Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

The Message of the Apostle Paul in the Context of Judaism of the Second Temple Period

24.-26. október 2018

[Translate to English:]

Medzinárodná vedecká konferencia "Zvesť apoštola Pavla v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu" je súčasťou vedeckého projektu „Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0103/18). V širšom kontexte ide o pokračujúci výskum Pavlovej zvesti v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít. Zámerom a hlavnými cieľmi tohto projektu je uviesť tento výskum do slovenského akademického prostredia, nadviazať na jeho výsledky, overiť relevantnosť kľúčových postulátov a hypotéz tejto platformy, ako aj definovať konkrétne možnosti ich využitia v cirkevno-zborovej praxi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vrátane celospoločenského uplatnenia, zvlášť a predovšetkým v oblasti ekumenického a medzináboženského dialógu.

Účasť na konferencii bola predbežne potvrdená viacerými renomovanými odborníkmi, ktorí sa venujú judaizmu obdobia druhého chrámu, vrátane Pavlovej teológie v tomto kontexte, ako napríklad Daniel Boyarin, Jörg Frey, William S. Campbell, Kathy Ehrensperger, Paula Fredriksen a ďalší.

Booklet of the Conference

Kontakt v prípade Vášho záujmu o účasť na konferencii: abel@fevth.uniba.sk 

Prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Katedra Novej zmluvy

EBF UK