Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Pavla-Andreia Prihrackeho

Obhajoba dizertačnej práce na tému „Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii v 20. storočí“ sa bude konať dňa 14. júla 2021 o15:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.


25. 06. 2021 10.06 hod.

 Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 32 ods. 11 Vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
v znení neskorších dodatkov, dovoľujem si pozvať Vás na

 

                                                        obhajobu dizertačnej práce

                                                    Mgr. Pavla-Andreia Prihrackeho,

 

v študijnom programe evanjelická teológia, v študijnom odbore teológia.

 

Obhajoba dizertačnej práce na tému

 

                       „Učenie o prirodzenom zákone v evanjelickej teológii v 20. storočí“

 

sa bude konať  dňa 14. júla 2021 o15:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

 

Dizertačnú prácu Vám po e-mailovom vyžiadaní sprístupníme na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 159 (študijné oddelenie EBF UK v Bratislave; kontakt: mokosova@fevth.uniba.sk). V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním samotnej obhajoby predsedovi komisie svoje vyjadrenie, alebo môžete svoje pripomienky predniesť ústne pri obhajobe.

Predseda komisie: prof. Mgr. František Ábel, PhD.  

Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_E3eupgczMnoh1Tp8o4rJ6GxI3BOjopVQfoTSidp_GM1%40thread.tacv2/1624613353958?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22da547ccf-11f4-4ae6-bcbf-b99e559286d3%22%7d

 

S úctou

                                                                                 

           Mgr. Milan Jurík, PhD.

                     dekan