Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Čo znamená byť súčasťou európskej superuniverzity

Už samotný názov aliancie dokonale vystihuje podstatu deviatich európskych univerzít, ktoré sa rozhodli spoluprácou zmeniť fungovanie vzdelávacieho systému. ENLIGHT totiž nie je len akronym (European University Network to Promote Equitable Quality of Life, Sustainability and Global Engagement through Higher Education Transformation). Jeho význam možno hľadať aj v slove Enlightenment – teda osvietenstvo. Smer, ktorý vyzdvihoval silu rozumu a empírie. O tom, čo takáto spolupráca môže priniesť budúcim študentom Univerzity Komenského, sme sa porozprávali s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Jozefom Tancerom.


Čo ten ENLIGHT vôbec je?

Ide o alianciu deviatich univerzít, ktorá ponúkne študentovi pestrejšie a zaujímavejšie možnosti štúdia, než dostal doteraz.

To je dosť všeobecné. Čo si pod tým majú študenti predstaviť?

Predstavte si, že sa prihlásite na Univerzitu Komenského, no vďaka jej participácii v aliancii automaticky získate prístup k prednáškam či k seminárom nielen na našej univerzite, ale na ôsmich ďalších. Získate možnosť spoznať učiteľov európskych univerzít, možnosť spolupracovať so študentmi v ôsmich ďalších krajinách. A nielen virtuálnou formou, ale aj vďaka absolvovaniu rôznych aktivít v podobe workshopov, letných škôl i dlhodobejších pobytov priamo v danej krajine. Takže aj ten výsledok štúdia bude celkom iný. Naša predstava je, že študent absolvuje jedno naozaj medzinárodné štúdium, ktoré sa síce bude odohrávať na univerzitách, ale bude reflektovať celospoločenské dianie, ktorého sú univerzity súčasťou. Zvýšená mobilita študentov bude predstavovať veľkú zmenu aj pre učiteľov, ktorí budú mať vo svojich kurzoch na univerzite výrazne  medzinárodné osadenstvo. Zároveň sa dostanú do kontaktu s učiteľmi a výskumníkmi z partnerských univerzít, s ktorými budú môcť pripravovať spoločné kurzy.

Okrem toho ide o súčasť celoživotného vzdelávania. To znamená, že ak ste raz boli študentom aliancie, jej ponuky môžete využívať celoživotne. Prvých päť rokov štúdia je síce najintenzívnejších pri zoznamovaní sa s našou budúcou profesijnou orientáciou, ale svet okolo nás sa mení a my musíme svoje zručnosti a vedomosti stále prispôsobovať jeho požiadavkám.

O aké univerzity ide a prečo sa práve tie rozhodli spojiť sily?

ENLIGHT okrem Univerzity Komenského spája Univerzitu v Gente (BE), Univerzitu v Bordeaux (FR), Univerzitu v Uppsale (SE), Univerzitu v Groningene (NL), Univerzitu v Baskicku (ES), Univerzitu v Göttingene (DE), Írsku národnú univerzitu v Galway (IE) a Univerzitu v Tartu (EE). Spojenie stelesňuje geografické, kultúrne a jazykové rozdiely Európy. Zväčša ide o univerzity, s ktorými sme mali už nejaké predošlé skúsenosti v podobe odborných spoluprác, publikácií a pod.

Možnosti, ktoré ste spomenuli, už študenti majú aj vďaka Erasmu+. V čom je to teda inovatívne/iné?

Zámer Erasmu+ bol vytvoriť nejaký spoločný európsky vzdelávací priestor, no samotný projekt pozostáva predovšetkým z individuálnych mobilít študentov, učiteľov či zamestnancov. Tie nás však nemotivujú k tomu, aby sme vytvárali spoločné programy, „joint degrees“ a usilovali sa o hlbšiu a dlhodobejšiu spoluprácu a komunikáciu. Táto skúsenosť viedla Európsku komisiu k tomu, aby začala hľadať model, ktorý by univerzity naozaj prepojil na všetkých možných úrovniach. Opäť príklad pre lepšie pochopenie. Ak idete ako študent na Erasmus+ na univerzitu v Taliansku nedostanete nijaký digitálny prístup do ich AISu. Rovnako ho nedostane ani učiteľ. Hoci máme nejakú zmluvu, nemáme navzájom prístupy do systému, pretože sú úplne odlišné. A práve tieto novovytvorené aliancie by sa časom mali pretvoriť na také európske univerzity, ktoré budú aj navonok pôsobiť ako jedna – tzv. superuniverzita. Momentálne je to síce veľmi vzdialený cieľ, pretože zatiaľ sa v národnej legislatíve veľmi líšime, no aj prostredníctvom týchto univerzitných aliancií vzniká tlak na to, aby jednotlivé štáty zharmonizovali svoju vzdelávaciu politiku a aj univerzitný systém.

V rámci Erasmu+ študenti chodia na niekoľkomesačné zahraničné mobility. Ako by to prebiehalo v tomto kvázi kombinovanom prípade?

Najjednoduchšie by zatiaľ bolo, keby to prebiehalo online. Každá univerzita nejakú časť výučby sprístupní aj virtuálne pre študentov v iných krajinách. Keď sme projekt písali, hovoril som si, že to nebude také jednoduché kombinovať formy fyzickej a virtuálnej výuky, ale teraz, počas koronakrízy, sme si to mohli vyskúšať a funguje to. Takže to bude jedna možnosť. Tá druhá je, že sa naozaj na danú univerzitu vyberú. Na to môžeme využiť v rámci aliancie aj klasický Erasmus+. Rozdiel bude v tom, že my už vopred budeme vedieť, čo tam budete robiť. Jeden z problémov klasického Erasmu+ je aj v tom, že jednotlivé katedry uzatvárajú zmluvy s inými katedrami bez toho, aby dôkladne poznali ich program. Potom, keď sa tam študent vyberie, má problém nájsť kurz, ktorý bude ekvivalentný tomu jeho. Tu tento problém odpadne, lebo budeme detailne poznať program partnerskej univerzity a zároveň budeme vytvárať kurzy, o ktorých budeme vedieť, že je o ne záujem. Opäť príklad: študent germanistiky na Univerzite Komenského bude mať samozrejme niekoľko povinných predmetov, ktoré bude musieť absolvovať na svojej materskej univerzite. Avšak máme tam napríklad nemeckú univerzitu v Göttingene a v rámci jej voliteľných predmetov si bude môcť zvoliť virtuálnu prednášku alebo seminár, ktorý bude môcť absolvovať priamo tam. A môže to byť pokojne z oblasti, ktorá u nás nie je pokrytá. Napríklad z dôvodu, že my na ňu nemáme odborníka a pod.

 

Bude sa to týkať všetkých odborov?

Základná idea týchto aliancií je, aby sa tradičné kamenné univerzity pretransformovali na také, ktoré ponúkajú vzdelanie reagujúce na súčasné celospoločenské výzvy. V tej našej sa chceme venovať piatim takýmto veľkým celospoločenským výzvam. Konkrétne: zdravie, klimatické zmeny, cirkulárna ekonomika, digitálna revolúcia a otázky rovnosti, resp. nerovnosti. Do prípravy tohto projektu sú od začiatku zapojení nielen učitelia, ale aj študenti. Aj tí teda budú môcť navrhovať témy, na ktorých budú chcieť pracovať. Našou ambíciou je zapojiť postupne všetky fakulty.

Zmení to nám doteraz známu formu štúdia, okrem pravdepodobného prechodu do online?

V prvom rade musíme nájsť spôsob, ako v rámci existujúcej legislatívy na Slovensku, zabudovať rôzne nové formy vzdelávania, ktoré ENLIGHT bude ponúkať. Začíname s novo nastavenými podmienkami, ale už teraz máme bohatú možnosť voľby v oblasti povinne voliteľných a voliteľných programov. Samozrejme, že za všetky tieto aktivity budú študenti dostávať kredity.

Vzhľadom na snahu vytvoriť spomínané „joint degree“ programy budeme hľadať homogenizáciu medzi našimi systémami vzdelávania, čím budeme vyvíjať aj tlak na zúčastnené krajiny, aby menili rámcové podmienky v prospech internacionálneho vzdelávania.

Jednou zo zmien je aj prepojenie akademického prostredia s neakademickým. Okrem univerzít teda chystáme spoluprácu s firmami či magistrátmi miest. K menovaným piatim odborným okruhom preto hľadáme rôzne spôsoby, ako na nich nahliadať a akým spôsobom ich uchopiť z hľadiska vzdelávacích formátov. Máme na to tri roky, čo nie je veľa, a tak sme si povedali, že skúsime pre každú z menovaných piatich oblastí vytvoriť jeden spoločný medzinárodný program. A postupne pridáme ďalšie, krátkodobé vzdelávacie formáty. Chceme vytvárať formát, ktorý nazývame living lab. To môže byt formálne nejaký seminár. Iné na ňom bude, že oslovíme jedného z partnerov, napríklad magistrát hlavného mesta, aby nám navrhol konkrétny problém, ktorý rieši a my z toho problému urobíme tému seminára. Zároveň budeme pozývať expertov magistrátu na diskusie a výstupom bude riešenie pre ich problém. Tiež chceme vytvoriť viacstupňové komunikačné fóra, tzv. akadémie. Na najnižšej úrovni budú regionálne akadémie, kde budú medzi sebou komunikovať pracovníci univerzity, študenti a mesto a nejaká ďalšia firma. Jedným z ďalších dôležitých neakademických partnerov je firma ESET. Je teda viac než isté, že budeme diskutovať o otázkach kyberbezpečnosti a digitálnej revolúcie. To sú témy, kde sa nielen my môžeme naučiť niečo od nich, ale i oni môžu dostať od nás intelektuálny impulz pre ich ďalší vývoj. A o to predsa ide. Aby sme si všetci vzájomne pomohli rásť.