Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

I/2007 - 1

Obsah - Content - Inhalt - Testimonia Theologica 2007 - 1

Štúdie

Stará zmluva / Old Testament / Altes Testament

Dávid Benka

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19)

Nová zmluva / New Testament / Neues Testament

František Ábel

Be in a fair Way

František Ábel

Odovzdanie sa Božej vôli – hľadanie a poslušnosť

František Ábel

Kresťanská misia v cirkvi a vo svete – aktuálna výzva doby

František Ábel

Príbehy o zázračnom nasýtení zástupov v Markovom evanjeliu na pozadí starozmluvnej tradície kráľovstva Božieho a pavlovskej tradície zvestovania Krista.

Cirkevné dejiny / Church History / Kirchengeschichte

Norbert Hajský

Spomienka na Dr. Dušana Fajnora

Systematická teológia / Systematic Theology / Systematische Theologie

Ľubomír Batka

Epochy v živote Johanna Gottfrieda Herdera

Jens Wolff

Lutherova teológia kríža
preložil Ľubomír Batka

Ľubomír Batka

Original Sin - A Comparison of Luther and Melanchthon

Ľubomír Batka

Teologická reflexia bioetiky

Filozofia a Religionistika / Philosophy and Religious Studies / Philosophie und Religionistik

Monika Zaviš

Násilie v rodine z teologického hľadiska

Monika Zaviš

Sväté časy a deje v kanaánskom náboženstve

Praktická teológia / Practical Theology / Praktische Theologie

Július Filo

Diaconal education in Slovakia - ways to the missionary renewal of the Church

Ondrej Prostredník

For the Healing of the World – diaconal cooperation in the region

Július Filo

Podiel cirkvi na sociálnej zodpovednosti štátu

Július Filo

Rozhodnutia Ružomberskej synody o Večeri Pánovej v kontexte dejín Slovenských evanjelických a. v. služieb Božích

Július Filo

The future of Christianity in Central and Eastern Europe

Július Filo

Východiská a ciele misiologického vzdelávania

Július Filo

“Verbindlichkeit“ in local settings

Ondrej Prostredník

Wirtschaftliche Globalisierung am Beispiel der Beitrittsländer Südosteuropas (Mittelosteuropas)

Milan Jurík

Žijú dnes študenti evanjelickej teológie zo zvesti evanjelia?

Kronika

František Ábel

Hľadanie ďalších možností rozvoja