 111(122), č. 5 (1998), s. 29-30
 38. BDF Samuel Štefan Osuský veľký teológ / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 25 (2013), s. 8-9
 39. BDF Z filozofických a teologických ideí Dr. Samuela Š. Osuského / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 1 (1998), s. 152 - 154
 40. BDF Teologické myslenie profesora ThDr. Vladimíra Olexu / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 2 (1999), s. 24-26
 41. BDF Rímsky štát za Konštantína Veľkého a jeho nástupcov / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 7-8 (2015), s. 22-28
 42. BDF Erazmus alebo Luther? (1) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 5 (1999), s. 71-73
 43. BDF Stredoveké herézy vo východnej cirkvi (1) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 36
 44. BDF Zástoj metafyziky v dejinách európskeho myslenia a v duchovnej kríze novoveku (3. časť) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 6 (1995), s. 91-93
 45. BDF Reformátor Jan Hus / Peter Gažík
  In: Mučedník pravdy Kristovej. - ISBN 978-80-971638-1-5. - Brezová pod Bradlom : Občianske združenie Charis, 2015. - S. 20-32
 46. BDF Sloboda, tolerancia, pluralita (K problému ich perspektív vo vzťahu k moci a realite) / Peter Gažík
  In: Most. - Roč. 44, č. 22-26 (1999), s. 106-109
 47. BDF Dve koľaje / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 115(126), č. 1 (2002), s. 2-4
 48. BDF Erazmus alebo Luther? (2) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 6 (1999), s. 86-88
 49. BDF Život hlbokého myslenia a živej nádeje (100 rokov od narodenia Gabriela Marcela) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 102(113), č. 6 (1989), s. 86-89
 50. BDF Zápas o vkladný vzťah k životu a svetu v prvotnom kresťanstve / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 102(113), č. 11 (1989), s. 172-174
 51. BDF Justinovo filozoficko-teologické myslenie / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 56-58
 52. BDF Antimetafyzický obrat vo filozofii a teológii / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 105(116), č. 6 (1992), s. 88-90
 53. BDF Vtelenie ako život a budúcnosť sveta / Peter Gažík
  In: Tvorba T. - Roč. 4(13), č. 10 (1994), s. 22
 54. BDF Zamyslenie sa nad problémami kresťanského vyučovania a pôsobenia v cirkevných školách / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 11(122), č. 6 (1998), s. 34-35
 55. BDF Gabriel Marcel - filozof nádeje / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 11(20), č. 1-2 (2001), s. 45-46
 56. BDF Teilhard de Chardin o kríži a vykúpení / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 3 (2002), s. 45-46
 57. BDF Náboženstvo starých Grékov a Rimanov (1) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 5, č. 1 (2002), s. 16, 23
 58. BDF Náboženstvo starých Grékov a Rimanov (2) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 5, č. 2 (2002), s. 13
 59. BDF Ireneus (140-202) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 7 (2002), s. 105-106
 60. BDF Cirkevný otec Ambrózius / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 8 (2002), s. 118-119
 61. BDF Náboženstvo starých Grékov a Rimanov (3) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 5, č. 3 (2002), s. 13
 62. BDF Komenského pútnik ako nasledovník Krista v jeho labyrinte sveta / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 141, č. 11-12 (2017), s. 44-46
 63. BDF Kulty v období helenizmu a rímskeho cisárstva (1) míľniky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 5, č. 4 (2002), s. 29
 64. BDF Kresťanské korene európskej vedy / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 116(127), č. 1-2 (2003), s. 24-28
 65. BDF Kulty v období helenizmu a rímskeho cisárstva (3) míľniky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 6, č. 2 (2003), s. 29
 66. BDF "Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu..." (Mt 12, 35) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 6 (2018), s. 12-16
 67. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (2) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 8, č. 2 (2005), s. 33
 68. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (1) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 15
 69. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (3) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 8, č. 3 (2005), s. 33
 70. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (4) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 8, č. 4 (2005), s. 35
 71. BDF Mágovia a gnostici v prvých troch storočiach (1) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 27
 72. BDF Mágovia a gnostici v prvých troch storočiach (2) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 35
 73. BDF Mágovia a gnostici v prvých troch storočiach (3) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 33
 74. BDF Mágovia a gnostici v prvých troch storočiach (4) míľníky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 13
 75. BDF Kulty v období helenizmu a rímskeho cisárstva (4) míľniky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 6, č. 3 (2003), s. 10
 76. BDF Kulty v období helenizmu a rímskeho cisárstva (2) míľniky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 6, č. 1 (2003), s. 22
 77. BDF Kulty v období helenizmu a rímskeho cisárstva (5) míľniky dvoch tisícročí / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 6, č. 4 (2003), s. 33
 78. BDF Problém náboženskej istoty u T.G. Masaryka / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 15(24), č. 1 (2005), s. 3-6
 79. BDF Myšlienka stvorenia a helenistické predstavy / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 4 (2005), s. 16-17
 80. BDF Problém oslovenia sekulárneho človeka / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 1-2 (2005), s. 13-18
 81. BDF S. Š. Osuský a T. G. Masaryk o pomere viery a náboženstva / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 16(25), č. 3 (2006), s. 12-15
 82. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (5) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 19
 83. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (6) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 9, č. 2 (2006), s. 33
 84. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (7) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 9, č. 3 (2006), s. 33
 85. BDF Samuel Zoch a evanjelická teológia po roku 1919 / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 29 (38), č. 1 (2019), s. 12-17
 86. BDF Kresťanskí heretici v staroveku (8) / Peter Gažík
  In: Rozmer. - Roč. 9, č. 4 (2006), s. 36
 87. BDF Hurban a Fichte / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 9-10 (2016), s. 33-40
 88. BDF Zoch o viere a vede / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 10 (2018), s. 20-23
 89. BDF Ireneus z Lyonu rozhodný vo viere, láskavý v spôsoboch / Peter Gažík
  In: Evanjelický východ. - Roč. 9, č. 3 (2018), s. 16-17
 90. BDF K problému vzťahu náboženstva a modernej doby v myslení Samuela Štefana Osuského / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 28 (37), č. 3 (2018), s. 20-27
 91. BDF Odkiaľ k nám prišlo kresťanstvo? I. Z histórie starých misií / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 11, č. 6 (2000), s. 7-8
 92. BDF Odkiaľ k nám prišlo kresťanstvo? II. Z histórie starých misií / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 11, č. 9 (2000), s. 6
 93. BDF Z histórie starých mísií O pokresťančení Germánov / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 11, č. 11 (2000), s. 6-8
 94. BDF Malé zastavenie pri Karlovi Jaspersovi / Peter Gažík
  In: Tvorba T. - Roč. 3(12), č. 10 (1993), s. 6
 95. BDF Zástoj metafyziky v dejinách európskeho myslenia a v duchovnej kríze novoveku (1. časť) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 107(118), č. 11 (1994), s. 170-171
 96. BDF Unde malum (k problému hriechu a zla) Teológ na margo rozhovoru s B. Russellom / Peter Gažík
  In: Tvorba T. - Roč. 5(14), č. 2 (1995), s. 5-6
 97. BDF Moc násilia a moc bezbranná / Peter Gažík
  In: Tvorba T. - Roč. 5(14), č. 1 (1995), s. 22
 98. BDF Zástoj metafyziky v dejinách európskeho myslenia v duchovnej krízy novoveku (2. časť) / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 4 (1995), s. 56-57
 99. BDF K problému helenizácie kresťanstva / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 110(121), č. 2 (1997), s. 25-26
 100. BDF Úžas a dobrorečenie / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 110(121), č. 1 (1997), s. 9-10
 101. BDF S. Š. Osuský a teória náboženstva na teologickej fakulte / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - 111(122), č. 6 (1998), s. 84-86
 102. BDF Duch školy K niektorým otázkam spiritualizácie, humanizácie a demokratizácie školy / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 111(122), č. 1 (1998), s. 2-4
 103. BEC Samuel Štefan Osuský o T. G. Masarykovi / Peter Gažík
  In: T. G. Masaryk ve třech stoletích : Rozhovor generácií o Masarykových náboženských názoroch. - ISBN 80-86263-20-07. - Brno : L. Marek, 2001. - S. 109-110
 104. BEF Osuského poňatie duchovnej krízy modernej doby / Peter Gažík
  In: Metanoia : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky Prof. ThDr. Karola Nandráskeho. - ISBN 80-88827-09-4. - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 1998, s. 41 - 47. - S. 41-47
 105. BEF Sociálno-ekonomické momenty v dobe vrcholnej patristiky / Peter Gažík
  In: Trhové hospodárstvo z hľadiska teologickej etiky. - ISBN 80-88827-18-3. - Bratislava : EBF UK, 2001. - S. 55-71
 106. BEF Samuel Tešedík ml. / Peter Gažík
  In: Tranovský : evanjelický kalendár. - ISBN 978-80-7140-512-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S. 158-159
 107. BEF Krátky pohľad na vzťah viery a filozofie v dejinách myslenia / Peter Gažík
  In: Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky Doc. ThDr. Andreja Hajduka a Doc. ThDr. Daniela Štefana Veselého. - ISBN 80-88827-2. - Bratislava : EBF UK, 1999. - S. 262-272
 108. BEF Presadenie sociálnych momentov v prvotnom kresťanstve / Peter Gažík
  In: V službe ducha : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky Prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča. - ISBN 80-88827-20-5. - Bratislava : UK EBF, 2002. - S. 62-71
 109. BEF Kresťanské korene európskej vedy / Peter Gažík
  In: Duchovné korene Európy a súčasnosť. - ISBN 80-89096-02-6. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2002. - S. 192-196
 110. BEF Posvätné knihy ako prejav všeobecného zjavenia v náboženských tradíciách / Peter Gažík
  In: Úloha posvätných textov v žitom náboženstve. - ISBN 80-89096-14-X. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004. - S. 7-15
 111. BEF S nádejou a obnoveným srdcom / Peter Gažík
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2001. - 80-7140-200-1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2000. - S. 36-41
 112. DAI Dielo Justina Martyra a jeho doba / Peter Gažík
  Bratislava : [s.n.], 1987
 113. DAI Náboženské myslenie Samuela Štefana Osuského / Peter Gažík
  Bratislava : [s.n.], 1995
 114. EDI Vzťah kresťanstva k iným náboženstvám / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 10 (2001), s. 14
 115. EDI Teológia života - Zborník, venovaný Prof. Dr. K. Gabrišovi k jeho 70. narodeninám. / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 9 (1990), s. 143-144
 116. EDI Novinka na knižnom trhu - Evanjelická encyklopédia (zost. B. Petrík), Bratislava 2001, s. 448 / Peter Gažík
  In: Historická revue. - Roč. 13, č. 4 (2002), s. 33
 117. EDI Martin Riecky: Dejiny Malohotského seniorátu - Tranoscius (2015) / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 20-21 (2015), s. 15
 118. EDI Romano Guardini, Konec novověku / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 4(13), č. 10 (1994), s. 32
 119. EDI ThDr. Peter Maca - Púť, hľa, dlhá. Dejiny ev. a.v. Cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom / Peter Gažik
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 2 (2017), s.161-163 [online]
 120. EDI Ľubomír Batka : Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 1-2 (2016), s. 46-48
 121. EDI Romano Guardini - Konec novověku / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 5 (1995), s. 76-78
 122. EDJ Ľudský život vo svetle Ježišovho víťazstva Josef Lukl Hromádka / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 7 - 8 (2019), s. 11-14
 123. GII Osudom koreňov? Rozhovor s prof.ThDr. Karolom Nandráskym pri príležitosti jeho sedemdesiatin / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(121), č. 1 (1998), s. 10-12
 124. GII Cirkevná škola v pluralitnej spoločnosti - šanca alebo bremeno? / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 111(122), č. 9 (1998), s. 59-61
 125. GII Ajhľa, tvoj kráľ prichádza (Z adventnej kázne Dr. Martina Luthera /1483-1546/) / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 11, č. 12 (1999), s. 2
 126. GII K histórii vzniku a svätenia Vianoc / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 11, č. 12 (1999), s. 5-6
 127. GII Rozhovor s profesorem Karlem Nandráskym při příležitosti jeho sedmdesátin / Peter Gažík
  In: Křesťanská revue. - Roč. 64, č. 10 (1998), s. 270-274
 128. GII 3. nedeľa po Sv. Trojici (1Pt 5:6-11) / Peter Gažík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 49, č. 3 (2001), s. 95-97
 129. GII Tu som a takýto som, no neviem prečo "Preto ako je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a nastali nové." (2 Kor. 5,17) / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 12, č. 9 (2001), s. 7-8
 130. GII Otec Leppich: Meditácia na asfalte / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 51-52 (2001), s. 3
 131. GII Evanjelická výchova na Žilinskej univerzite / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 1 (2002), s. 2
 132. GII Masaryk, socializmus a sociálna otázka / Peter Gažík
  In: Ľudové noviny. - Roč. 1, č. 98 (14.08.1990)
 133. GII Nasledovníci Krista / Peter Gažík
  In: Cestou svetla. - Roč. 5, č. 4 (1994), s. 2-3
 134. GII Komu sa máme páčiť? / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 85, č. 22 (1995), s. 171
 135. GII K problému moci a pravdy / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 88, č. 39 (1998), s. 3
 136. GII Veľký piatok (Ž 22,2-20) výklad textu a podklad ku kázňovej meditácii / Peter Gažík
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 50, č. 2 (2002), s. 235-238
 137. GII Životné jubileum profesora ThDr. Dušana Ondrejoviča / Peter Gažík
  In: V službe ducha : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky Prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča. - ISBN 80-88827-20-5. - Bratislava : UK EBF, 2002. - S. 13-15
 138. GII O modlitbe a meditácii / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 36 (2002), s. 11
 139. GII Vhod i nevhod / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 45 (2002), s. 9
 140. GII Štúdium evanjelického náboženstva / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 46 (2002), s. 3
 141. GII Ako správne uvádzať akademické tituly / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 48 (2002), s. 5
 142. GII Katedra filozofie a religionistiky / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 4 (2005), s. 9
 143. GII Zamyslenia Samuela Štefana Osuského / Peter Gažík
  In: Tvorba. - Roč. 28 (37), č. 3 (2018), s. 27-33
 144. GII K životnému jubileu profesora ThDr. Dušana Ondrejoviča / Peter Gažík
  In: Naša univerzita. - Roč. 66, č. 10 (2000), s. 22
 145. GII Trhové hospodárstvo z hľadiska etiky / Peter Gažík ... [et al.]
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 47 (2000), s. 47
 146. GII T. G. Masaryk a náboženstvo Zamyslenie pri 150. výročí jeho narodenia, ktoré sme si pripomenuli 7. marca / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 10 (2000), s. 12
 147. GII Nová budova teologickej fakulty skutočnosťou / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 1 (2000), s. 10
 148. GII Profesor ThDr. Dušan Ondrejovič 70-ročný / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 10 (2000), s. 160
 149. GII Labyrint sveta a raj srdca / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 51-52 (2000), s. 12
 150. GII Cirkev a občianska spoločnosť / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 81, č. 27 (1991), s. 210-211
 151. GII Zmysel ľudského života / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 82, č. 40 (1992), s. 313-314
 152. GII Zmysel kresťanskej viery / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 82, č. 49 (1992), s. 385
 153. GII Náboženstvo a etika v škole: Program alebo problém? (1. časť) / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 84, č. 48 (1994), s. 39
 154. GII Náboženstvo a etika v škole: Program alebo problém? (2.časť) / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 84, č. 50 (1994), s. 395
 155. GII Čo to znamená, že chrám má byť domom modlitby? / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 7 (1996), s. 51
 156. GII Ako láska oslobodzuje od strachu? / Peter Gažík
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 48 (1996), s. 379
 157. GII Filozof životnej opravdivosti K 60. výročiu smrti T. G. Masaryka / Peter Gažík
  In: Cirkevné listy. - 110(121), č. 10 (1997), s. 163-164