Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martina Kováča

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať dňa 15. januára 2019 o 13:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.


30. 11. 2018 14.07 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 40 ods. 10 Vnútorného predpisu č. 20/2017 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 až 3 (ďalej len „študijný poriadok“), pozývam Vás na 

                                                                      obhajobu dizertačnej práce

                                                                             Mgr. Martina Kováča

v študijnom odbore evanjelická teológia

na tému

Súd podľa skutkov vo vzťahu k Božej milosti v židovskej literatúre intertestamentárneho obdobia a jeho implikácie v Pavlovej zvesti“.

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať  dňa 15. januára 2019 o 13:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.

 

Oponenti dizertačnej práce:   prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

                                                     prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

                                                     doc. Jiří Mrázek, Th.D.

 

Školiteľ dizertačnej práce: prof. Mgr. František Ábel, PhD.

 

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 159 (študijné oddelenie EBF UK v Bratislave).

 

S úctou

                                                                                 

           Mgr. Milan Jurík, PhD.

                    dekan