Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Radima Pačmára

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Radima Pačmára v študijnom odbore evanjelická teológia na tému Ján Kvačala – teologický odkaz jeho diela. Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať dňa 26. augusta 2019 o 13:00 hod.


16. 07. 2019 09.07 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 40 ods. 10 Vnútorného predpisu č. 20/2017 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 až 4 (ďalej len „študijný poriadok“), pozývam Vás na

 

                                                              obhajobu dizertačnej práce

                                                                   Mgr. Radima Pačmára

                                                  v študijnom odbore evanjelická teológia

 

                                                                              na tému

 

                                                  Ján Kvačala – teologický odkaz jeho diela.

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať dňa 26. augusta 2019 o 13:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.

 

Oponenti dizertačnej práce:

prof ThDr. Dušan Ondrejovič

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

 

Školiteľ dizertačnej práce: doc. ThDr. Peter Gažík

 

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 159 (študijné oddelenie EBF UK v Bratislave; mokosova@fevth.uniba.sk).

 

S úctou

 

                                                                                        Mgr. Milan Jurík, PhD.

                                                                                                      dekan