Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia inštitútu

 1. ABC Historické pozadie 95 výpovedí / Maroš Nicák
  In: 95 výpovedí dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. 2 vyd.. - ISBN 978-80-904459-7-0. - Praha : Lutherova společnost, 2016. - S. 23 - 59 [1,80AH]
 2. ADD Postoj Luthera k islamu v jeho Armádnej kázni proti Turkom (1529/30) / Maroš Nicák
  In: Historický časopis [elektronický dokument]. - Roč. 66, č. 4 (2018), s. 725-741 [print]
 3. ADE Fenomén konverzie a boj za zachovanie náboženskej identity v "knihe Warda" / Maroš Nicak
  In: Teologická reflexe. - Roč. 19, č. 2 (2013), s. 147-158
 4. ADE Východosýrsky výklad Modlitby Pánovej v liturgickej poézii / Maroš Nicak
  In: Teologická reflexe. - Roč. 23, č. 1 (2017), s. 12-24
 5. ADF Symbolický obraz ako artikulačný prostriedok hymnologickej zbierky Wardā / Maroš Nicák
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 69-83 [online]
 6. ADF Vpád Mongolov do Mezopotámie na pozadí výskumu liturgickej knihy Wardā / Maroš Nicák
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 199-223 [online]
 7. ADM Die antipelagianische Argumentation Luthers gegen die Scholastik / Maroš Nicák
  In: Communio Viatorum. - Roč. 61, č. 2 (2019), s. 150-176
 8. ADM Úvod do interpretácie biblického textu v liturgickej poézii Cirkvi Východu / Maroš Nicák
  In: Studia theologica. - Roč. 19, č. 1 (2017), s. 91-112
 9. ADM The Figure of Mary in Understanding of Wardā in its Historical Context / Maroš Nicák
  In: Parole de l´ Orient. - Roč. 40, č. 2 (2015), s. 303-320
 10. AEC Interkonfessioneller Dialog in der ostsyrischen Poesie / Maroš Nicák
  In: Informationes Theologiae Europae : internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie. - ISBN 978-3-631-67209-9. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - S. 151-166
 11. AEC Kirche und Religion in der Moskauer Deutschen Zeitung / Maroš Nicák
  In: Europäische Interaktionsfelder : Erkundungen zu deutsch-russischen Beziehungen. - ISBN 978-3-86395 -348-5. - Göttingen : Universitätsverlag, 2017. - S.129-141
 12. AEC Zeugenschaft und Emotion in der ostsyrischen Poesie des 13. Jahrhunderts / Maroš Nicák
  In: Begegnungen in Vergangenheit und Gegenwart. - ISBN 978-3-643-13070-9. - Münster : LIT Verlag, 2015. - S.123-128
 13. AFC Bildersprache und Symbolik der Feinde der Kirche des Ostens im liturgischen Buch Wardā / Maroš Nicák
  In: Syrische Studien. - ISBN 978-3-643-50743-3. - Münster : LIT Verlag, 2016. - S. 305-321
 14. AFC Penitential Theology and Optative Form of Remission of Sin in the liturgical Book of the Rose / Maroš Nicák
  In: The Harp, A Review of Syriac, Oriental and Ecumenical Studies. - Roč. 31, č. 1 (2016), s. 1-11
 15. AFC The Direct Speech of John the Baptist and Liturgical Use of the Book of Wardā / Maroš Nicák
  In: Take Another Scroll and Write. Studies in the Interpretative Afterlife of Prophets and Prophecy in Judaism, Christianity and Islam,. - ISBN 978-957-12-3338-8. - Turku/Indiana : Åbo Akademi University, Eisenbrauns, 2016. - S. 326-338
 16. AFC The Theological Perspective on Adam and the Inclination toward Sin in the Book of the Rose / Maroš Nicák
  In: Adam and Eve Story in Jewish, Christian and Islamic Perspectives,. - ISBN 978--952-12-3497-2. - Turku/Indiana : Åbo Akademi University, Eisenbrauns, 2017. - S. 185-198
 17. AFD Špecifiká východosýrskej teológie v hymnologickej zbierke Wardā (13. stor.) / Maroš Nicák
  In: O filozofii a viere : zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia. - ISBN 978-80-223-4546-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 63-80
 18. BDF Slovenské cesty ekumény - Ecclesia semper reformanda / Maroš Nicák
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 12 (2013), s. 10-16
 19. DAI „Konversion“ im Buch Wardā : Zur Bewältigung der Konversionsfrage in der Kirche des Ostens. / Maroš Nicák
  Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016
 20. EAJ Kresťania v islamskom svete : od Mohameda po súčasnosť / Martin Tamcke; prekl. Maroš Nicák
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 21. EDJ Martýri? K situácii kresťanov na Blízkom východe / Maroš Nicák
  In: Testimonia theologica [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 66-76 [online]
 22. EDJ Luther a Turci / Hans Schwarz; prekl. Maroš Nicák
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 153-165 [online]
 23. EDJ K úprimnému zaobchádzaniu s ťažkým dedičstvom / Maroš Nicák
  In: Tieň reformácie po 500 rokoch. - ISBN 978-80-972945-0-2. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 65-80
 24. EDJ Západo-východná identita: príklad Henryho Heiselera / Martin Tamcke; prekl. Maroš Nicák
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 166-176 [online]
 25. FAI 500 Jahre der Reformation in der Slowakei / Maroš Nicák, Martin Tamcke
  Münster : LIT, 2019
 26. FAI Poetry and Theology / zost. Maroš Nicák
  Jihlava : Mlyn, 2018
 27. GHG Magnificat / Maroš Nicák
  In: Brill Encyclopedia of Early Christianity Online [elektronický dokument]. - Leuven : Brill, 2019. - S. [1-1], nestr. [online]